WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютне регулювання і контроль в Україні - Курсова робота

Валютне регулювання і контроль в Україні - Курсова робота

Відповідно до чинного законодавства, операції з іноземною валютою в Україні здійснюють комерційні банки, які мають генеральну ліцензію, видану Національним банком України.

Визначальна проблема для вітчизняної економіки – проблема відпливу капіталу. Для її вирішення в роботі запропоновано наступні заходи:

- необхідно вдосконалити систему ліцензування зовнішньоекономічної діяльності: займатися зовнішньоекономічною діяльністю можуть лише ті фірми, які мають тривалий досвід роботи на внутрішньому ринку, бездоганну податкову і кредитну історію;

- використовування факторингу. Впровадження в Україні факторингових операцій дасть змогу вітчизняним експортерам отримувати достовірну інформацію про фінансово-господарський стан закордонних партнерів перед укладанням експортних контрактів та гарантовано одержувати платежі за експорт продукції, що загалом сприятливо вплине на стан національної економіки.

- поряд із запропонованими організаційними та фіскальними методами боротьби із приховуванням валютної виручки, необхідно детально розробити комплекс макроекономічних заходів щодо стимулювання повернення валютної виручки з-за кордону та її інвестування в економіку України.

На закінчення можна додати, що валютне регулювання і контроль в нашій державі є досить ефективним. Однак, для подальшого розвитку необхідні певні трансформації як в валютній, так і в виробничій сфері, це зумовлено перш за все об'єктивними умовами сучасного стану економіки України та її перехідною формою розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради

України 28.06.1996р.-.: Преса України, 1997.-80с.

Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000р. № 2121-III//Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник Національного банку України),2001.-№1.-С.3-46.

Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 05.07.1994р. № 80/94-ВР // http:// www.rada.kiev.ua

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.1994р. № 187/94-ВР //http:// www.rada.kiev.ua.

Декрет Кабінету Міністрів України „Про порядок використання надходжень в іноземній валюті" від 19.02.1993р.№ 16-1093//Урядовий кур'єр-.№9. – С.9-10.

Декрет Кабінету Міністрів України „Про порядок здійснення розрахунків в ін.валюті" від 23.09.1994р.№187/94-10ВР//http:// www.rada.kiev.ua.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993р.№ 15-93 //Уряд.кур'єр-№9.-С.3-9.

Постанова Правління НБУ "Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів – юридичних осіб" від 04.09.1998р. № 349 //http:// www.rada.kiev.ua.

Постанова Правління НБУ "Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України" від 17.07.2000р. //http:// www.rada.kiev.ua.

Постанова Правління НБУ "Про затвердження Положення про встановлення і використання офіційного курсу гривні до іноземних валют від 06.03.2001р. № 98 //http:// www.rada.kiev.ua

Постанова Правління НБУ "Про затвердження Положення про валютний контроль" від 08.02.2000р. № 49 //Збірник систематизованого законодавства. – 2001. -№13. – С.166-168.

Постанова Правління НБУ "Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України" від 18.03.1999р. № 127 //http:// www.rada.kiev.ua.

Положення „Про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях", затверджене постановою Правління Національного банку України від 26.03.1998р.№ 118. // http:// www.rada.kiev.ua

Положення "Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України", затверджене постановою Правління НБУ від 30.12.1998р.№ 566. // http:// www.rada.kiev.ua

„Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах", затверджені постановою Правління Національного банку України від 07.12.2000р.№ 471 // http:// www.rada.kiev.ua

„Правила використання готівкової іноземної валюти на території України", затверджені постановою Правління Національного банку України від 26.03.1998р.№ 119. // http:// www.rada.kiev.ua

„Правила здійснення конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою уповноваженими банками", затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.03.1996р.№ 68. // http:// www.rada.kiev.ua

"Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.1998р.№527 //Законодав. і. нормат. акти з банків. діяльності.-1999.-№2.- С.4-40.

"Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями" затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.03.1999р.№ 136. // http:// www.rada.kiev.ua

Автоматизированные системы обработки финансово-кредитной информации / Под ред. проф. В.С.Рожнова. – М.: Финансы и кредит, 1990. – 250с.

Алмазов О., Дубоносов Л. Золото и валюта.-М.: АО "Саулест-Консалт"; кооп. "Прасковья",1995.-192с.

Астахов В.П. Валютные операции: Бухгалтерский учет. Банковский и таможенный контроль: Практ. Пособие.-М.: Эксперт. Бюро, 1994.- 64с.

Банки и банковские операции: Учеб. Для вузов / Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова и др.; Под ред. проф. Е.Ф.Жукова. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. – 471с.

Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина- М.: ЭКОС, 1992.-428с.

Блащук Ю. Валютний контроль: міжнародний досвід і національні тенденції // Вісник Національного банку України. – 2001.-№ 4.-С.28-29.

Бицька Н.З. Кризові явища в банківській системі України та шляхи її подолання. // Фінанси України 1996р. №9.- С.25-29.

Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. – 235с.

Борінець С.Я. Міжнародні фінанси: - К.: Знання-Прес, 2002.-311с.

Брянин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. – 2-е изд. – М.: Наука, 1989. –139с.

Бункин М.К., Семенов А.М. Основы валютних отношений: Учеб. Пособие. – М.: Юрайт, 1998. – 192с.

Бункина М.К. Валютный рынок. – М.: АО "ДИС", 1995. – 110с.

Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. Пособие / Под ред. И.Н. Платоновой. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – 475с.

Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с иностранной валютой. – Харьков: Гриф, 1997. – 174с.

Васюренко О.В. Современные методы управления банковскими ресурсами. – Харьков: Гриф, 1997. – 392с.

Голубович А.Д., Ситнин А.В., Хенкин Б.Л., Самодкина Н.В. Управление банком: организационные структуры, персонал и внутренние комуникации. – М.: АО "Менатеп-информ", 1995. – 208с.

Григоренко Є., Макаренко О. Стан та можливі напрями вдосконалення системи валютного контролю в Україні // Вісник Національного банку України. – 2000. - № 12.- С.38-40.

Гросиан Р.К. Как вести дела с банками. Кредиты, денежные вклады, платежный оборот. – М.: Междунар. Отношения, 1996. – 368с.

„Грязные" деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов.- М.: ИНФРА-М, 1995. – 121с.

Долан Э.Линдсей Д. Макроэкономика. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994. – 406с.

Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2000. –220с.

Єфремов И.А. Учет и анализ валютных операций в коммерческих банках. – М.: Принтлайн, 1995. – 210с.

Информационные системы в экономике / Под ред. проф. В.В. Дика. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 227с.

Колесник А.П. Компьютерные системы в управлении финансами. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 312с.

Кредисов А.И. Управление внешнеэкономической деятельностью // Фенікс, 1996. – 115с.

Лаврова С.Н. Валютно финансовые отношения, // Менатэп информ 1994. – 229с.

Липис А., Маршалл Т.,Линкер Я. Электронные системы денежных расчетов. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 369с.

Маркова О.М. Коммерческие банки и их операции // Юнити, 1995. – 112с.

Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1995. – 704с.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 590с.


 
 

Цікаве

Загрузка...