WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Суть, будова та функції банківської ситеми - Реферат

Суть, будова та функції банківської ситеми - Реферат

позичальника та стан його господарсь-кої діяльності на момент надання кредиту була неповна або недостовірна. Допускалася практика надання кредитів і зовсім без забеспечення, так зва-них блянкових кредитів, а також кредитів під стріхування чи гарантію без належної перевірки статутних документів та фінансового стану фірм-гарантів.
Така тактика роботи банків в умовах загальної економіч-ної кризи призвела до погіршення фінансового стану 25 %комерційних банків.
Не краще склалися справи і на міжбанківському кредит-ному ринку. За умов браку ліквідних фінансових інструментів банки до-сить активно проявляли себе на цьому ринку, але надання недостовірної інформації, тобто невчасне віднесення заборгованості на рахунки про-строчених кредитів, невідображення прострочених платежів за проценти на кредити і недостатня вимогливість під час вивчення фінансового стану банку позичальника призвели до різкого зростання ризику при наданні міжбанківських кредитів. Саме ці недоліки в кредитній політиці банків по-силили кризові явища.
Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України.
Поглиблення банківської реформи та всебічне зміцнення на цій основі банківської системи, забеспечення на ділі її ефективної підт-римки з боку держави розглядається як одне з пріоритетних завдань еко-номічної політики. Без кваліфікованого здійснення радикальних заходів у цій сфері економічної діяльності, вирішення всього комплексу завдань ри-нкової трансформації адміністративної економіки, забеспечення її цивілі-зованого функціонування неможливо.
Основна спрямованість подальшого реформування бан-ківської системи пов'язується з утвердженням на ділі функціонально розг-лянутої дворівневої структури банківських відносин, що передбачає забе-спечення Національним банком країни стабілізацію грошового обігу, з од-ного боку, і здійснення всього комплексу банківських послуг комерційни-ми банками, з іншого. З цією метою потрібно здійснити таку систему захо-дів:
" Суттєво прискорити розробку та прийняття комплексу законів про ба-нківську та кредитну діяльність.
" Здійснювати політику, спрямовану на зміцнення авторитету Націона-льного банку України. Підтримувати принцип самостійності НБУ і йо-го виключної підзвітності Верховній Раді. Верховна Рада має ухвалити постанову "Про регламент підзвітності НБУ Верховній Ра-ді".Ініціюватиметься також утвердження конституційної норми, за якої голова НБУ призначатиметься на 8 років, що сприятиме стабільності керівництва НБУ. З метою узгодження різних нарямків фінансової та грошово-кредитної діяльності ііціюватиметься заснування Міжвідомчої консультативної Ради по банках.
" Відповідно до існуючої світової практики необхідно утворення автоно-мної від НБУ системи органів по здійсненню реєстрації банківських установ та нагляду за банківською діяльністю.
" Має бути розроблена та здійснена комплексна програма розширення мережі, зміцнення та підвищення ролі у ринковій трансформації еко-номіки комерційних банків, скасування їх дискрімінаційного оподатку-вання, прийняття нормативних актів, що мають забеспечити правову основу беспосередньої участі комерційних банків у приватизаційному процесі, санації збиткових підприємств, зрощування капіталів промис-ловості та банків і утворення на цій основі конкурентноздатного націо-нального фінансового капіталу.
" Необхідно створити систему швидкого реагування на виникнення сис-темного ризику для банківської системи в цілому, яка б включала, по-перше, механізм оперативної, бажано щоденної, оцінки стану банківсь-кої системи, однозначний об'єктивний механізм державної підтримки банківського сектора у разі виникнення несприятливого системного ри-зику. По-лруге, необхідно створити для суб'єктів економіки можли-вість вчасно оцінювати фінансовий стан будь-яких банків України. Для цього необхідно розробити офіційну методику оцінки стану банку на основі його звітної статистики, з врахуванням української специфіки.
" З метою захисту вкладів громадянтреба створити Міжбанківський фонд обов'язкового страхування банківських вкладів фізичних осіб, який матиме статус юридичної особи.
" Необхідно створити дійовий механізи застави майна.
Заключення
Завершення структуризації банківської системи за дворів-невим приципом водночас не можна вважати остаточним завершенням процесу її формування, адже організаційна структура банківської системи ринкового типу має включати також мережу допоміжних організацій, які забеспечують нормальну діяльність кредитних установ, сприяючи функці-онуванню складного механізму взаємозв'язків банків із суб'єктами еконо-мічних відносин, що діють у різних секторах господарства країни. На практиці в організаційному плані реалізація допоміжних функцій забеспе-чується елементами, які у своїй сукупності являють собою інфраструктуру банківської системи, що у нормальних ринкових умовах повинна охоплю-вати інформаційне, технічне, науково-методичне, кадрове та законодавчо-правове забеспечення діяльності банків.
Без цих елементів інфраструктури нормальне функціонування банків в умовах ринку неможливе. Тому необхідність інтегрування їх до банківсь-кої системи об'єктивно випливає з потреби всебічного регулювання діяль-ності кредитних установ, включаючи також діяльність допоміжних органі-зацій в інтересах розвитку всієї банківської системи відповідно до потреб суб'єктів економічних відносин, яких вона обслуговує.
Таким чином, банківська система в умовах ринку попри належний рівень капіталізації банківських установ та розвиток різних ви-дів спеціалізованих комерційних банків нарівні з банками універсальними, що в сукупності утворюють другий рівень системи, має включати також інфраструктуру, яка обслуговує обидві рівні - верхній і нижній, забеспе-чуючи нормальне функціонування банківської системи загалом.
Глибоку кризу банківської діяльності не можна подолати суто банківськими заходами, крудитними, монетарними інструментами, бо її першопричини криються в економіці. Саме тому потрібно ставити пи-тання про економіку і банки, а не суто банківську проблему.
Використана література:
1. М.І.Савлук "Вступ до банківської справи" К.: Лібра, 98
2. Л.Д.Кучма "Шляхом радикальних економічних реформ" К.: Поліграф-книга, 94.
3. Т.Андрушків. Банки як суб'єкти фінансових ринків України: роль і пер-спективи // Банківська справа. - 1998 - № 2
4. В.О.Паламарчук, О.К.Бойченко. Банківська діяльність за умов перехід-ної економіки: економіко-правові аспекти // Фінанси України. - 1998 - № 3
5. О.В.Дзюблюк. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи країни // Фінанси України. - 1999 - № 1
6. І.Гуцал, Я.Чайковський. Банківська система України: стан і перспективи // Банківська справа. - 1998 - № 2

 
 

Цікаве

Загрузка...