WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Діюча практика обліку операцій з векселями - Курсова робота

Діюча практика обліку операцій з векселями - Курсова робота

6) операції з оформлення заборгованості векселями;

7) комісійні та довірчі операції.

Предметом дослідження були операції банку з векселями, а також методика й організація їх обліку і аналізу на базі переддипломної практики – АБ "Факторіал-Банк".

АБ "Факторіал-Банк" (перша назва АБ "Приват-Ексел"), зареєстрований Національним Банком України 1 грудня 1992 під № 131, діє на підставі ліцензії НБУ № 37 від 04.12.01 р. . За 16 років свого існування АБ "Факторіал-Банк" став одним із найбільших банків у нашій країні. Він займає провідні позиції на ринку фінансових послуг.

Сьогодні АБ "Факторіал-Банк" – це потужна фінансова установа, яка працює над впровадженням нових банківських продуктів та максимальним задоволенням потреб своїх клієнтів. Повний спектр якісних банківських послуг для юридичних та фізичних осіб, інститут персональних менеджерів, постійне розвинення філійної мережі, впровадження новітніх інформаційних технологій та сучасний банківський сервіс на рівні європейських стандартів – все це сприяє розширенню клієнтської бази та постійному укріпленню співробітництва з клієнтами.

АБ "Факторіал-Банк" не має широкого спектру послуг на ринку цінних паперів, як би того бажалось. Окрім низького рівня розвитку фінансового ринку України вцілому, цьому заважає недосконалість відчизнянної законодавчої бази з питань регулювання вексельного обігу. Також слід сказати, що через низку історичних подій, ставлення до векселів у більшості населення не можна назвати добрим.

Для банків векселі є надзвичайно цікавим фінансовим інструментом через можливість запровадження нових банківських продуктів таких як авальне та акцептне кредитування. Зараз найпоширенішими операціями комерційних банків з векселями є врахування, авалювання та купівля-продаж векселів.

Загальновідомий факт, що банківські установи одними з перших намагаються використовувати новітні комп'ютерні технології у своїй діяльності. Це вкрай необхідно через велику відповідальність банків за коштами своїх клієнтів, якісне та швидке їх обслуговування. Якщо облік операцій банку вже давно ведеться у програмних середовищах "операційний банківський день", то цього не можно сказати стосовно аналізу стану рахунків цінних паперів. З метою прийняття виважених управлінських рішень потрібно приділяти належну увагу аналізу цінних паперів, тому слід відійти від позицій, що об'єктами внутрішньобанківського аналізу можуть бути виключно банківські операції, активи, зобов'язання та капітал. Отже для більш зручного і швидкого процесу аналізу векселів банку пропонується автоматизувати його за допомогою використання персональних комп'ютерів та щоденного аналізу отриманих результатів діяльності за рахунками цінних паперів.

Бухгалтерський облік у системі економічних наук традиційно розглядається як інформаційна база економічного аналізу. Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ставить більш суворі вимоги до якості бухгалтерської інформації, що потребує пошуку нової методологічної бази для оцінки фінансових інструментів. Науково обґрунтовані та апробовані методи аналізу доцільно використовувати для розробки методики оцінки цінних паперів з метою їх адекватного відображення в бухгалтерському обліку. Це обумовлює перехід на якісно новий рівень розуміння взаємозв'язків обліку та аналізу як наук.

Також треба зазначити, що активні операції банків з розміщення власних та залучених коштів у цінні папери пов'язані з ризиком виникнення збитків у разі погіршення фінансового стану емітентів цінних паперів, зниження ринкової ціни цінних паперів внаслідок зміни норм ринкових процентних ставок, зміни інвестиційної політики банків. З метою мінімізації зазначеного ризику банки зобов'язані створювати спеціальний резерв на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами.

Експертиза векселів також має велике значення з точки зору безпеки на фінансовому ринку. Робота з перевірки векселів умовно поділяється на три напрямки: юридична й економічна експертиза та експертиза бланків векселів.

Розвиток економічних відносин у нашій країні у будь-якому разі призведе до виникнення необхідності користування векселями черех велику кількість їх переваг. Тому вже сьогодні треба підгодовувати тиеоритичну та практичну базу для цього варіанту розвитку подій. Банківська система, як одна з найпотужніших фінансових систем, просто зобов'язана не пройти осторонь такого важливого у загальнодержавному масштабі питання, бо саме від її розвитку у більшій мірі залежить розвиток економіки усієї країни. А отже розвиток операцій комерційних банків з векселями має цілком світле майбутнє.

перелік використаної літератури

1. Конституція України, www. laws. ua

2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Офіційний вісник України, 2000. - № 43. – с.31 – 58.

3. Закон України "Про обіг векселів в Україні" // Урядовий кур єр, 2001. – № 18. – с.21-23.

4. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Офіційний вісник України, 2000. – № 41. – с.21 – 27.

5. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. – № 05. – с.95.

6. Закон України "Про охорону праці" // Охорона праці. – 2003р. № 1(103). – с.3-11

7. Закон України "Про бухгалтерський облік", www. laws. ua

8. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України від 1404. 2000 № 121 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. – № 11. – с.119.

9. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України (в редакції постанови Правління НБУ від 18.06. 2003 р. №255) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. – №10.

10. Правила ведення аналітичного обліку в банках України, затверджені постановою правління НБУ від 16 червня 2005 р. № 221 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2005 р. – № 8. – с.24–32.

11. Положення про облікову політику АБ "Факторіал – Банк" 2008 р., затв. Наказом № 234 від 19.12. 2007 р.;

12. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за №388 (в редакції Постанови Правління НБУ від 17.06. 2004 р. за №280) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2004.

13. Аналіз діяльності комерційного банку. / За ред.Ф. Ф. Бутинця та ін. – Житомир: ПП "Рута", 2001. – 235 с.

14. Андрушків Т. Банки як суб'єкти фінансових ринків України: роль і перспективи // Банківська справа. – 1998 – № 2. – с.301.

15. Банківські операції: Підручник/ За ред.А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2004. – 383 с.

16. Безклубний І.В. Цінні папери: поняття та юридичні характеристики // Право України. – 2001. – № 9. – с.33.

17. Белова Н. О сроках предъявления векселей к оплате и их погашения // Налоги и бухгалтерский учет., 2005. – №54. – с.34-37

18. Боев О.В. Вексель - строго формальный документ // Деньги и кредит, 2005. – №11. – с.70-72

19. Бюлетень Національного банку України // Щомісячне аналітично-статистичне видання НБУ. – 2006. – № 4. – 148 с.

20. Вексель як фінансовий інструмент: будьте уважні та обережні // Фінансовий ринок Украіни, 2005. – №3. – с.21–23

21. Векселя в Украине // Все о бухгалтерском учете., 2006. – №16. – с.3 – 11.

22. Герасимович А.М. Облік та аудит у комерційних банках / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов'яз - К.: КНЕУ, 2004. - 536 с.

23. Голодницкий Э. Правильный вексель без оборотов // Бизнес, 2004. -№44. – с.74-75

24. Гордиенко Л. Вексель как форма расчета: первое знакомство // Главбух., 2006. – №15. – с.28-32

25. Григорьев И. Как взыскать долг по векселю // Все о бухгалтерском учете., 2005. – №33. – с. 19-22

26. Давидов Д.Д. Електронний посібник. Microsoft Excel. Процедура. Пошук рішення. Харків: Фонди ХНЕУ. – 2007. – 352 с.

27. ДБН 2.5. – 2006 Природнє та штучне освітлення

28. ДБН В.1.1. -7. –2002. – Пожежна безпека

29. Добровский В. Учет и налогообложение операций с ценными бумагами у различных участников фондового рынка Украины // Бухгалтерский учет и аудит. – 2001. - № 2. – с.21-25

30. Євтух О. Розвиток банківської системи в умовах нової економіки // Вісник НБУ. – 2003. – № 7. – с.64-68

31. Збірник тез та доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Банківська система України: проблеми та перспективи розвитку". Тернопіль "Економічна думка", 1998. – 86 с.

32. Зінченко Л.П., Павленко О.М. Векселі та вексельний обіг. Х.: Інформаційно-правовий центр "Ксилон", 2001. – 35 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...