WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські операції - Курсова робота

Банківські операції - Курсова робота

Також слід приділити достатньо уваги видам банківських об'єднань, до яких відносяться банківські корпорації, банківські холдингові групи, фінансові холдингові групи та з якою метою вони створюються. Крім цього, процес капіталізації веде до структурної реорганізації банків. В Україні реорганізація здійснюється через злиття, приєднання, поділ, виділення та перетворення.

У процесі вивчення даної теми студент повинен ознайомитися із процедурою реєстрації банку чи банківського об'єднання в нашій державі.

Державна реєстрація банку – це надання банку статусу юридичної особи. В Україні банки створюються з дозволу Національного банку України внесенням відповідного запису до Державного реєстру банків. Процедура реєстрації банку регламентується положенням НБУ "Про порядок створення, державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", затвердженим постановою Правління НБУ від 31 серпня 2001 р. № 375. Варто також приділити увагу пакету документів, який необхідно подавати до територіального управління НБУ за місцем створення банку для його реєстрації.

Остаточне рішення про можливість створення банку приймає Правління НБУ. Причому з моменту отримання Національним банком України повного пакета документів до моменту прийняття такого рішення має пройти не більше трьох місяців. У разі відмови у державній реєстрації банку Національний банк надає уповноваженій особі своє мотивоване рішення з обґрунтуванням причин відмови.

Необхідно засвоїти особливості реєстрації банків з іноземним капіталом, філій та представництв діючих вітчизняних банків в Україні та за її межами, а також ознайомитися з особливостями реєстрації установ іноземних банків в Україні.

До особливостей створення банків з іноземним капіталом слід віднести: отримання попереднього дозволу на створення такого банку; ширший пакет документів, на основі якого приймається рішення про реєстрацію банку; розгляд документів, що подаються для реєстрації, крім Департаменту реєстрації та ліцензування Юридичним департаментом та Департаментом валютного контролю та ліцензування; внески до статутного капіталу нерезиденти можуть здійснювати як у національній, так і в іноземній валюті.

Варто звернути увагу на те, що усі вітчизняні банківські установи, у тому числі філії і представництва, зобов'язані повідомляти Національному банку України про внесення змін і доповнень в установчі документи, положення про філію, представництво та інші документи, що підтверджують їх реєстрацію.

1.2. План практичного заняття

Практичне заняття 1

Питання для обговорення

1. Походження, розвиток та функції комерційних банків.

2. Види та класифікація банків. Банківські об'єднання.

3. Створення та державна реєстрація банківських установ:

- розгляд документів, які подаються до територіального управління НБУ для його реєстрації.

4. Поняття і завдання реструктуризації та реорганізації банківських установ.

Перелік питань, що вивчаються студентом самостійно

Види банківських об'єднань та мета їх створення.

Способи, що використовуються для реорганізації банків.

Процедура реєстрації банку чи банківського об'єднання.

Особливості реєстрації банків з іноземним капіталом та представництв вітчизняних банків за межами України.

5. Особливості реєстрації установ іноземних банків в Україні.

1.3. Зміст індивідуальних завдань

1. Ознайомлення з Законом України „Про банки і банківську діяльність".

2. Ознайомлення з положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття філій, представництв, відділень, а також банківських об'єднань.

3. Розгляд документів, які подаються до територіального управління НБУ для реєстрації банку та його структурних підрозділів згідно положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття філій, представництв, відділень. .

1.4. Інформаційні джерела

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 12. 2000р. №2121-111.

Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття філій, представництв, відділень: Затв. постановою Правління НБУ від 31.08. 2001 р. № 375.

Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань: Затв. постановою Правління НБУ від 31.08. 2001 р. № 377.

Банківські операції: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та ін.; За заг. ред.А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008. – 608с.

Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга", 2007. – 523 с.

Міщенко В.І., Слав'янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 796.

Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: 2005. – 243с.

Капран В.І. Банківські операції: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2006. – 208с.

Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 608с.

Тема 2. Організація діяльності банку

2.1. Методичні поради до вивчення теми

При вивченні даної теми в першу чергу слід засвоїти організаційну структуру банку. Вона визначається двома основними моментами: структурою управління банком та структурою його функціональних підрозділів та служб і може бути функціональної, дивізіональною чи матричною.

Студент має з'ясувати основні функції та повноваження окремих органів управління банком з різною формою власності та організаційно-правовою формою діяльності, а також зрозуміти специфіку вищого органу управління банків з державною і недержавною формою власності.

Згідно з положеннями Законів України "Про господарські товариства" та "Про банки і банківську діяльність" структура управління банків з недержавною формою власності включає в себе вищий орган управління (загальні збори акціонерів (учасників)), виконавчий орган (правління), контрольний орган (ревізійна комісія) та спостережний орган (спостережна рада). Структура управління державним банком складається з вищого органу управління (наглядова рада), виконавчого органу (правління) та контрольного органу (ревізійна комісія).

Слід приділити достатньо уваги структурі функціональних підрозділів та служб банку. Незалежно від виду банку, його масштабності, спеціалізації та обсягу виконуваних операцій всі вони обов'язково створюють функціональні підрозділи, які виконують базові банківські операції. Так, виконання депозитних операцій та операцій з кредитного і розрахунково-касового обслуговування вимагає створення усіма банками депозитних та кредитних підрозділів, підрозділів з питань аналізу та управління ризиками і підрозділів, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування клієнтів.

При розгляді структури функціональних підрозділів та служб банку, необхідно відмітити існування постійно діючих комітетів, таких як: кредитний, тарифний та комітет з управління активами та пасивами. Вони створюються для забезпечення додаткових заходів щодо управління ризиками і захисту інтересів вкладників, інших кредиторів та інвесторів.

Поряд з підрозділами, що виконують базові банківські операції та забезпечують управління ризиками, в банківських установах створюється цілий ряд інших підрозділів: валютних операцій, операцій з цінними паперами, з управління філіями, з аналізу та прогнозування діяльності банку й маркетингових досліджень.

Також банки як юридичні особи мають у своїй структурі служби, які не виконують суто банківських операцій, але їх функціонування забезпечує нормальну діяльність банківської установи. Це бухгалтерія., підрозділи роботи з персоналом, фінансовий, юридичний, адміністративно-господарський підрозділи, підрозділи експлуатації та програмної підтримки комп'ютерної техніки.

У процесі вивчення даної теми необхідно зрозуміти економічний зміст окремих банківських операцій, засвоїти порядок їх відображення у балансі банку і визначити види активних та пасивних операцій банку.

Пасивні операції – це дії банку з мобілізації ресурсів для проведення активних операцій. За видом банківських ресурсів розрізняють пасивні операції з формування власних, залучених (депозитних) та позичених (недепозитних) ресурсів. Пасивні операції банку із мобілізації власних ресурсів формують власний або балансовий капітал банку. Операції з мобілізації залучених та запозичених ресурсів формують зобов'язання банків перед його вкладниками, кредиторами та інвесторами. Оскільки за вартістю активи балансу збігаються з пасивами, балансовий капітал банку визначається як залишкова вартість активів за вирахуванням зобов'язань.


 
 

Цікаве

Загрузка...