WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Аналіз кредитних операцій філії ""Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк"" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення " - Курсова робота

" Аналіз кредитних операцій філії ""Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк"" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення " - Курсова робота

3) Контролю за нарахуванням відсотків та їх сплатою позичальником, виконанням інших зобов'язань за кредитним договором.

Кредитний працівник повинен відсліджувати виникнення негативних сигналів можливості погашення кредитів, а саме:

а) порушення графіка погашення кредиту;

б) несвоєчасної оплати відсотків;

в) погіршення фінансових розрахункових коефіцієнтів, стан розрахунків з контрагентами, зменшення питомої ваги власних оборотних коштів;

г) рівня концентрації власних та кредитних коштів позичальника або його структурних підрозділів на власних рахунках й рахунках його партнерів в банку;

д) зростання питомої ваги бартерних розрахунків (порівнюються обсяги реалізації з обсягами грошових коштів, що надходять на поточні рахунки, а також з врахуванням інформації, отриманої від позичальника);

е) надання невірної інформації або несвоєчасного надання інформації про фінансовий стан;

ж) отримання негативної інформації від служби банківської безпеки (від третьої особи) відносно стану справ у клієнта.

Якщо були виявлені вищезазначені ознаки, кредитний працівник повинен проінформувати керівництво банку й визначити можливі дії для своєчасного погашення кредиту й відсотків.

У випадку необхідності на основі отриманої інформації кредитний комітет банку затверджує заходи, спрямовані на підвищення ефективності кредитування, мінімізації ризиків, шляхів втискання боргів за зобов'язаннями позичальника перед банком й встановлює контроль за їх виконанням.

Вдосконалення процесу кредитування в багатьох випадках визначає успішну діяльність банку в цілому.

Оскільки кредитні ресурси в основному формуються з залучених коштів, важливе значення має керування кредитним ризиком й організація кредитного процесу в банку.

При безуспішно проведеній кредитній політиці банк не лише ризикує не повернути надані позичальникам кошти та відсотки, не отримавши при цьому дохід, але й несе велику відповідальність перед вкладниками, що не може не відобразитись на рейтингу банку.

Проведення маркетингових досліджень банком, вивчення потенціалу клієнтів, оцінка перспектив розвитку галузей та підприємств, ефективне керування процесом кредитування є основними рушіями успішного ведення кредитної політики банку та його діяльності в цілому.

В епоху сучасного розвитку науки та техніки, появи нових технологій, важливе значення в удосконаленні банківських технологій мають: подальша комп'ютеризація роботи банку, використання нових видів електронного зв'язку, розширення мережі банкоматів та терміналів, удосконалення пластикових технологій.

Велике значення повинне відводитись й кадровому забезпеченню діяльності банку. В нових умовах й з новими технологіями необхідно залучення висококваліфікованих кадрів – спеціалістів банківської справи: фінансистів, бухгалтерів, юристів, програмістів.

В умовах жорсткої конкуренції між банками на ринку банківських послуг реклама в засобах масової інформації є потужним рушієм для підвищення якості кредитування.

ВИСНОВОК

В теперішній час в діяльності банків України помітні серйозні проблеми. Насамперед, це невиконання економічних нормативів, проведення занадто ризикової кредитної політики, що призводить до збитків та банкрутства банків. Таке становище визвано причинами фінансового неблагополуччя в банківській системі, яке залежить від загального стану економіки держави. Однак, внутрішні чинники, пов'язані з організацією роботи банку в не меншому ступені впливають на результати діяльності банків другого рівня. Існуючі проблеми та відсутність достатнього досвіду в сфері управління кредитними операціями зумовлює об'єктивну необхідність вдосконалення цих процесів, що так необхідні для нормальної діяльності банку.

Виходячи з проведеного в роботі дослідження, можна зробити висновок, що аналіз фінансової стійкості банку в розрізі аналізу доходності кредитних операцій має для українських банкірів важливе значення в умовах загальної економічної, політичної та соціальної нестабільності.

В загалі, поняття "дохідність кредитних операцій" є відносним та базується на ствердженні, що вкладники не стануть знімати кошти зі своїх рахунків одночасно. Однак ситуація в країні може статися такою, що ймовірність виконання водночас значної кількості вимог стане реальною, банки в такому випадку просто розоряться. А так як розорені банки пов'язані з багатьма іншими через міжбанківський ринок, то це спричинить мережу банкротств, результатом яких може бути порушення грошового обігу з ризиком переходу до кризисної ситуації всієї грошово-кредитної системи країни, а потім й економіки країни, а потім й економіки в цілому.

Таким чином, високий рівень ефективності кредитної політики є одночасно й умовою, й в якійсь мірі слідством високого рівня розвитку економіки країни.

Національний банк України регулює рівень кредитної політики банків через систему нормативів, виконання яких є обов'язковим. Однак порушення, які регулярно фіксуються в даній сфері, введення режимів оздоровлення й навіть відзив ліцензій на здійснення банківської діяльності свідчить про неблагополуччя кредитної системи.

Методологія розрахунку коефіцієнтів якості кредитного портфелю, що використовувалась в радянській банківській практиці, потребує серйозного доопрацювання. Викликає сумніви введення постійних нормативів кредитної політики банку. Для оперативного регулювання рівня ефективності кредитної діяльності банків необхідно періодично переглядати встановлені нормативи в залежності від стану економіки в цілому, сезонних та кон'юнктурних коливань.

Для збереження дохідності кредитних операцій на потрібному рівні банк повинен спрямовуватись до максимального зниження ризику неповернення кредиту й регулювання відсоткової ставки, що є невід'ємною умовою підтримки стійкості його фінансового стану. Банкам, орієнтованим на комерційний успіх, потрібний постійний пошук нових форм роботи на ринку капіталів, нових форм обслуговування підприємств та населення, що потребує створення стійкої й в той самий час гнучкої банківської системи.

Концепція системи регулювання кредитної політики банку розроблена на основі дотримання принципів строковості, платності, забезпеченості, поверненості та цільового спрямування. Її реалізація дозволить покращити стійкість на основі удосконалення методів регулювання якості кредитного портфелю банку. Досягнення цієї мети потребує вирішення наступних задач:

─ вдосконалення системи економічних нормативів оцінки кредитного портфелю банку;

─ детальний аналіз методів регулювання якості кредитного портфелю банку;

─ розробка додаткових методів регулювання дохідності кредитних операцій банку.

Аналіз кредитних вкладень філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області" показав, що кількість кредитуємих підприємств за період 2005-2007рр. зросла на 40%, що пояснюється появою нових суб'єктів господарської діяльності на ринку, а також успішним веденням кредитної політики по відношенню до постійних клієнтів.

Зростання споживчого попиту залежить від нестачі у підприємств власних коштів для підтримки рентабельного рівня виробництва (підвищення цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії), чи від зростання попиту на продукцію й виходу підприємств на нові масштаби виробництва.

Зменшення споживчого попиту на кредитні ресурси пояснюється відсутністю в підприємств необхідності залучення позикових коштів:

а) підприємство в результаті ефективного ведення господарської діяльності отримало достатній обсяг прибутку для здійснення подальшої господарської діяльності без залучення позикових коштів;

б) спад виробництва за причини зменшення попиту на продукцію;

в) підвищення банком відсоткової ставки за кредитами.

Підбиваючи підсумки, необхідно зробити наступні висновки:

  1. Керуючись нормативними актам НБУ, Промінвестбанк розробляє власну політику своєї кредитної діяльності;

  2. Активні кредитні операції є основним видом діяльності Промінвестбанку;

  3. Від того, на скільки ефективна кредитна діяльність банку залежить його фінансовий стан;

  4. Кредитні відносини між банком та позичальником будуються на договірній основі, зі складанням кредитного договору;

  5. Надання кредитів суб'єктам господарювання здійснюється в безготівковій формі як в національній, так і в іноземній валюті, як правило, шляхом оплати платіжних документів з розрахункового рахунку;

  6. Кредити надаються при дотриманні принципів строковості, платності, поверненості, цільового характеру використання, а також належного забезпечення.

Проаналізувавши склад кредитного портфелю філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області" можна зробити висновок, що більшу частину в ньому займають короткострокові кредити, так як банк веде обережну кредитну політику. У відповідності з класифікацією портфеля за галузями виходить, що банк кредитує практично всі галузі народного господарства й досить успішно. Розглянувши рух кредитів за період 2005-2007 рр. можна зробити висновок, що кредитні вкладення зросли на 23,8%.


 
 

Цікаве

Загрузка...