WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Аудиторський звіт ВАТ ""Райффайзен - банк Аваль"" за 2007 рік" - Курсова робота

" Аудиторський звіт ВАТ ""Райффайзен - банк Аваль"" за 2007 рік" - Курсова робота

Розрахунок середньорічної кількості простих акцій в обігу та розрахунок чистого та скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію розкривається в Примітках 28, 28.1.

Інформація за основними сегментами банківської діяльності та інформація що до розподілу активів і зобов'язань за сегментами розкриті у Примітці 29 "Звітні сегменти" Таблицях 29.1, 29.2.

Потенційні зобов'язання банку, а саме:

— розгляд справ у суді;

— зобов'язання, що пов'язані з кредитуванням;

— зобов'язання оперативного лізингу

розкриваються у Примітці 30.

Географічний аналіз активів, зобов'язань та позабалансових зобов'язань за наданими послугами розкривається у Примітці 31 "Географічний ризик" Таблицях 31.1, 31.2.

Інформація щодо валютного ризку розкривається у Примітці 32.

Концентрація активів, зобов'язань та позабалансових зобов'язань за датами погашення розкрита у Примітці 33 "Ризик ліквідності".

Інформація про процентний ризик за активами та зобов'язаннями банку розкривається у Примітці 34.

Інформація про операції пов'язаних сторін розкривається у Примітці 35.

Злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення банку не було.

Управління ризиками (операційним, валютним, процентним, ринковим, ліквідності та кредитним)

Банківській діяльності притаманні ризики. Банк здійснює управління ризиками в ході постійного процесу визначення, оцінки та спостереження, а також шляхом встановлення лімітів ризику та інших заходів внутрішнього контролю. Процес управління ризиками має визначальне значення для підтримання стабільної рентабельності банку, і кожен окремий працівник несе відповідальність за ризики, пов'язані з його діяльністю.

Банк підпадає під вплив фінансових ризиків (кредитний, ризик ліквідності, ринковий ризик) та нефінансових ризиків (юридичний, операційний та інші).

В Банку функціонує (незалежна відокремлена від бізнес лінії) структура ризик менеджменту на рівні Центрального офісу та ризик менеджмент (підпорядкований Центральному офісу) на рівні обласних Дирекцій.

У Банку створені та працюють Кредитний комітет, Комітет з управління активами та пасивами, Тарифний комітет.

Протягом звітного року банку вдалось мінімізувати всі притаманні в банківській системі ризики, та особливо ризики, пов'язані зі зміною організаційно-функціональної структури банку та продовженням впровадження нового програмного забезпечення "Bankmaster" .

В рамках вдосконалення системи управління ризиками були виділені наступні етапи:

— створення робочої команди по управлінню ризиками;

— корінна зміна організаційної і функціональної структури банку;

— методологічно-технологічне визначення та попередження ризиків при розробці банківських продуктів;

— ідентифікація ризиків, притаманних діяльності банку.

В процесі роботи визначено, що ризик, в цілому для банку, означає не тільки небезпеку втрат, а й небезпеку відхилення від цілі і, таким чином, недосягнення економічних результатів.

Всі ризики класифіковано таким чином:

Кредитні ризики – небезпека виникнення втрат внаслідок невиконання контрагентом своїх договірних зобов'язань по сплаті основної суми боргу та відсотків за ним, які, в свою чергу, включають в себе:

а) ризик контрагента (ризик дефолту);

б) ризики країн.

Банком розроблено процедуру перевірки кредитної якості з тим, щоб забезпечити завчасне виявлення можливих змін в кредитоспроможності контрагентів, включаючи періодичний перегляд розміру забезпечення.

Відповідно до своєї політики, банк здійснює присвоєння рейтингів в рамках свого кредитного портфелю. Це забезпечує можливість сфокусування управління існуючими ризиками, а також дозволяє порівнювати розмір кредитного ризику по різним видам діяльності, географічним регіонам і продуктам. Система фінансових рейтингів опирається на ряд фінансово-аналітичних методів, а також на оброблені ринкові дані, котрі представляють собою основну вихідну інформацію для оцінки ризиків контрагентів. Всі внутрішні категорії ризику визначаються у відповідності до методики присвоєння рейтингів банка. Відповідні рейтинги по розмірам ризику регулярно переглядаються і обновлюються.

Для оцінки рейтингів інших країн банк використовує систему оцінювання, прийняту в групі Райффайзен, яка значною мірою відповідає практиці встановлення суверенних рейтингів провідними рейтинговими агенціями світу.

На основі отриманих рейтингів встановлюються відповідні ліміти, що обмежують ризик за операціями з усіма контрагентами відповідної країни.

Ринкові ризики – зменшення вартості активів та капіталу банку внаслідок несприятливих змін ринкових факторів (курсів валют, процентних ставок, котирувань цінних паперів), які, в свою чергу включають в себе:

а) процентний ризик;

б) валютний ризик;

в) інвестиційний ризик.

Оцінка процентного ризику здійснюється згідно вимог групи Райффайзен на основі побудови розривів між чутливими до зміни процентної ставки активами та зобов'язаннями (геп-аналіз). Оцінка процентного ризику банку за цінними паперами в торговому портфелі здійснюється шляхом вимірювання чутливості торгового портфеля до зміни відсоткової ставки. Контроль за дотриманням нормативу чутливості торгового портфеля здійснюється щоденно.

Звітність щодо чутливості банку до процентного ризику презентується керівництву банку та групи Райффайзен на щомісячній основі. Крім того, проводиться робота щодо впровадження методів оцінки процентного ризику згідно вимог Базелю ІІ.

Контроль за дотриманням нормативів валютного ризику, встановлених згідно вимог Національного банку

України та групи Райффайзен здійснюється щоденно.

Протягом 2007 року банк дотримувався всіх встановлених нормативів валютного ризику.

Ризик ліквідності – небезпека виникнення дефіциту ліквідних коштів для забезпечення виконання власних зобов'язань. Даним ризикам банк успішно справляється на протязі всього свого існування, що створює позитивний імідж надійного банку і контрагентів.

Оцінка ризику ліквідності здійснюється на основі аналізу розривів між активами та зобов'язаннями банку в різних часових інтервалах з урахуванням позабалансових статей.

Контроль за дотриманням показників ліквідності, встановлених згідно вимог Національного банку України та групи Райффайзен здійснюється на щоденній та щотижневій основі відповідно. Звітність щодо динаміки показників ліквідності презентується керівництву банку на кожному засіданні Комітету з управління активами та пасивами.

Протягом 2007 року банк дотримувався встановлених нормативів ліквідності.

Операційний ризик – ризик збитків внаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства або зовнішніх дій. Коли перестає функціонувати система контролю, операційні ризики можуть нанести збитки репутації, мати правові наслідки або привести до фінансових збитків. На поточний момент в банку розробляється система контролю за даним видом ризику. Система контролю передбачає ефективне розподілення обов'язків, права доступу, процедури затвердження, навчання персоналу, а також процедури оцінки.

На поточний момент операційні ризики значно знижені за рахунок більш жорсткого дотримання вимог технологічних процесів.

У звітному році банку вдалось мінімізувати основний ризиковий вплив на результативність роботи банку - ліквідності та платоспроможності, процентних, тарифного, валютного, і операційно-технологічних ризиків.

В банку описані всі банківські процеси, які передбачають алгоритми управління ризиками конкретного технологічного процесу. Паралельно йде впровадження нових програмних комплексів "Bankmaster RS" та "Ірбіс".

"Bankmaster RS" розраховано на вирішення існуючих проблем і підвищення якості обслуговування клієнтів (операційна система банку). Програмний комплекс Ірбіс включає в себе дві складові – перша це централізований облік персоналу і нарахування заробітної плати (впроваджено повністю), друга – централізація бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (впровадження триває).

Разом з тим відбуваються семінари щодо розробки та впровадження нової операційної системи для корпоративних клієнтів Midas Plus.

Особливо актуальним питанням для банківської системи є управління ціною активів і пасивів в умовах постійного скорочення спреду і маржі. Свідченням цього є дані середньозважених процентних ставок за основними активами та зобов'язаннями банку. Тарифний комітет банку своєчасно реагує на кон'юнктуру ринку, визначаючи ціну ресурсів. В звітному році банку вдалось мінімізувати і валютні ризики. Структура валютного балансу вказує на те, що основним інструментом в обслуговуванні клієнтів є національна валюта. В 2007 році проведено перевірку Банку податковими органами з питань дотримання вимог податкового законодавства.

Платоспроможність банку

Протягом звітного року банком дотримуються економічні нормативи, а саме : Нормативи капіталу

— Регулятивний капітал (Н) – 5 475 413 тис. грн. (нормативне значення нормативу Н не менше 8 млн.Євро).

— Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н) – 13,02 % (нормативне значення нормативу Н не менше 10%).

— Норматив адекватності основного капіталу (Н) – 8,22 % (нормативне значення нормативу Н не менше 4%)

— Норматив миттєвої ліквідності (Н) – 36,42 % (нормативне значення нормативу Н не менше 20%).


 
 

Цікаве

Загрузка...