WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські операції - Курсова робота

Банківські операції - Курсова робота

Для оцінювання відповідей студентів з програмних дисциплін використовуються такі критерії:

відмінному рівню (10 балів за теоретичне завдання та 20 балів за практичне) відповідає правильна й вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмами дисциплін; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ; правильне розв'язання завдання та наведення обґрунтованих висновків та рекомендацій;

задовільному рівню (5 балів за теоретичне та 10 балів за практичне) відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарата, показав недостатні знання літературних джерел; у розв'язанні завдань є окремі помилки;

незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини в знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарата і спеціальної літератури або взагалі нічого не відповів та не розв'язав задачі.

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів (включно).

В разі, коли відповіді студента менше, ніж 20 балів (0, 5, 10, 15), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену (тобто 0 балів).

9.3. Загальна підсумкова оцінки з дисципліни

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав на іспиті 11 балів і вище).

В разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж в 11 балів, він отримає незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів) і загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

До залікової екзаменаційної відомості вносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту (загальна підсумкова оцінка).

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у ПУСКУ з обов'язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS в такому порядку:

______________

Оцінка та критерії оцінки підсумкового контролю результатів навчання студента шляхом складання іспиту з дисципліни „Банківські операції".

Оцінка за шкалою

ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в

ПУСКУ

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Критерії оцінки навчальної діяльності студентів

1

2

3

4

F

0-34

„незадовільно" з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

виставляється студентові, який не орієнтується в програмному матеріалі, має суттєве нерозуміння фінансово-кредитних понять і методик; за незнання базових понять і показників; за несамостійну відповідь на питання та невірне рішення практичних завдань.

FX

35-59

„незадовільно" з можливістю повторного складання

виставляється студентові, що має прогалини в розумінні основних фінансово-економічних понять і методик, допускає принципові помилки в застосуванні методик рішення конкретних ситуаційних задач з банківських операцій.

E

60-65

„задовільно достатньо"

виставляється студентові, який знає сутність основних банківських операцій, в основному вірно розуміє стан і розвиток банківської діяльності, орієнтується при певній допомозі викладача в методах дослідження фінансово-економічних даних банку, орієнтується в основній літературі, рекомендованій програмою. Не завжди виявляє працелюбність і активність на лекційних та практичних заняттях.

D

66 - 70

„задовільно"

виставляється студентові, який знає базові поняття і показники, сутність основних банківських операцій, при певній допомозі викладача орієнтується в методах розрахунків за банківськими операціями, орієнтується в основній літературі, рекомендованій програмою; за самостійну відповідь на питання в обсязі конспекту; вірне, в основному, вирішує практичні завдання.

C

71-78

„добре"

заслуговує студент, що виявив повне знання навчального програмного матеріалу, засвоїв основні теоретичні та практичні фінансово-економічні поняття і положення, володіє прийомами розрахунків за основними банківськими операціями. При деяких невідповідностях у розв'язанні задач швидко орієнтується і за допомогою навідних питань викладача легко їх виправляє.

B

79-85

„дуже добре"

заслуговує студент, що виявив системні знання з дисципліни; засвоїв теоретичні та практичні фінансово-економічні положення, володіє прийомами фінансових розрахунків за банківськими операціями; може самостійно поповнювати і відновлювати знання у ході подальшого навчання; за самостійну відповідь на питання з використанням більшого матеріалу, ніж у конспекті; вірно вирішує практичні завдання.

А

86-100

„відмінно"

заслуговує студент, який має широкі і системні знання з дисципліни і економічної практики господарювання; розуміє і логічно пояснює з точки зору економічної теорії та методології явища, закони; вміє застосовувати їх до рішення конкретних задач, знає методи дослідження сукупності фінансово-економічних даних банків, а також засвоїв методи вивчення взаємозв'язків між показниками і має творчі здібності у розумінні і викладенні програмного матеріалу, самостійно робить висновки. Студент опрацював основну і знайомий з додатковою літературою. Вільно спілкується з викладачем та дає самостійну логічну відповідь на питання з використанням матеріалів підручників, монографій, преси; вірно вирішує практичні завдання.


 
 

Цікаве

Загрузка...