WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банки на валютному ринку України - Курсова робота

Банки на валютному ринку України - Курсова робота

3. При недостатності джерел кредитування і значній заборгованості України, в якості одного із способів організації міжнародної торгівлі рекомендовано використання форм зустрічної торгівлі.

4. Репатріація валютних прибутків із-за кордону і їх зарахування на рахунки уповноважених банків повинна мати обов'язковий характер до тих пір поки не буде досягнуто стійкої і тривалої рівноваги платіжного балансу країни.

5. Визначаючи напрями валютного регулювання, державні органи повинні приймати до уваги як різне значення тієї чи іншої групи суб'єктів в економічному житті країни, так і різну ступінь зацікавленості їх у вирішенні окремих питань валютного регулювання. Дуже важливо, щоб при цьому не тільки була врахована "питома вага" інтересів різноманітних суб'єктів ринку, але й щоб у цілому система валютного регулювання відповідала вимогам логіки, а не являла собою просто суміш різних рішень, обумовлених лише прагненням компромісу.

6. Подальший розвиток системи валютного регулювання повинен бути послідовним, хоча темпи змін можуть прискорюватися чи сповільнюватися, в залежності від конкретної економічної та політичної ситуації. Також дуже важливо, щоб у процесі розвитку системи валютного регулювання була присутня певна послідовність дій для того, щоб не порушувати досягнуту узгодженість інтересів різноманітних суб'єктів економічної системи.

7. Центральний банк, незважаючи на подальшу лібералізацію валютного регулювання, повинен впроваджувати правила, які б забезпечували більшу міцність банківської системи та стабільність валютного ринку, оскільки переваги валютного контролю полягають не лише у прямому "механічному впливові" на фінансові потоки між Україною і закордоном, але й також і в його стримуючому психологічному ефекті.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНІ У НАСТУПНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

1. Боришкевич О.В. Євроринок і його основні фінансові інструменти // Вісник Національного банку України. - 2005. - №5 - с.26-30. - 0,8 др. арк.

2. Боришкевич О.В. Тенденції розміщення депозитарних розписок. // Вісник Національного банку України. - 2005. - №11 - с.46-48. - 0,6 др. арк.

3. Боришкевич О.В. Валютне кредитування в Україні: проблеми та перспективи. // Банківська справа. - 2005. - №2 - с.43-46. - 0,5 др. арк.

4. Боришкевич О.В. Проблеми формування ринку валютних кредитів. // Економіка та підприємництво. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. Вип.1. К.: КНЕУ, 2005. - с.151-154. - 0,2 др. арк.

АНОТАЦІЯ

Боришкевич О.В. Банки на валютному ринку України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01. - Фінанси грошовий обіг і кредит, - Київський національний економічний університет, Київ, 2007.

Дисертація присвячена питанням діяльності банків на валютному ринку. Коло питань, які розглядаються у роботі включає аналіз сучасного стану валютного ринку України та види операцій, які на ньому проводяться, питання формування валютного курсу. Значна увага приділена валютному регулюванню і валютному контролю, як елементам макроекономічних перетворень в Україні. Проаналізовано перший досвід використання фінансових інструментів з метою забезпечення управління валютними ризиками.

Ключові слова: валютний ринок, валютна позиція, хеджування, валютний курс, валютне регулювання.

АННОТАЦИЯ

Боришкевич Е.В. Банки на валютном рынке Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.04.01 -финансы, денежное обращение и кредит. - Киевский национальный экономический университет, Киев, 2007.

Диссертация посвящена вопросам деятельности банков на валютном рынке, а также проблемам развития и функционирования самого валютного рынка. В странах с переходной економикой существует опасность недооценки валютного рынка как такового, которое определяется теми функциями, которые он выполняет в общей системе рыночных отношений.

Одним из важнейших элементов при расмотрении валютного рынка является валютный курс. Вопрос о так называемом реальном уровне валютного курса выступает одним из сложнейших как в теории так и в парактике. В иследовании сделано акцент на том, чтобы правительство устанавливало валютный режим с учетом конкретной экономической ситуации и конкретных политических задач.

Для международных валютных отношений современного этапа характерно сочетание нестабильности, достаточно высокой степени неопределенности процесов и одновременно углубление координации валютной политики государств в этой области. Координация валютной сферы происходит как на уровне правительств, так и в рамках межгосударственных валютно-финансовых организаций. Интеграция Украины в мировую экономику предполагает рост обьема операций на мировом валютном рынке. В работе расмотрены вопросы участия Украины на рынке евровалют и в деятельности международных валютно-кредитных и финансовых организаций.

В дисертации наряду с основополагающими категориями, характеризующими международные валютные отношения, расматриваются важнейшие черты современного состояния украинского валютного рынка, при этом большое внимание уделено вопросам валютного регулирования и валютного контроля как элемента макроэкономических преобразований в Украине. Поэтому в работе отмечается, что в процесе либерализации валютного регулирования чрезвычайно важно исходить не из абстрактной полезности того или иного ограничения, а следует учитывать его воздействие на различные групы субьектов рынка и их влияния на функционирование валютного рынка.

Коммерческим банкам как субьектам валютного рынка принадлежит важная роль в осуществлении операций между участниками национального и международного валютных рынков. При расмотрении валютных операций комерческих банков особое внимание уделено срочным валютным операциям, обьем которых постоянно растет в мире и которые осваиваются все большим числом украинских банков.

Основываясь на достижениях мирового опыта использование новых финансовых инструментов с целью обеспечения управления валютными рисками, в диссертации проанализировано первый опыт использования этих инструментов как способ хеджирования рисков в Украине и раскрыто перспективы их развития.

В диссертационной работе особое место уделено проблемам управления открытой валютной позицией, поскольку операции коммерческих банков с иностранной валютой несут в себе опасности даже в условиях либерального валютного законодательства и, как правило, требуют регулирующего вмешательства со стороны государства. Нельзя допустить чтобы чрезмерная концентрация иностранной валюты в банках, во - первых, ущемляла интересы импортеров (а это может произойти в условиях постоянной депрециации курса национальной валюты, когда банки будут накапливать иностранную валюту с целью хеджирования, что обострит спрос на рынке) и во-вторых, повышала риск ликвидности банков в случае неблагоприятного изменения валютных курсов. В качестве защиты от подобных опасностей центральные банки используют установление коммерческим банкам лимита открытой валютной позиции. Обычно лимит устанавливается в виде предельной доли открытой чистой (нетто) позиции банка (длинной или короткой) по каждой иностранной валюте, с которой он осуществляет операции по отношению к собственному капиталу.

Вопрос о величине лимитов, устанавливаемых отдельными банками (внутренние лимиты) относится к категории сложных проблем. На практике внутренние лимиты являются болие скрупулезно расчитанными. Чем это делается центральными банками.

В условиях структурной перестройки украинской економики появились широкие возможности для внешнеэкономической деятельности предприятий. Углубление внешнеэкономических связей стало предпосылкой для расширения валютных рассчетов с участием банков.

Большое значение в диссертации уделено вопросам организации и технологии рассчетов с использованием аккредитива, инкассо, приминения в рассчетах векселей и предложены практические рекомендации по использованию различных форм международных рассчетов.

Ключевые слова: валютный рынок, валютная позиция, хеджирование, валютный курс, валютное регулирование.


 
 

Цікаве

Загрузка...