WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Аудиторський звіт ВАТ ""Райффайзен - банк Аваль"" за 2007 рік" - Курсова робота

" Аудиторський звіт ВАТ ""Райффайзен - банк Аваль"" за 2007 рік" - Курсова робота

— Норматив поточної ліквідності (Н) – 47,72 % (нормативне значення нормативу Н не менше 40%).

— Норматив короткостроковості ліквідності (Н) – 25,47 % (нормативне значення нормативу Н не менше 20%).

Нормативи кредитного ризику

— Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н) – 10,27 % (нормативне значення нормативу Н не більше 25%).

— Норматив великих кредитних ризиків (Н) – 10,27 % (максимальне значення нормативу Н не має перевищувати 800% розміру регулятивного капіталу).

— Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н) – 4,45 % (максимальне значення нормативу Н не більше 5%).

— Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н) – 9,53 % (максимальне значення нормативу Н не більше 30%).

Нормативи інвестування

— Норматив інвестування в цінні папери (Н11) – 0,33 % (максимальне значення нормативу Н11 не більше 15%).

— Норматив загальної суми інвестування (Н12) – 1,06 % (максимальне значення нормативу Н12 не більше 60%).

Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції — (Н) – 6,5454 % (максимальне значення нормативу Н не більше 30 %).

— (Н13-1) – 0,9167 % (максимальне значення нормативу Н13-1 не більше 20 %).

— (Н13-2) – 5,6818 % (максимальне значення нормативу Н13-2 не більше 10 %).

Розраховані значення показників відповідають нормативним вимогам Національного банку України, що свідчить про фінансову стійкість і платоспроможність банку.

Припинення окремих видів банківських операцій на протязі 2007 року в Банку не відбувалось.

Обмеження що до володіння активами розкриті у Примітці 30.

Управління банком

Управління банком здійснюють:

— Загальні Збори акціонерів,

— Спостережна Рада банку,

— Правління банку,

— Голова Правління банку.

Загальні збори акціонерів Банку

Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів Банку, що здійснюють загальне керівництво діяльністю Банку, визначають цілі та основні напрями діяльності Банку.

Правомочність, порядок і строки скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами акціонерів

Банку визначаються відповідно до чинного законодавства України, регламенту Загальних зборів акціонерів Банку та Статуту Банку.

У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є, які внесені у реєстр акціонерів на день проведення Загальних зборів.

Спостережна рада Банку

Спостережна рада Банку здійснює контроль за діяльністю правління Банку у період між проведенням Загальних зборів.

Спостережна рада Банку діє відповідно до Статуту та Положення про Спостережну раду Банку, що затверджується Загальними зборами. Очолює Спостережну раду Банку голова Спостережної ради, який має заступника. Виконуючий обов`язки голови Спостережної ради обирається серед членів Спостережної ради простою більшістю голосів.

Спостережна рада Банку обирається Загальними зборами із числа акціонерів Банку або їхніх представників у кількості не менше трьох, але не більш ніж сім осіб строком до п`яти років. Строк повноважень голови Спостережної ради та його заступника відповідає строку його членства у Спостережній раді. Голова та члени Спостережної ради несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них обов`язків.

Засідання Спостережної ради скликаються її головою принаймні чотири рази на рік. Додаткові та позачергові засідання Спостережної ради можуть скликатися на вимогу будь-якого члена Спостережної ради із зазначенням мети такого скликання.

Спостережна рада Банку здійснює такі функції:

1) здійснює контроль за діяльністю правління;

2) готує пропозиції з питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів;

3) затверджує Положення про правління банку та Положення про цінні папери;

4) призначає та відкликає голову правління, його заступника(ів) та членів правління Банку;

5) приймає рішення та визначає порядок покриття збитків;

6) приймає рішення про придбання (викуп) Банком власних акцій;

7) визначає загальні принципи та умови оплати праці в банку, його дирекціях та філіалах;

8) встановлює обмеження (ліміти), у межах яких дозволяє правлінню підписувати кредитні договори (угоди) з урахуванням вимог законодавства України;

9) затверджує інші договори (угоди) у рамках сум, що встановлюються Спостережною радою банку з урахуванням вимог законодавства України;

10) приймає рішення щодо вибору зовнішнього аудитора банку;

11) встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

12) приймає рішення щодо відкриття, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філіалів та відділень Банку;

13) вирішує інші питання, віднесені до її компетенції Загальними зборами та законодавством України;

14) здійснює управління ризками шляхом контролю за роботою Департаменту управління ризиками.

Спостережна рада контролює діяльність правління банку, дотримання Статуту та будь-яких інших відповідних нормативних положень. У зв`язку з цим Спостережна рада має право перевіряти дані обліку та здійснення будь-яких управлінських функцій у банку. Спостережна рада перевіряє річну фінансову звітність, включаючи пропозиції щодо розподілу прибутку і щорічний звіт правління та подає свої коментарі до нього на розгляд Загальних зборів.

Правління банку

Виконавчим органом банку є правління банку, що здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для його статутної діяльності, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів і Спостережної ради Банку. У межах своєї компетенції правління діє від імені банку, підзвітне Загальним зборам та Спостережній раді Банку. До складу правління входять голова правління, його заступник(и) та інші члени правління.

Правління Банку повноважне вирішувати усі питання діяльності Банку, за виключенням тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів або до компетенції Спостережної ради Банку, та обмежень, встановлених Положенням про правління та окремими рішеннями Загальних зборів і Спостережної ради.

В акціях Банку керівництво частки не має.

Істотну участь у банку мають:

– Райффайзен Інернаціональ Банк-холдінг АГ – 95,68 % прямої участі, 0,28 % опосередкованої участі в статутному капіталі банку;

– АТ "Райффайзен Централь банк Естеррайх Акцієнгезельшафт" – 0,28 % прямої участі, 95,68 % опосередкованої участі в статутному капіталі банку.

Інформація про двадцять найбільших акціонерів банку та їх частку в статутному капіталі надається щоквартально до НБУ за формою 670 "Звіт про двадцять найбільших акціонерів (учасників банку)".

Для проведення зовнішнього аудиту з аудиторськими компаніями укладені договори на проведення аудиту фінансової звітності за 2007 рік:

Компанія "Ернест & Янг" – договір AABS-2007-584 від 15 жовтня 2007 року;

ТОВ АФ "АПІК" – договір № 02-01/17 від 31.05.2007 року.

Іноземні інвестори та їх частка в статутному капіталі банку станом на 1 січня 2008 року.

Найменування компанії Країна Частка в статутному капіталі (%)

Райфайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ Австрія, Відень 95,68

АТ "Райффайзен Центральбанк Естеррайх Акцієнгезельшафт" Австрія, Відень 0,28

Кількість працівників на кінець грудня 2007 року складає 17 921 чоловік, порівняно з 2006 роком – 17 247 чоловік.

Банк здійснює консолідацію фінансової звітності за 2007рік з такими учасниками:

ЗАТ "Ніжинське пиво"

ВАТ "Трансавтосервіс"

ЗАТ ВО "Лани України"

ТОВ "Райффайзен Лізінг Аваль"

ТОВ "Компанія з управління активами "Райффайзен Аваль" Враховуючи низьку ефективність від вкладень в дочірні підприємства постановою Правління П-129/4 від 04.12.2006 року Банком прийнято рішення про реалізацію в 2006 році слідуючих підприємств: ЗАТ "Ніжинське пиво"; ВАТ "Транс автосервіс"; ЗАТ "Перша національна миловарена компанія"; ЗАТ ВО "Лани України", і відповідно, інвестиції перенесені в портфель на продаж. В зв'язку з тим, що на протязі 2007 року (12 місяців з дати переведення їх в портфель на продаж) інвестиції в ці компанії не були реалізовані, Банком прийнято рішення про їх подальший облік як інвестиції в дочірні компанії. Одночасно визнано зменшення корисності цих інвестицій в повній сумі, так як ці підприємства припинили свою діяльність.

Баланс

АКТИВИ (таблиця див. PDF стр.21)

Звіт про фінансові результати (таблиця див. PDF стр.22)

ПРИМІТКИ

Від Правління банку підписано та надано дозвіл на публікацію

Володимир Лавренчук Голова Правління банку

Людмила Макаренко Головний бухгалтер

" 28 " березня 2008 року


 
 

Цікаве

Загрузка...