WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Державний ощадний банк України - Курсова робота

Державний ощадний банк України - Курсова робота

Філії банку здійснюють від імені банку банківські та інші операції, передбачені положенням про філію, на підставі письмового дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу.

Територіально відокремлені безбалансові відділення здійснюють від імені банку банківські та інші операції, передбачені положенням про таке відділення, на підставі письмового дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу (у тому числі в межах отриманого філією, якій підпорядковується відділення, дозволу банку).

Органами управління банку є:

наглядова рада банку;

правління банку.

Органом контролю банку є ревізійна комісія.

Наглядова рада банку є вищим органом управління банку, що здійснює контроль за діяльністю правління банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам та захисту інтересів держави як акціонера банку та інші функції, визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність". У своїй діяльності наглядова рада банку керується Законом України "Про банки і банківську діяльність", іншими актами законодавства та Статутом банку. Наглядова рада не втручається в оперативну діяльність банку.

Правління здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю банку, формуванням фондів і несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з Статутом банку та положенням про правління.

Правління діє від імені банку в межах компетенції, передбаченої законодавством та Статутом, на підставі положення, що затверджується наглядовою радою і яким визначається кількісний склад правління, та підзвітне наглядовій раді.

Відповідно до п. 33 Статуту банку члени наглядової ради згідно із законодавством несуть відповідальність за захист інтересів держави і банку, збереження банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв'язку із здійсненням своїх повноважень. У разі виявлення фактів порушення цих вимог членом наглядової ради або допущення ним інших порушень правління банку може звернутися до наглядової ради з клопотанням про звільнення від виконання обов'язків такого члена. Після розгляду клопотання та прийняття відповідного рішення наглядова рада може звернутися до Верховної Ради України або Президента України щодо порушення питання про припинення повноважень призначених ними членів наглядової ради, які допустили порушення, але не раніше ніж через рік з дня призначення.

Відповідно до п.34 Статуту банку правління несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з Статутом банку та положенням про правління.

Статтею 6 Положення "Про правління банку", затвердженого рішенням наглядової ради відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Протокол №5 від 18.11. 2003 року, встановлена відповідальність членів правління, яка полягає в наступному:

Члени правління виконують свої обов'язки відповідно до законодавства, Статуту банку, Положення про правління банку, а також рішень наглядової ради.

Члени правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень наглядової ради, якщо такі рішення не суперечать законодавству та Статуту банку.

Члени правління у разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть відповідальність згідно з законодавством України, Статутом банку, Положенням про правління банку та укладеними з ними контрактами (додаток 27).

У банку працюють постійно діючі комітети:

Кредитний комітет;

Кредитні комітети (комісії) Ощадбанку є колегіальними, оперативними органами банку, створеними з метою розробки та впровадження кредитної політики банку та контролю за її виконанням.

Кредитний комітет Ощадбанку має вищий рівень повноважень у багаторівневій системі Кредитних комітетів (комісій).

Основними завданнями Кредитних комітетів (комісій) банку є прийняття рішень за заявками на проведення активних операцій, реалізація стратегії банку у галузі кредитування, координація дій різних підрозділів, формування збалансованого диверсифікованого кредитного портфеля. Рішення Кредитних комітетів (комісій) банку є підставою для проведення підрозділами банку дій, пов'язаних з проведенням активних операцій, резервуванням та стягненням заборгованості.

Комітет з управління активами та пасивами;

Комітет з управління активами та пасивами (КУАП) - самостійний колегіальний орган банку, який наділений правами та повноваженнями, пов'язаними з визначенням та реалізацією поточної та довгострокової політики в частині управління активами та пасивами, а також ризиками банк.

Основними завданнями КУАП є організація управління активами та пасивами шляхом управління структурою балансу, ризиками, на які наражається банк у своїй діяльності, аналіз тенденцій ринку відносно процентних ставок, оцінка тенденцій зміни основних показників діяльності банку з метою забезпечення достатнього рівня ліквідності та прибутковості.

Тарифний комітет;

Тарифний комітет - це колегіальний орган, що визначає тарифну політику банку та є підзвітним Правлінню банку.

Цілі та задачі Тарифного комітету: визначення тарифної політики банку, проведення гнучкої політики при формуванні ставок комісійної винагороди, своєчасне встановлення тарифних ставок на операції та послуги банку, внесення змін та доповнень до них.

Комітет розглядає пропозиції про зміну або доповнення до тарифів на всі операції та послуги банку.

Технологічний комітет.

Технологічний комітет - це колегіальний орган банку, створений з метою розробки та впровадження банківських продуктів та технологій і контрою за їх виконанням.

Основні задачі комітету: визначення порядку розробки, затвердження й передачі у користування банківських продуктів, затвердження планів розробки (модифікації) банківських продуктів, визначення режиму розповсюдження продуктів.

3. Маркетинг у банку

Банківський маркетинг необхідний для приймати рішення при створенні необхідних умов пристосування до потреб ринку капіталів, розробці системи заходів щодо вивчення ринку, у підвищенні конкурентоспроможності банківських продуктів, впровадження заходів, спрямованих на створення позитивного іміджу банківської установи.

ВАТ "Ощадбанк" має власний маркетинговий відділ.

Банк активно займається пошуком нових маркетингових рішень щодо просування своєї нової продукції, розширенням зв'язків з громадськістю. Основа маркетингової діяльності банку - дослідження ринку банківських послуг України.

Велике значення приділяється банком рекламі. Серед основних джерел отримання рекламної інформації населенням та споживачами послуг щодо банківських продуктів необхідно виділити наступні: зовнішня реклама, телебачення та місцева преса. Маркетингові дослідження, що проводилися на ринку протягом 2007 року, свідчать, що для покращення своїх позицій банку необхідно провести іміджеву кампанію, збільшити кількість зовнішньої реклами.

Банк проводить активну роботу по залученню клієнтів шляхом надання нових, більш конкурентоздатних послуг.

Банк у своїй діяльності орієнтується на надання послуг, які б найбільш відповідали вимогам клієнтів. В ВАТ "Ощадбанк" впроваджено гнучку систему депозитних вкладів для фізичних осіб. Ця система характеризується низкою привабливих й вигідних для клієнтів ознак:

1) враховує інтереси практично усіх категорій населення - від студентів до пенсіонерів;

2) передбачає різні способи та терміни виплат відсотків, із можливістю їх накопичення;

3) пропонує вкладникам гнучкі умови поповнення та дострокового відкликання вкладу.

Робота маркетингового відділу Ощадбанку направлена на розширення спектру та обсягів надання банківських послуг, а значить і комісійних доходів банку:

надання інкасаторських послуг новим клієнтам;

впровадження нових зарплатних проектів по картках міжнародних систем з новими організаціями;

здійснення термінових грошових переказів в системі Ощадбанку, продаж банківських металів та ювелірних монет;

збільшення кількості клієнтів, що використовують комплекси "Клієнт-банк", системи "Мобільний банкінг".

4. Кредитування та контроль

4.1 Процес банківського кредитування

Ощадбанк може надавати кредити на умовах тимчасового користування, обумовлених кредитним договором, усім суб'єктам господарської діяльності незалежно від їх галузевої належності, статусу, форми власності, за наявності у них реальних можливостей та правових форм забезпечення своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків за користування ним. Основними умовами надання кредиту є забезпеченість, повернення, дотримання строків, цільове використання.

Процес банківського кредитування складається з певних етапів, кожний з яких забезпечує рішення локального завдання, а разом досягається головна мета кредитних операцій - їх надійність і прибутковість для банку.

Процес кредитування в загальному можна класифікувати на етапи:

попередній;


 
 

Цікаве

Загрузка...