WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські операції - Курсова робота

Банківські операції - Курсова робота

Вивчаючи зміст та завдання системи кредитування сільськогосподарського виробництва в Україні, слід звернути увагу на підвищення її ефективності за рахунок впровадження заставного кредитування, мікрокредитування та розширення лізингу в аграрному виробництві.

Одним із специфічних видів кредитів є інвестиційне кредитування, пов'язане з фінансуванням інвестиційних проектів.

На практиці інвестиційний проект як об'єкт реального інвестування включає такі напрями:

інвестиції у підвищення ефективності виробництва;

інвестиції у розширення виробництва;

інвестиції у створення нових підприємств;

інвестиції для задоволення вимог державних органів управління (наприклад, забезпечення вимог екологічних стандартів).

Основними об'єктами інвестиційного кредитування є капітальні витрати на відтворення основних та обігових фондів підприємства.

Розглядаючи порядок надання інвестиційних кредитів, студенти повинні звернути увагу на інвестиційний цикл проекту, що кредитується, який включає три фази: передінвестиційну, інвестиційну та виробничу (експлуатаційну).

Особливе місце у вивченні теми займає аналіз діяльності і ефективності інвестування, який проводиться на основі моделі щодо прийняття рішень про вкладення коштів. До основних з цих моделей відносять:

1) модель оцінювання терміну окупності, яка полягає у складанні грошового потоку за роками та визначенні періоду окупності;

2) модель оцінювання доходності використаного капіталу на основі визначення відношення доходу, одержаного від реалізації проекту після податкових і амортизаційних відрахувань до витрат, що мають бути здійснені (початкова вартість проекту та робочий капітал);

3) модель оцінювання інвестиційних проектів на основі теперішньої вартості потоку платежів (NPV). При цьому теперішня вартість потоку платежів визначається додаванням усіх теперішніх вартостей платежів протягом усього періоду. Якщо А - певний платіж, що очікується через n років, то його теперішня вартість (PV) дорівнює:

A

PV = - ---------,

(1 + r) n

де r - норма прибутку, що розглядається як доходність беззбиткового активу (наприклад, державних облігацій)

Якщо розглядається проміжок часу n років і певний інвестиційний проект, то теперішня вартість його потоку платежів (NVP) дорівнює:

n

NPV = ∑ (Ai (1 + r) n

t = 0

Керуються правилом:

Якщо NPV ≥ 0, проект може виконуватись;

Якщо NPV < 0, від проекту відмовляються.

4) Модель оцінювання інвестиційних проектів на основі внутрішньої норми доходності (IRR), що визначається як коефіцієнт дисконтування, за якою NPV проекту дорівнює нулю. Для оцінювання проектів за цією моделлю вибираються проекти з найвищим IRR, що є не нижчим від норми прибутку для безризикових активів(r).

Доцільність реалізації цих моделей проводиться на основі оцінки очікуваної вартості потоку платежів, що дорівнює середньому значенню теперішніх вартостей потоків платежу проекту, визначених на підставі оцінок їх імовірності, та аналізу чутливості факторів реального інвестиційного проекту.

5) Модель інвестиційної діяльності в умовах невизначеності, за якою формування інвестиційного портфеля базується на визначенні кредитного, ринкового, інфляційного ризиків та ризику доходу.

Іпотечне кредитування та перспективи його розвитку в Україні залежать від предмету іпотеки, яким можуть житло, земельні ділянки та комерційна нерухомість. Слід звернути увагу на розподіл іпотечного ринку на первинний та вторинний.

Первинний іпотечний ринок розглядається як сегмент іпотечного ринку, який охоплює економічні відносини, що виникають в процесі купівлі-продажу іпотечних заставних банками.

Вторинний іпотечний ринок охоплює економічні відносини між кредиторами, посередниками та інвесторами, що виникають в процесі купівлі-продажу іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та інших похідних інструментів. При цьому виокремлюють однорівневу та дворівневу модель вторинного іпотечного ринку.

У самостійній роботі розглядаються особливості операцій з надання і погашення інших видів кредитів, перш за все, кредитів, що надаються під заставу цінних паперів.

10.2. План практичного заняття

Практичне заняття 13

Питання для обговорення

1. Особливості механізму надання та погашення споживчого банківського кредиту.

2. Особливості кредитування у формі овердрафту.

3. Інвестиційне кредитування. Методи оцінки доцільності та ефективності інвестиційного проекту.

4. Іпотечне кредитування та перспективи його розвитку в Україні.

5. Особливості операцій з надання і погашення інших видів кредитів.

Перелік питань, що вивчаються студентом самостійно

1. Особливості споживчого кредитування в Україні.

2. Сутність роботи кредитних бюро.

3. Показники, за якими проводиться оцінка доцільності видачі інвестиційного кредиту.

4. Вимоги, що висуваються до забезпечення кредиту у вигляді іпотеки.

5. Характеристика одно - та дворівневої моделі організації іпотечного ринку.

10.3 Зміст індивідуальних завдань

1. Ознайомлення зі змістом Законів України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) " та „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

2. Ознайомлення зі змістом Законів України „Про іпотеку" та „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати".

10.4. Інформаційні джерела

Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03. 2001 р. № 2299-Ш.

Про іпотеку: Закон України від 05.06. 2003 р. № 898-ІУ.

Про іпотечне кредитування, операції консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06. 2003 р. № 979-IV.

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06. 2003 р. №978-ІУ.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 28.08. 2001 р. № 368.

Банківські операції: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та ін.; За заг. ред.А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008. – 608с.

Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга", 2007. – 523 с.

Міщенко В.І., Слав'янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 796.

Аналіз банківської діяльності / За ред.А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2003. - 599 с.

Вовк В.Я., Хмелинко О.В. Кредитування і контроль: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 463с.

Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник / Лагутін В.Д. – К.: ЦНЛ, 2004. – 215 с.

Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: Навч. посіб. / О.В. Геєць, В.М. Домрачев, С.Л. Лондор. – К.: Видавництво Європ. Університету, 2004. – 237 с.

Тема 11. Операції банків з цінними паперами

11.1. Методичні поради до вивчення теми

Центральною ланкою теми є розкриття суті та цілей інвестиційних операцій комерційних банків, а також їх класифікації та економічної характеристики.

Оскільки банки є активними інституційними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів). Діяльність банків з цінними паперами є різноманітною Вони можуть виступати у ролі емітентів, інвесторів, а також займатися професійною діяльністю з цінними паперами.

На основі розгляду української законодавчо-нормативної бази студенти повинні розкрити сутність професійної діяльності банків з цінними паперами, якою вони можуть займатись при наявності відповідної ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. До такої діяльності відносять:

1) торгівля цінними паперами (брокерська і ділерська діяльність);

2) депозитарна діяльність;

3) розрахунково - клірингова діяльність;

4) діяльність з управління цінними паперами;


 
 

Цікаве

Загрузка...