WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські операції - Курсова робота

Банківські операції - Курсова робота

Як уже зазначалося, особлива увага приділяється нарахуванню процентів за кредит та факторам, що на неї впливають. У процесі кредитування значна увага приділяється вибору методу ціноутворення за кредитом. У світовій банківській практиці застосовується кілька основних методів установлення ставки за кредитом:

метод "вартість плюс";

метод "базова ставка плюс";

метод максимальних процентних ставок (кеп);

метод "надбавки";

метод "аналізу дохідності клієнта".

У кредитному договорі обов'язково фіксується обрана система нарахування процентів і правила встановлення ставок (фіксована чи плаваюча), які необхідно розглянути у самостійній роботі студентів.

У самостійній роботі студентів необхідно розглянути чинні і нетрадиційні схеми, механізми і види забезпечення повернення банківських кредитів, зокрема, таких як:

- страхування;

- банківська гарантія;

- схема погашення кредиту з використанням механізму доміціляції векселів;

- факторинг;

- уступка права вимоги;

- переказ боргу;

- механізм видачі кредиту під виставлений валютний акредитив;

- погашення боржниками кредитів за допомогою охоронно-юридичних агентств;

- використання урядових гарантій та проведення заліків із державним бюджетом за наявності зустрічних вимог.

Особливу увагу слід звернути на те, що в процесі роботи з проблемними кредитами, банк може застосувати два основні методи управління: реабілітацію чи ліквідацію. Метод реабілітації полягає в розробці спільного з позичальником плану заходів щодо повернення кредиту. Метод ліквідації означає повернення кредиту через проведення процедури банкрутства та продажу активів позичальника.

Рішення про те, який метод краще використати, приймається керівництвом банку залежно від конкретних обставин і результатів попереднього аналізу проблеми. Найприйнятнішим варіантом завжди вважається такий перегляд умов кредитної угоди, який дає і банку, і його клієнтові шанс на поновлення нормальної діяльності.

9.2. Плани практичних занять

Практичне заняття 11

Питання для обговорення

1. Економічна характеристика та класифікація банківських кредитів.

2. Організація кредитної діяльності банку.

3. Порядок укладення кредитних договорів та організації банківського кредитування.

4. Особливості визначення ціни банківського кредиту.

Практичне заняття 12

Питання для обговорення

1. Методи розрахунку величини кредитного ризику.

2. Система оцінки кредитоспроможності позичальника банку.

3. Особливості нарахування неустойки, пені та штрафів.

4. Особливості формування резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями банку.

5. Методи управління проблемними кредитами.

Перелік питань, що вивчаються студентом самостійно

1. Умови і принципи банківського кредитування.

2. Перелік показників, які покладено в основу оцінки кредитоспроможності позичальника.

3. Поняття індивідуального та портфельного кредитних ризиків та методи їх зниження.

4. Фактори, що впливають на ціну банківського кредиту.

5. Поняття проблемних кредитів.

9.3 Зміст індивідуальних завдань

1. Ознайомлення з організацією правовідносин між кредитором та позичальником згідно вимог Цивільного та Господарського кодексів України.

2. Ознайомлення зі змістом кредитної справи та функціями кредитного комітету у процесі надання кредитів.

3. Ознайомлення зі змістом Законів України „Про заставу", „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень".

4. Ознайомлення зі змістом положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

9.4. Інформаційні джерела

Про власність // Закон України. Т.2. – С.173-188.

Господарський кодекс України // www. Rada. com. ua.

Цивільний кодекс України. - К.: Кондор, 2003. - 400 с.

Про заставу. Закон України від 02.10. 1992 р. № 2654-ХІІ.

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30.06. 1999 р. № 784-ХІУ.

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07. 2001 р. № 2658-Ш.

Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18.11. 2003 р. № 1255-ІУ.

Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затв. постановою Правління НБУ від 06.07. 2000 р. № 279.

Банківські операції: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та ін.; За заг. ред.А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008. – 608с.

Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга", 2007. – 523 с.

Міщенко В.І., Слав'янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 796.

Аналіз банківської діяльності / За ред.А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2003. - 599 с.

Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: 2005. – 243с.

Капран В.І. Банківські операції: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2006. – 208с.

Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник / Лагутін В.Д. – К.: ЦНЛ, 2004. – 215 с.

Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: Навч. посіб. / О.В. Геєць, В.М. Домрачев, С.Л. Лондор. – К.: Видавництво Європ. Університету, 2004. – 237 с.

Павлишин О.П., Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум. – К.: Алеута, 2005. – 158 с.

Прасолова С.П. Кредитування і контроль: Навч. посібник. В-во „Ліра-К", 2008. – 202с.

Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

10.1. Методичні поради до вивчення теми

Вивчення даної теми слід почати з розгляду особливості механізму надання та погашення споживчого банківського кредиту, який надається в національній та іноземній валюті фізичним особам – резидентам України. Банки надають споживчі кредити у сумі, що залежить від вартості товарів і послуг, які є об'єктом кредитування. Строк повернення такого кредиту залежить від цілей кредитування, розміру кредиту та платоспроможності позичальника. Відповідно, під час самостійної роботи студенти повинні розглянути склад пакету документів, які має надати банку фізична особа для отримання споживчого кредиту, а також порядок погашення кредитів. Слід звернути увагу на необхідність створення кредитних бюро (бюро кредитних історій), в яких можна отримати необхідну інформацію про позичальника.

Розглядаючи особливості кредитування у формі овердрафту, під яким розуміється специфічна форма короткострокового кредиту, що надається з активно-пасивного рахунку, дебетове сальдо за яким означає надання такого кредиту. Тобто мова йде про кредитування шляхом оплати розрахункових документів клієнта з його поточного рахунку понад фактичний залишок на ньому, в межах встановленого банком ліміту. Необхідно звернути увагу на вимоги до клієнтів – юридичних осіб, що встановлюються банками для відкриття овердрафту.

Особливості кредитування малого та середнього бізнесу розглядаються у рамках виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, відповідно до якого банки розробляють спеціальні програми мікрокредитування. Слід звернути увагу на критерії відбору позичальників для мікрокредитування; перелік документів, необхідних для отримання такого кредиту, його основні етапи та характеристику параметрів.

Розглядаючи особливості пільгового кредитування підприємств АПК, слід звернути увагу, що досягнення пріоритетів розвитку аграрного виробництва в Україні визначається ефективністю державного регулювання сільського господарства, яке полягає у здійсненні державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі за рахунок часткової компенсації процентних ставок за користування кредитами комерційних банків. У процесі вивчення теми студенту необхідно не тільки ознайомитися із особливостями кредитування комплексу сільськогосподарських робіт, але й з'ясувати основні напрямки здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко - і довгострокових кредитів.

При вивченні кредитних відносин банків з агропромисловим комплексом України слід звернути увагу на структуру кредитів, а також на фактори, що гальмують розвиток кредитних відносин комерційних банків з підприємствами агропромислового комплексу України. Найвагомішими серед них є кредитні ризики, що мають системний та індивідуальний характер. Студентам необхідно не тільки розглянути ці ризики, але й з'ясувати основні джерела їх виникнення та, відповідно, напрямки мінімізації їх дії. Зокрема, до таких напрямків відносяться питання заставних закупівель зерна, для яких залучаються кредити банків; запровадження механізму ф'ючерсної торгівлі зерном, цукром та іншою сільгосппродукцією та продуктами її переробки; кредитування багатогалузевих підприємств, що проводять диверсифіковану діяльність і тому мають незалежні джерела надходження коштів; кредитування агропромислових холдингів, що займаються не тільки виробництвом і переробкою, а й реалізацією сільгосппродукції.


 
 

Цікаве

Загрузка...