WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Суть, будова та функції банківської ситеми - Реферат

Суть, будова та функції банківської ситеми - Реферат


Реферат на тему:
Суть, будова та функції банківської ситеми
Зміст
1. Вступ…………………………………………………………………………………2
2. Сутність, будова та функції банківської системи…………………………………3
3. Банківська діяльність за умов перехідної економіки……………………………...7
4. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України………………10
5. Заключення…………………………………………………………………………..12
6. Використана література……………………………………………………………..13
Вступ
Процес переходу Укріїни до якісно нової форми економічних відносин, що базуються на ринкових принципах ведення господарства, зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки, яка відіграє ключову роль у забеспеченні руху грошо-вих потоків, тим самим створюючи базові передумови суспільного відтво-рення. Основною ланкою цієї сфери є банківська ситема, якій належить провідне місце у загальному механізмі організації й регулювання госпо-дарського життя суспільства і від ефективності функціонування якої вирі-шальною мірою залежить успіх соціально-економічних перетворень у кра-їні загалом.
Банківська система України сьогодні - один із найрозви-нутіших елементів господарського механізму, оскільки її реформування було почато раніше за інші сектори економіки, що визначалося ключовою роллю банків при вирішенні завдань переходу до ринку. Саме банки віді-грають основну роль в утворенні оптимального середовища для мобіліза-ції й вільного переливу капіталів, нагромадженні коштів для структурної перебудови економіки, приватизації й розвитку підприємництва. Водночас усебічне розкриття їхніх потенційних можливостей у реалізації функції фі-нансового посередництва на ринку значною мірою визначається особлм-востями структурної організації банківської системи країни, яка забеспечує складний механізм практичної реалізації взаємозв'язків і взаємовідносин між банківськими установами, від чого, у кінцевому підсумку, залежать результати їхньої діяльності та ефективність кредитно-фінансового обслу-говування усіх ланок народногосподарського комплексу.
Суть, будова та функції банківської системи.
Банківська діяльність - набір посередницьких операцій на грошовому ринку, виконання яких дозволено законом тільки під особ-ливим наглядом держави спеціальним інститутам, які називаються банка-ми. Іншим фінансовим посередникам займатися цією діяльністю забороне-но. Банк в правовому відношенні - це будь-який фінансовий посередник, що виконує одну або декілька операцій, віднесених законом до банківської діяльності.
В Законі "Про банки і банківську діяльність" ( березень 1991р.) банком названо будь-яку установу, що виконує функції кредиту-вання, касового і розрахункового обслуговування народного господарст-ва та здійснює інші банківські оперіції, передбачені цим законом.
До банківської діяльності відноситься комплекс з трьох посередницьких операцій:
" приймати грошові вклади від клієнтів;
" надавати клієнтам позички і створювати нові платіжні засоби;
" здійснювати розрахунки між клієнтами.
Комплекс з трьох базових операцій створює первинну сферу банківської діяльності, а фінансовий посередник, що виконує цей комплекс, є банківським інститутом, банком в економічному розумінні.
В дійсності фінансові посередники, крім базових, можуть виконувати й багато інших, не базових, але потрібних для грошового рин-ку операцій. Такі банки прийнято називати універсальними. Банки, що ви-конують лише частину базових операцій на грошовому ринку, називають-ся спеціальними.
Якщо ж посередник грошового ринку не виконує жодної з названих базових операцій, тобто позбавлений ознак банку, його відно-сять до небанківських фінансових інститутів. В Україні такими інститута-ми є: страхові, трастові, фінансові, інвестиційні компанії, пенсійні фонди тощо.
Банківська система - законодавчо визначена, чітко струк-турована сукупність фінансових посередників грошового ринку, які за-ймаються банківською діяльністю. Банківська ситема має своє особливе призначення, свої специфічні функції в економіці, які не просто повторю-ють призначення і функції окремих банків, а будується по заздалегідь ви-робленій концепції.
Закон України "Про банки і банківську діяльність" перш ніж визначити, які банки можуть бути в Україні і як вони повинні функціо-нувати, зафіксував концептуальне положення, що банківська система Укра-їни повинна бути двохрівневою, встановив, які банки відносяться до кож-ного з рівнів і яким буде механізм звєязків між ними.
Необхідність формування бінківської ситеми, як особли-вої структури, визначається двома групами причин:
" пов'язаних з необхідністю здійснення суспільного нагляду і регулюван-ня банківської діяльності, узгодження комерційних інтересів окремих банків з загальносуспільними інтересами - забеспеченням сталості гро-шей і стабільної роботи всіх банків;
" пов'язаних з функціонуванням грошового ринку, забеспеченням збала-нсованності попиту і пропозиції на грошовому ринку і в кожному його секторі.
За своєю структурою банківські системи різних країн іс-тотно відрізняються. Разом з тим є ряд ознак, які властиві всім банківським ситемам, що функціонують в ринковій економіці. Це, перш за все, двохрів-нева їх побудова.
На першому рівні знаходиться центральний банк. На нього покладається відповідальність за вирішення макроекономічних за-вдань в грошово-кредитній сфері, перш за все - пдтримання сталості наці-ональних грошей та забеспечення сталості функціонування всієї банківсь-кої системи.
На другому рівні банківської ситеми знаходяться решта банків, які в Україні прийнято називати комерційними банками.
В зарубіжних країнах до комерційних належить тільки частина банків другого рівня. Переважно це банки, що виконують весь комплекс базових операцій і створені на акцілнерній основі. Крім комерційних у кожній кра-їні виділяється цілий спектр інших банків - кооперативних, приватних, спеціалізованих тощо.
Класифікація комерційних банків.
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ВИДИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Порядок створення Перепрофільовані, новостворені
Характер спеціалізації Універсальні, спеціалізовані
Територія діяльності Регіональні, республіканські, між-народні
Розмір Великі, середні, малі
Форма власності Загальнодержівні, муніципальні, колективні (відкриті й закриті акціо-нерні товариства, холдинги, товари-ства з обмеженою відповідальністю, кооперативні ), приватні, зі стопро-центною іноземною власністю, змі-шані
Функції і характервиконуваних опе-рацій Інвестиційні зберігання, депозитні, іпотечні, земельні, інноваційні, по-штово-пенсійні, промислові, агроп-ромислові, біржові, експортно-імпортні, лізінгові, торговельні
Характер відносин Банки-гаранти, банки-кореспонденти, уповноважені
Ступінь

 
 

Цікаве

Загрузка...