WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту - Курсова робота

Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту - Курсова робота

2.Показник забезпечення основними виробничими фондами на одиницю сільськогосподарських угідь зменшився в господарстві на 15,8%, і навпаки показник фондоозброєності збільшився на 4,5%. Зростання показнику фондовіддачі на 46,3% за досліджуваний період говорить про ефективне використання основних фондів в ТОВ "АФ Україна". А показники, що характеризують економічну ефективність використання оборотних фондів -коефіцієнт оборотності та тривалість одного обороту - вказують на сповільнення виробничого обороту в господарстві незважаючи на взяття кредиту. Зниження коефіцієнта оборотності на 50,4% відбулося за рахунок значного зростання вартості оборотних засобів у 2005 році, що перекриває економічну вигоду надання кредиту.

3.Проаналізував/структуру оборотних засобів ТОВ "АФ Україна", треба відмітити, що найбільшу частку - 83% - займають оборотні фонди, а саме 51,9% -незавершене виробництво (витрати по обробітку землі, посіву озимих та багаторічних трав, внесення мінеральних та органічних добрив). 20,9% займають тварини на вирощуванні та відгодівлі, і всього 10,15% виробничі запаси.

4.Ефективне використання оборотного капіталу досягається за умови збалансування джерел його формування - власних і позикових. Джерела власного капіталу зменшились у 2005 році на 1692,3 тис. грн., або на 13,7% порівнюючи з

2003 роком. З цього виходить, що позиковий капітал ТОВ "АФ Україна" збільшився. Якщо порівняти величини позикового капіталу 2005 і 2003 років, то маємо зростання у 2,7 рази. Але все ж таки, сума власних коштів перевищує позиковий капітал, що свідчить про фінансову стійкість господарства і відносну незалежність від зовнішніх джерел фінансування. Підтвердженням цьому є також розрахований коефіцієнт стійкості, який зріс у 3,25 рази порівнюючи звітний 2005 і базисний 2003 роки. В результаті проведеного факторного аналізу встановлено, що у 2005 році коефіцієнт стійкості господарства більший на 0,18 за 2003 рік. Цей показник підвищився в результаті зменшення власного капіталу на 0,14 і дуже незначного збільшення позикового капіталу - на 0,04, тобто власний капітал має більший вплив на зміну коефіцієнта фінансової стійкості.

5.Згідно проведеного аналізу структури поточних зобов'язань, треба відмітити, що найбільшу частку 34,6% займають короткострокові кредити банків, тому що господарство щойно взяло новий кредит. Розрахований коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, який дорівнює 0,95, говорить про те, що ТОВ "АФ Україна" в цілому здатне протягом одного року розрахуватися з кредиторами за рахунок коштів, одержаних від дебіторів. Незначну частину боргу господарство може погасити за рахунок готової продукції і товарів.

6.3а допомогою рядів динаміки з'ясували, що коефіцієнт загальної ліквідності, який характеризує на скільки обсяг короткострокових зобов'язань і розрахунків можливо погасити за рахунок усіх ліквідних активів, має тенденцію до зниження (від 2,7 до 2,3, на 14,8%) і щорічне абсолютне зменшення на протязі досліджуваного періоду з 2001 по 2005 роки складає 0,01.

Згідно отриманим фінансовим результатам кредит є економічно доцільним для задоволення тимчасової потреби у витратах для створення сезонних запасів товарно-матеріальних цінностей.

Зважаючи на економічну ситуацію в Україні, коли більшість підприємств перебуває у скрутному економічному становищі, коли відбувається спад виробництва, за постійної нестачі оборотних коштів, можна зробити висновки, що банківське кредитування с найдоступнішим і найефективнішим для господарства джерелом фінансування.

На основі аналізу пропонується:

 • правильно розраховувати період максимальної потреби в оборотних засобах;

 • поліпшити забезпеченість необхідними товарно-матеріальними цінностями для підвищення швидкості обігу;

 • раціонально розподіляти потреби в матеріальних ресурсах по кожному їх виду згідно розрахованим нормативам;

 • якомога ефективніше використовувати матеріальні ресурси;

 • використовувати резерви для прискорення кругообігу оборотного капіталу окремо по галузям тваринництва і рослинництва;

 • досягнути значення коефіцієнта відношення кредиторської і дебіторської заборгованості 1, тобто підвищити здатність господарства розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом одного року шляхом зменшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги;

 • розвивати партнерські відносини з іншими організаціями, проводити постійний пошук нових ринків збуту та постачання;

 • по можливості встановити попередню оплату за продукцію, а також погашення дебіторської заборгованості частинами і шляхом натуральної продукції;

 • використовувати кредитні ресурси одного надійного та постійного партнера - банку за умови надання належного забезпечення повернення позички.

Кредит відіграє велику роль у соціальній галузі, тому що всі кредити мають соціальну спрямованість. На їх основі підвищується ефективність суспільного відтворення та повніше задовольняються потреби суспільства, підвищується життєвий рівень населення. Кінцевим підсумком кредитування має стати розвиток і підвищення ефективності національної економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Голованов А.А. Проблеми кредитування аграрної економіки // АПК :економіка, управління. - 2004. - №5. - С.36-42

 2. Гудзь О.Е. Забезпечення сільськогосподарських підприємств кредитними ресурсами // Економіка АПК. - 2005. -№1. - С17-21

 3. Дадашев Б. Фінансово-кредитна політика аграрного сектора економіки України // Банківська справа. - 2003. -№2. -С.53-56

4. Данисенко А.А. Забезпечення ефективної системи кредитування сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. - 2005. -№8. - С.32-37

5. Долинський В.П. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. - К.: Вища школа, 2001. - 164 с

 1. Кобзєв О. Особливості кредитування АПК в поточному році // Пропозиція. - 2003. -№11. - С15-16

 2. Колотуха С.М. Пошук шляхів реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки // Економіка АПК. - 2005. - №1. - С.66-70

 3. Колотуха СМ., Мельник О.В. Удосконалення системи кредитування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. - 2004. - №6. ~ С.29-34

 4. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. Посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. - 294 с

 1. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. Навчальний посібник. -К.: "Знання", 2004. -181с.

 2. Лайко П.А.Фінанси АПК. Навчальний посібник. - К.: ДІЯ, 2002. - 225с.

 3. Наконечний Т.С. Оцінка доцільності кредитування підприємств АПК // Економіка АПК. - 2002. - №7. - С.58-61

13. Саблук П.Т. Кредит та розрахунки. Реформування та розвиток підприємств АПК. Підручник. - К.: ІАЕ, 2001. - 532с.

14. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. - Київ: "Урожай", 1995. - 325с.

15. Сафін О.Р. Шляхи забезпечення фінансової стабільності сільськогосподарських підприємств в Україні // Економіка АПК. - 2005. - №8.

16. Тарасюк С.Г. Розвиток системи сільськогосподарського кредиту в Україні // Економіка АПК. -2004. -№9. - С76-81

17. Тимченко О.А. Ще раз про кредити для АПК // Урядовий кур'єр. - 2003. - Жовтень. - С.9

 1. Чупіс А.В. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: науково-методичне видання. - Суми: "Довкілля", 2003. - 404с.

 2. Шиндирук І.П. Кредитування діяльності сільськогосподарського товаровиробника // Економіка АПК.-2004. -№10. - С 78-83

 1. Шкарупа А.П.Удосконалення кредитного обслуговування аграрного сектора економіки // Економіка АПК.-2003. -№5. - С.79-82

 2. Царенко О.П. Економічний аналіз діяльності підприємств аграрного комплексу.

22. Циганов С А. Особливості реформування фінансово-кредитних відносин в АПК // Економіка АПК.-2002. -Ш. - С.43-49


 
 

Цікаве

Загрузка...