WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські операції - Курсова робота

Банківські операції - Курсова робота

8. Довірчі (трастові) послуги.

9. Операції банку з надання інших послуг: зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням тощо.

Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

1. Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її забезпечення.

2. Економічні нормативи регулювання діяльності банків та нагляд за їх дотриманням.

3. Ліквідність та платоспроможність банку.

4. Основні підходи щодо управління банківськими ризиками.

5. Порядок формування і використання резервів для покриття можливих втрат банку від активних операцій.

6. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності.

7. Прибутковість банку: поняття та оцінка.

7.1.1. Критерії оцінювання знань та система нарахування балів при поточному оцінюванні знань

1.1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється максимальною оцінкою в 6 семестрі 64 бали із 100.

Критерії оцінювання знань та система нарахування балів в 6 семестрі:

Система нарахування балів базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів у процесі відповіді на питання та розв'язання навчальних завдань під час практичних занять. Бали студент може отримати за:

1) відвідування 100% лекцій – 8,5 балів (0,5 х 17 лекцій);

2) відвідування 100% практичних занять - 3,0 бали (0,2 бали за 15 занять);

3) активність студента та правильні відповіді при опитуванні і тестуванні, в т. ч. отримання позитивних оцінок за вірне виконання навчальних завдань – максимально 30 балів (2б 15 занять). У тому числі з названих 2 балів за заняття – в 1 бал максимально оцінюються теоретичні знання, а 1 бал – практичні навички, пов'язані з розв'язанням задач;

3) виконання студентом протягом семестру самостійної роботи, пов'язаної з виконанням домашніх завдань – 7,5 бала (0,5б. х 15 занять, а також індивідуальних завдань, пов'язаних з конспектуванням законодавчих та нормативних документів – 15 балів (1,36 х 11 тем) (див. табл.7.1, 7.3).

1.2. Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення комплексної контрольної роботи та тестових вправ.

З курсу "Банківські операції" у 6 семестрі передбачається виконання 2 модульних завдань. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 36 балів із 100, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

Модульні завдання передбачають проведення комплексної контрольної роботи за відповідними темами навчального курсу, вказаними вище. Оцінювання першого та другого модульних завдань проходить за шкалою від 0 до 18 балів кожне (5 + 4 + 9 = 18 балів за модульну контрольну роботу максимально).

2.1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється максимальною оцінкою в 7 семестрі 40 балів із 60.

Критерії оцінювання знань та система нарахування балів в 7 семестрі:

Система нарахування балів базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів у процесі відповіді на питання та розв'язання навчальних завдань під час практичних занять. Бали студент може отримати за:

1) відвідування 100% лекцій – 1,8 бали (0,2 х 9 лекцій);

2) відвідування 100% практичних занять - 2,3 бали (0,1 бали за 23 заняття);

3) активність студента та правильні відповіді при опитуванні і тестуванні, в т. ч. отримання позитивних оцінок за вірне виконання навчальних завдань – максимально 26,7 бали (1,16 б. 23 занять). У тому числі з названих 1,16 бали за заняття – в 0,5 бали максимально оцінюються теоретичні знання, а 0,66 бали – практичні навички, пов'язані з розв'язанням задач;

3) виконання студентом протягом семестру самостійної роботи, пов'язаної з виконанням домашніх завдань – 9,2 балів (0,4б. х 23 заняття) (див. табл.7.2, 7.4).

2.2. Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення комплексної контрольної роботи та тестових вправ.

З курсу "Банківські операції" у 7 семестрі передбачається виконання 2 модульних завдань. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 20 балів із 60, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

Модульні завдання передбачають проведення комплексної контрольної роботи за відповідними темами навчального курсу, вказаними вище. Оцінювання третього та четвертого модульних завдань проходить за шкалою від 0 до 10 балів кожне, у тому числі розв'язання задачі 5 балів, та виконання 2 теоретичних завдань по 3 та 2 бали, відповідно за перше і друге (тестове) (5 + 3 + 2 = 10 балів за модульну контрольну роботу максимально).

Порядок і час складання модульних завдань визначається кафедрою, включається до робочої програми.

Студенти, які представляють свої наукові роботи на конференціях та олімпіадах, і за результатами оцінювання не набрали 60 балів, мають право отримати додаткові бали до загальної оцінки поточної успішності (див. табл.7.5).

Приклад побудови завдань для поточного модульного контролю:

1. Розкрити економічний зміст, порядок документообігу та здійснення:

- розрахунків чеками;

- розрахунків акредитивами.

2. Дайте правильну відповідь на наступні тестові завдання:

а) В чому перевага вкладень банків у цінні папери порівняно з вкладеннями в позички?:

1. Забезпечує більш високу диверсифікацію ризиків, можливість підвищити доходність банку та проникнути в капітал інших комерційних структур.

2. В значно вищому рівні доходності.

3. Має незначний рівень ризику.

4. Разом 2+3.

б) Яким чином повязані доходність і ліквідність цінних паперів з ризиком інвестиційної діяльності комерційного банку? 1. Ніяк не повязані.

2. Падіння доходності цінного паперу викликає падіння його ліквідності і не повязане з ризиком.

3. Ризики по цінних паперах викликають падіння їх доходності і ліквідності.

4. Зниження ризиків по цінних паперах зумовлює зростання їх ліквідності і падіння доходності.

в) До похідних цінних паперів відносять:

фінансові ф'ючерси, опціони, векселі банків, свопи;

фінансові ф'ючерси, свопи, опціони;

фінансові ф'ючерси, ощадні сертифікати, векселі банків;

фінансові ф'ючерси, пайові цінні папери, свопи.

г) Непрямими учасниками фондового ринку є:

фінансові компанії, які спеціалізуються на комерційній та комісійній діяльності з цінними паперами, а також на операціях за дорученням емітента в процесі первинного розміщення випусків цінних паперів та надання інших послуг;

інвестиційні компанії, які поєднують в одній особі функції фінансового посередника (брокера, ділера) й інвестиційного інвестора;

комерційні банки, які отримали ліцензію на ведення професійної діяльності на фондовому ринку та здійснюють визначені чинним законодавством операції з цінними паперами;

довірчі товариства, що здійснюють операції на фондовому ринку від імені, за рахунок, в інтересах та на ім'я довірителів.

д) Банківські операції з цінними паперами поділяють на такі групи:

емісійні, клієнтські, кредитні;

інвестиційні, кредитні, емісійні;

клієнтські, інвестиційні, емісійні;

емісійні, інвестиційні, арбітражні.

е) До інвестиційних операцій банку з цінними паперами відносять:

арбітражну, ділерську діяльність;

андеррайтинг;

брокерську діяльність;

клірингову діяльність.

є) до клієнтських операцій банку з цінними паперами відносять:

андеррайтинг;

реєстраторську діяльність;

арбітражну ділерську діяльність;

випуск депозитних та ощадних сертифікатів.

ж) Яке з наведених тверджень є невірним:

номінальна вартість акції - це ціна, за якою здійснюється продаж акцій на первинному фондовому ринку;

балансова вартість - це ціна, що дорівнює частці власного капіталу емітента, яка припадає на одну акцію;

балансова вартість - це ціна, що дорівнює частці залученого капіталу емітента, яка припадає на одну акцію;

ліквідаційна вартість - це ціна, що може бути визначена в момент ліквідації підприємства-емітента.

3. Завдання. На основі вказаних даних розрахуйте показники фінансової стійкості ВАТ "Концерну Нафгогаз" на звітну дату, порівняйте їх з нормативними значеннями та зробіть висновки про вплив отриманих результатів на кредитоспроможність цього підприємства як позичальника. Вкажіть основні заходи щодо покращення фінансової стійкості ВАТ "Концерну Нафгогаз".

Таблиця 1. Інформація для розв'язання завдання. Баланс ВАТ "Концерну Нафгогаз", станом на 01.01. п. р. (у тис. грн)

АКТИВ

ПАСИВ

1

Необоротні активи

63100,0

1.

Власний капітал

86890,0

2.

Оборотні активи - усього

57530,0

2.

Забезпече6ння майбутніх витрат і платежів

-

у т. ч.:

-запаси

680,0

3.

Довгострокові зобов'язання

23850,0

-дебіторська заборгованість та розрахунки

36820,0

4.

Поточні зобов'язання – усього,

10200,0

- поточні фінансові інвестиції;

-грошові кошти та їх еквіваленти

18500,0

960,0

у т. ч.:

-кредиторська заборгованість за товари

7430,0

-інші оборотні активи

570,0

- поточні зобов'язання за розрахунками

370,0

3.

Витрати майбутніх періодів

310,0

-інші поточні зобов'язання

2400,0

БАЛАНС

120940,0

БАЛАНС

120940,0


 
 

Цікаве

Загрузка...