WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські операції - Курсова робота

Банківські операції - Курсова робота

ЧП

ROЕ = - ----------,

Ка

де ЧП - чистий прибуток банку;

Ка - акціонерний капітал банку;

Процентна маржа (SPRED) - показник, що показує, наскільки успішно банк виконує функцію посередника між вкладниками та позичальниками і наскільки гостра конкуренція на грошовому ринку, учасником якого є установи банків. Посилення конкуренції приводить до скорочення різниці між доходами за активами та витратами за пасивами. Цей показник визначається за формулою:

Процентні доходи Процентні витрати

SPRED = - ---------------------- - - -------------------------

Дохідні активи Пасиви, за якими сплачуються проценти.

7. Індивідуальні завдання (навчально-дослідні проекти) для самостійної роботи студента та методичні рекомендації до їх виконання

До складу індивідуальних завдань (навчально-дослідних проектів) для самостійної роботи студентів в рамках курсу „Банківські операції" відносяться:

- підготовка конспектів основних законодавчих та нормативних документів, вказаних вище з розбивкою за темами, а також рефератів;

- огляд літературних джерел, що стосуються тих чи інших питань курсу;

- виконання розрахункових та аналітичних завдань за окремими банківськими операціями;

- підготовка доповідей на конференції

Питання для самопідготовки студентів вказані вище з розбивкою за темими.

Перелік тем рефератів

1. Шляхи удосконалення діяльності банківської системи України

2. Банківські об'єднання

3. Проблеми капіталізації українських комерційних банків

4. Сучасні засоби платежу на ринку банківських послуг

5. Вексельний обіг

6. Кредитний портфель банку та його удосконалення

7. Оцінка кредитоспроможності позичальника

8. Консорціальні та паралельні кредити

9. Іпотечне кредитування

10. Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів

11. Місце банків в інвестиційному процесі

12. Фактори ризику інвестиційних операцій банків та засоби захисту від них

13. Аналіз діяльності банківських установ на валютному ринку

14. Операції з банківськими металами

15. Розвиток банківських послуг

16. Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення

17. Фінансовий інжиніринг

18. Маркетингові дослідження на ринку банківських послуг

19. Доходи, витрати і прибуток комерційного банку.

20. Способи забезпечення кредитів.

21. Управління ризиками у комерційному банку.

22. Особливості кредитування малого бізнесу.

23. Інвестиційне кредитування

24. Банківські послуги та їх роль у розвитку комерційного банку

25. Операції банків з дорогоцінними металами

26. Гарантійні послуги комерційного банку

27. Управління ліквідністю комерційного банку.

Критерії оцінювання якості підготовки рефератів (див. розділ 6).

8. Карта самостійної роботи студента

8.1. Карта самостійної роботи студента з дисципліни „Банківські операції" для студентів, що навчаються за ППП 6.050105 „Банківська справа" на 6 семестр

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

1. Обов'язкові види СРС

1.1. Підготовка до лекційних занять (розгляд законодавчих і нормативних документів)

систематично,

відповідно розкладу аудиторних занять

Відвідування лекцій та ведення конспектів

8,5 балів

(0,5 х 17)

1.2. Підготовка до практичних занять

систематично,

відповідно розкладу аудиторних занять

1. Виконання домашніх завдань та активна участь у практичних заняттях.

2. Відвідування практичного заняття та правильна відповідь при опитуванні та вірне виконання навчального завдання

7,5 бали

(0,5 х 15)

33 бали

(2,2 х 15)

1.3. Підготовка до модульних контрольних робіт (2 модулі)

останнє заняття відповідного модуля

(6 та 15 практичні заняття відповідно)

Перевірка правильності виконання модульних робіт

36 балів

(18 балів 2)

Разом балів за обов'язкові види СРС

85

2. Вибіркові види СРС

2.1. Конспектування законодавчих та нормативних документів за темами курсу, вказаних вище, а також написання рефератів за заданою тематикою.

VІ семестр

Захист матеріалів реферату під час індивідуально-консультативної роботи (ІКР).

15

(1,36 х 11 тем)

Разом балів за вибіркові види СРС

15

8.2. Карта самостійної роботи студента з дисципліни „Банківські операції" для студентів, що навчаються за ППП 6.050105 „Банківська справа" на 7 семестр

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

1. Обов'язкові види СРС

1.1. Підготовка до лекційних занять (розгляд законодавчих і нормативних документів)

систематично,

відповідно розкладу аудиторних занять

Відвідування лекцій та ведення конспектів

1,8 бали

(0,2 х 9)

1.2. Підготовка до практичних занять (банківські операції)

систематично,

відповідно розкладу аудиторних занять

1. Виконання домашніх завдань та активна участь у практичних заняттях.

2. Відвідування практичного заняття та правильна відповідь при опитуванні та вірне виконання навчального заняття

9,2 бали

(0,4 х 23)

29,0 балів

(1,26 х 23)

1.3. Підготовка до модульних контрольних робіт (2 модулі)

останнє заняття відповідного модуля (7 та 15 практичні заняття відповідно)

Перевірка правильності виконання модульних робіт

20 балів

(10 балів 2)

Разом балів за обов'язкові види СРС

60

2. Вибіркові види СРС

.1. Конспектування законодавчих та нормативних документів за темами курсу, вказаних вище, а також написання рефератів за заданою тематикою.

VІІ семестр

Захист матеріалів реферату під час індивідуально-консультативної роботи (ІКР).

14 балів

(2 х 7 тем)

2.2. Підготовка доповіді на наукову студентську конференцію

січень – березень року УІ семестру

1. Виступ з доповіддю

2. Зайняття призового місця

15 балів

5 балів

2.3. Виконання курсової роботи з дисципліни „Гроші і кредит"

Під час літньої сесії УІ семестру

Своєчасне виконання та успішний захист курсової роботи

6 балів

Разом балів за вибіркові види СРС

40

9. Порядок і критерії оцінювання знань студентів

9.1. Поточне оцінювання знань

Метою поточного оцінювання знань студентів є виявлення рівня отриманих ними знань.

Завданнями поточного оцінювання знань студентів є:

1) оцінка активності роботи студента протягом УІ та УІІ семестрів з вивчення програмного матеріалу дисципліни;

2) оцінка рівня виконання модульних завдань.

До основних форм поточного контролю відносяться: усне опитування, тестування, розв'язання навчальних завдань і розрахунково-аналітичних задач, захист або презентація індивідуальних навчально-дослідних робіт, модульних завдань.

Об'єктами поточного контролю є: відвідування практичних занять та активність роботи протягом семестру; результати виконання модульних завдань; підготовка та захист індивідуальних навчально-дослідних робіт; участь в наукових конференціях.

Перелік питань з підготовки до поточного модульного контролю

Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів

(Комплексна контрольна робота за темами 1-5)

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

1. Походження, розвиток та функції комерційних банків.

2. Види та класифікація банків. Банківські об'єднання.


 
 

Цікаве

Загрузка...