WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські операції - Курсова робота

Банківські операції - Курсова робота

Необхідність і види міжбанківських розрахунків.

Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів (СЕП).

Особливості застосування внутрішньобанківських платіжних систем та здійснення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини.

Суть і принципи організації готівкових грошових розрахунків.

Касові операції банків з клієнтами.

Здійснення касових операцій через банкомати.

Особливості регулювання обігу готівки та забезпечення касової роботи банку.

Поняття, види та характеристика банківських платіжних карток.

Порядок видачі та обслуговування платіжних карток.

Види операцій банків з платіжними картками та їх характеристика.

Національна платіжна система масових електронних платежів.

Сутність, класифікація, принципи та функції кредиту, його роль в економіці.

Організація кредитної діяльності банку.

Процес банківського кредитування.

Ціна банківського кредиту та фактори, що її визначають.

Кредитний ризик та методи управління ним.

Система оцінки кредитоспроможності позичальника банку.

Форми забезпечення повернення банківських кредитів, їх поняття та загальна характеристика.

Методи управління проблемними кредитами.

Особливості механізму надання та погашення споживчого банківського кредиту.

Консорціальні та паралельні кредити.

Особливості кредитування у формі овердрафту.

Інвестиційне кредитування.

Особливості операцій з надання і погашення інших видів кредитів (іпотечних, кредитування малого та середнього бізнесу, підприємств АПК тощо).

Характеристика цінних паперів. Класифікація та види банківських операцій з цінними паперами.

Види професійної банківської діяльності на фондовому ринку.

Поняття емісії цінних паперів та емісійної діяльності банків.

Розміщення акцій та їх обіг.

Операції банків з облігаціями власної емісії.

Депозитні (ощадні) сертифікати банків як інструмент емісійних операцій.

Економічна характеристика інвестиційних портфелів цінних паперів та загальні принципи оцінки цінних паперів у портфелях банку.

Посередницькі операції банків з цінними паперами, їх загальна характеристика.

Депозитарні операції комерційних банків та заставні операції банків з цінними паперами.

Механізм операцій банків у ролі інфраструктурних (професійних) учасників ринку цінних паперів.

Ризики, пов'язані з діяльністю банків на ринку цінних паперів та засоби захисту від них.

Економічні та організаційні основи здійснення валютних операцій. Класифікація валютних операцій.

Порядок відкриття та ведення валютних рахунків юридичних осіб-резидентів та представництв юридичних осіб-нерезидентів.

Відкриття та обслуговування рахунків в іноземній валюті фізичних осіб.

Способи і засоби здійснення міжбанківських операцій в іноземній валюті. Сутність кореспондентських відносин.

Порядок відкриття та режим функціонування кореспондентських рахунків. Електронні системи міжнародних міжбанківських платежів.

Сутність торговельних валютних операцій та їх класифікація.

Форми міжнародних розрахунків: суть, види, загальна характеристика.

Банківське кредитування експортно-імпортних операцій.

Контроль уповноважених банків за міжнародними розрахунковими операціями своїх клієнтів

Сутність, функції та учасники міжбанківського валютного ринку.

Поняття та види валютної позиції банку.

Касові торговельні валютні операції. . Особливості купівлі, обміну іноземної валюти за різними операціями.

Строкові торговельні валютні операції.

Загальна характеристика неторговельних операцій комерційних банків та їх класифікація.

Особливості конвертації готівкової іноземної валюти різних іноземних держав. Крос-курс.

Операції фізичних осіб з дорожніми чеками, кредитними картками та іншими платіжними засобами неторговельного характеру.

Перекази готівкової та безготівкової іноземної валюти фізичними особами.

Характеристика сутності векселя та організації вексельного обігу в Україні.

Класифікація операцій банку у сфері вексельного обігу.

Кредитні операції банків з векселями.

Рефінансування НБУ банківських установ за допомогою векселів.

Торговельні операції з векселями.

Гарантійні операції з векселями.

Розрахункові операції банків з векселями.

Комісійні та довірчі операції з векселями.

Особливості організації роботи з векселями в банку.

Загальна характеристика та види банківських послуг.

Лізингові операції, їх сутність та класифікація.

Факторингові операції та механізм їх здійснення.

Форфейтинг, механізм його здійснення та вартість операції.

Гарантійні послуги банків.

Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги.

Довірчі (трастові) послуги.

Операції банку з надання інших послуг: зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням тощо.

Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її забезпечення.

Економічні нормативи регулювання діяльності банків та нагляд за їх дотриманням.

Ліквідність та платоспроможність банку.

Основні підходи щодо управління банківськими ризиками.

Порядок формування і використання резервів для покриття можливих втрат банку від активних операцій.

Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності.

Прибутковість банку: поняття та оцінка.

Приклад побудови екзаменаційного білета

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООПСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра грошового обігу і кредиту

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1

з дисципліни „Банківські операції" для студентів, що навчаються за ППП

6.050105 „Банківська справа"

1. Розкрити економічний зміст:

- депозитних рахунків до запитання;

- строкових та ощадних вкладів.

2. Назвати:

- структуру кредитних операцій банків з векселями;

- сутність та порядок проведення кредитних операцій банків з векселями.

3. Завдання. На основі вказаних даних розрахуйте показники фінансової стійкості ВАТ "Концерну Нафгогаз" на звітну дату, порівняйте їх з нормативними значеннями та зробіть висновки про вплив отриманих результатів на кредитоспроможність цього підприємства як позичальника. Вкажіть основні заходи щодо покращення фінансової стійкості ВАТ "Концерну Нафгогаз".

Таблиця 1.

Інформація для розв'язання завдання.

Баланс ВАТ "Концерну Нафгогаз", станом на 01.01. п. р. (у тис. грн)

АКТИВ

ПАСИВ

1.

Необоротні активи

63100,0

1.

Власний капітал

86890,0

2.

Оборотні активи - усього

57530,0

2.

Забезпече6ння майбутніх витрат і платежів

-

у т. ч.:

-запаси

680,0

3.

Довгострокові зобов'язання

23850,0

-дебіторська заборгованість та розрахунки

36820,0

4.

Поточні зобов'язання – усього,

10200,0

- поточні фінансові інвестиції;

-грошові кошти та їх еквіваленти

18500,0

960,0

у т. ч.:

-кредиторська заборгованість за товари

7430,0

-інші оборотні активи

570,0

- поточні зобов'язання за розрахунками

370,0

3.

Витрати майбутніх періодів

310,0

-інші поточні зобов'язання

2400,0

БАЛАНС

120940,0

БАЛАНС

120940,0

Зав. кафедри ______________ Екзаменатор

Порядок проведення екзамену

Критерії оцінки знань під час екзамену

Екзамен з дисципліни "Банківські операції" проводиться виключно в межах екзаменаційної сесії в процесі підсумкового оцінювання знань студентів з дисциплін навчального плану.

Екзамен проводиться за завданнями, складеними в повній відповідності до програми дисципліни, які доводяться до студентів на початку навчального року.

Екзамен проводиться в письмовій формі за розкладом, що доводиться до студентів до початку екзаменаційної сесії.

Тривалість екзамену - три академічні години.

Екзамен проводиться комісією, до складу якої входять лектор потоку, викладачі, які проводять заняття. Екзаменаційний білет, як правило, містить 3 завдання, кожне з яких оцінюється за шкалою 10, 10 та 20 балів максимально.


 
 

Цікаве

Загрузка...