WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Аудиторський звіт ВАТ ""Райффайзен - банк Аваль"" за 2007 рік" - Курсова робота

" Аудиторський звіт ВАТ ""Райффайзен - банк Аваль"" за 2007 рік" - Курсова робота

Інформація про кредити, за якими не нараховувались відсотки за якими прийнято рішення про призупинення нарахування розкрита в таблиці 6.4 Примітки 6 "Кредити та заборгованість клієнтів".

Протягом 2007 року Банк здійснив інвестиції в дочірні компанії в сумі 9 040 тис. грн.: ТОВ "Компанія з управління активами "Райффайзен Банк Аваль" – 5 583 тис.грн., ТОВ "Райффайзен Лізинг Аваль" – 3 457 тис.грн.

По асоційованим компаніям Банком була збільшена частка в чистому прибутку асоційованої компанії Черкаситара в сумі 231 тис.грн. і збільшена вартість фінансових інвестицій за рахунок збільшення власного капіталу

Черкаситара в сумі 125 тис.грн.. Інформація щодо цих інвестицій розкривається в Примітці 8, а сума переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії відображена за рядком 6 додатку 20 "Звіт про власний капітал".

Інформація про основні засоби, нематеріальні активи та капітальні вкладення, їх рух, переоцінка розкриті в Примітці 9.

Нараховані доходи Банку склали 263 917 тис. грн., крім того, за позабалансовим рахунком 9603 враховуються не сплачені в строк доходи в сумі 22 545 тис. грн. Питому вагу в загальній сумі нарахованих доходів – 237 465 тис. грн., або 90%, складають нараховані доходи по кредитах, які надані клієнтам. Під нараховані і не отримані доходи сформовані резерви в сумі 71 706 тис.грн. Інформація про нараховані доходи до отримання викладена в Примітці

Інші активи Банку представлені банківськими металами в сумі 20 838 тис.грн., запасами матеріальних цінностей в сумі 54 643 тис.грн., витратами майбутніх періодів в сумі 17 113 тис.грн., дебіторською заборгованістю в сумі 25 421 тис.грн., іншими активами в сумі 417 981 тис.грн. Інформація про інші активи розкрита у Примітці 11.

Основним джерелом формування ресурсної бази Банку є залучені кошти клієнтів – фізичних та юридичних осіб, які склали 23 011 462 тис.грн. і збільшились в порівнянні з 2006 роком на 5 929 387 тис.грн. В структурі вказаних пасивів кошти фізичних осіб складають 69,1 %, кошти суб'єктів господарювання – 26,9 % і лише 4 % займають кошти бюджету, небанківських фінансових установ та інші зобов'язання перед клієнтами. Інформація про кошти клієнтів викладена у Примітці 13.

Боргові цінні папери емітовані Банком представлені облігаціями власного боргу. Інформація про які розкривається у Примітці 14.1.

Нараховані витрати є реальними до сплати і підтверджуються договірними умовами за строками виплат.

Інформація про нараховані витрати до сплати викладена у Примітці 15.

Інформація про інші зобов'язання Банку розкріваються в Примітці 16, а саме: субординований борг в сумі 353 500 тис. у гривневому еквіваленті, кредиторська заборгованість та інші зобов'язання банку є реальними у відповідності з договорами та зобов'язаннями щодо сплати податків і обов'язкових платежів, зарахувань по доходах майбутніх періодів. Інформація про інші зобов'язання Банку викладена у Примітці 16. Резерви за виданими зобов'язаннями банком склали 111 543 тис. грн. і інформація про них розкрита у Примітці 16.1. Статутний капітал Банку збільшився в порівнянні з 2006 роком на 180 000 тис. грн. і складає станом на 1 січня 2008 року 2 279 935 тис.грн. та є сплаченим. Номінал одної акції – 10 копійок. У статутному капіталі банку 22 749 349 тис.штук простих та 50 000 тис.штук. привілейованих акцій. Інформація про статутний капітал Банку розкрита у Примітці 17 та у "Звіті про власний капітал".

Загальними зборами акціонерів в 2007 році оголошені дивіденди в сумі 111 732 тис.грн. Інформація про дивіденди за акціями розкрита в Примітці 18, відображена за рядком 13 "Звіту про власний капітал" та рядком 32 "Звіту про рух грошових коштів". Динаміка змін та рух капіталу за 2007 рік відображені та розкриті в Додатку 20 "Звіту про власний капітал" і таблиці 1 "Зміни та рух капіталу за 2007 рік".

Результати від банківських та інших операцій

Результати діяльності банку за звітний рік розкриваються у "Звіті про фінансові результати" та примітках до звіту.

За 2007 рік Банком отримано прибуток в сумі 655 878 тис.грн., який на 311 723 тис.грн. більше ніж за попередній рік.

Загальний обсяг доходів, отриманих Банком за банківськими та іншими операціями складає 5 483 360 тис.грн., загальний обсяг витрат 4 827 482 тис.грн..

Основною статтею доходів Банку є процентні доходи – 4 222 806 тис. грн, які складають 77 % від загального обсягу доходів отриманих Банком за 2007 рік.

Структура процентних доходів за видами активів розкривається у Примітці 19.

Процентні витрати Банку за звітний рік складають 1 970 757 тис.грн. або 40,8 % від загального обсягу витрат і структура їх розкривається у Примітці 20.

Другою по значності статтею доходів банку є комісійні доходи, які склали у звітному періоді 1 055 395 тис. грн. що на 192 007 тис. грн. більше ніж у попередньому звітному році. В структурі загального обсягу доходів комісійні доходи займають 19,2 %.

Структура комісійних доходів наступна:

Статті комісійних доходів

розрахунково-касове обслуговування клієнтів

кредитне обслуговування клієнтів

за операціями з цінними паперами клієнтів

за операціями на валютному ринку та ринку банківських

металів

за позабалансовими операціями з клієнтами

комісійні доходи за операціями з банками

інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

Найбільшу питому вагу в структурі комісійних доходів за операціями з клієнтами займають надходження від розрахунково-касового обслуговування.

Торгівельний дохід від операцій з іноземною валютою та цінними паперами в торговому портфелі визначився в сумі 156 824 тис. грн., який складається відповідно з результату від торгівлі іноземною валютою в сумі 156 886 тис.грн., збитку від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку в сумі 63 тис.грн. та іншого доходу в сумі 1 тис.грн..

Інформація про торгівельний дохід розкривається у Примітці 21 і сума торгівельного доходу по операціях з цінними паперами в торговому портфелі банку відображена по рядку 6 "Торговельний результат" Звіту про рух грошових коштів.

Інший дохід Банку за звітний рік складає 48 077 тис. грн. і збільшився, порівняно з минулим роком, на 31 999 тис. грн., сума якого відображена за рядком 6 "Звіту про фінансові результати".

Дохід у вигляді дивідендів від інвестицій в дочірні компанії за 2007 рік склав 27 тис.грн. і відображений в Примітці 22.

Основними статтями витрат, після процентних, у звітному році були загальні адміністративні витрати банку , витрати на персонал та інші витрати банку.

Значними витратами для банку є загальні адміністративні витрати, які склали 588 005 тис. грн. та зросли на 110 642 тис. грн., в порівнянні з минулим роком.

Інформація про статті загальних адміністративних витрат розкривається у Примітці 23.

На утримання персоналу в кількості 17 921 чоловік (середньоспиcкова чисельність) витрачено 999 600 тис.грн.

Середня заробітна плата середньоспискового працівника склала 3 340 гривень в місяць. Інформація про витрати на персонал викладена у Примітці 24.

Амортизаційні відрахування в 2007 графи 12 "Нараховано амортизації за 2007 рік" таблиці 9.1 в сумі 170 288 тис.грн., рядку 5 графи 12 таблиці 9.2 в сумі 1 848 тис.грн. Примітки 9 і відповідає данним рядка 4 "Амортизація необоротних активів" 172 136 тис.грн. "Звіту про рух грошових коштів" та данним рядків 10.1, 10.2 графи 9-10, 13-14 Примітки 29 "Звітні сегменти".

Протягом 2007 року Банком сплачено інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток, на суму 71 570 тис.грн.

Витрати на податок на прибуток за звітний рік складають 218 573 тис.грн.:

— поточного податку на прибуток – 282 868 тис. грн.;

— відстроченого податку на прибуток + 64 295 тис.грн. і збільшились в порівнянні зминулим роком на 49 757 тис.грн..

Інформація щодо витрат на податок на прибуток, узгодження сум облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку), розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань розкривається у Примітці 26.

Протягом звітного року Банком сформовано резервів під активні операції (крім резервів під кредитні ризики) на суму 574 251 тис.грн., повернуто раніше списаних за рахунок резервів активів на суму 1 614 тис.грн.

Інформація щодо чистих витрат на формування резервів розкривається в Примітці 25, а також зазначена загальною сумою витрат у рядку 5 "Звіту про рух грошових коштів".

Протягом 2007 року Банку завдані збитки внаслідок шахрайських дій невстановленими особами за операціями з платіжними картками на суму 54 тис. у гривневому еквіваленті.

Детальна інформація в розрізі платіжних систем розкривається в таблиці 11.1 "Збитки (витрати), завдані банку внаслідок шахрайських дій невстановленими особами за операціями з платіжними картками".

Примітка 27 "Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу" в зв'язку з відсутністю інформації не надається.


 
 

Цікаве

Загрузка...