WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту - Курсова робота

Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту - Курсова робота

В таблиці 1.8 наведено розрахунки економічної інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в господарстві шляхом визначення узагальнюючих показників, тобто виробництва валової продукції та валового і чистого доходу на одиницю ресурсів - наприклад, в рослинництві на одиницю сільськогосподарських угідь (показник отриманої валової продукції та валового доходу збільшився в середньому на 22,2% порівнюючи 2005 і 2003 роки). Розрахувавши отриману валову продукцію і валовий дохід на вартість основних фондів, бачимо, що відбулося зростання порівнюючи звітний 2005 з базисним 2003 роком в середньому на 48,2% і на 43,8% зросли ці показники на одного середньорічного працівника. Якщо порівняти показники отримані на вартість виробничих витрат, то треба відмітити зменшення в середньому на 3,3% у 2005 році по відношенню до 2003 року. Проаналізував скільки отримано прибутку на кожну одиницю ресурсу, бачимо зниження всіх показників 2005 року порівнюючи з показниками 2003 року - на один гектар сільськогосподарських угідь отримано менше на 39,9%, на 1000 грн. основних фондів на 11,5% зменшення, на 1000 грн. виробничих витрат на 17,6%, на одного середньорічного працівника відбулося зменшення на 7,2%. За результатами аналізу рівня рентабельності можна зробити висновок, що цей показник зменшився на 9,3п.п. за рахунок отриманого валового збитку в останні два роки. Закономірним є і зменшення норми прибутку на 3 п.п. порівнюючи 2005 рік з 2003 за рахунок зменшення чистого прибутку в ТОВ "АФ Україна".

2. АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

2.1. Значення і задачі аналізу

Необхідною умовою виконання виробничої програми сільськогосподарського підприємства є повне і своєчасне забезпечення матеріальними ресурсами високої якості. При аналізі потрібно порівняти потребу в матеріальних ресурсах по кожному їх виду з фактичною наявністю, визначити своєчасність поставки та використання. При цьому необхідно враховувати, сільськогосподарське виробництво відрізняється від промислового рядом особливостей щодо використання матеріальних ресурсів.

По-перше, вони повинні надійти у виробництво в суворо встановлені технологічним процесом строки та в певній кількості.

По-друге, в більшості галузей сільськогосподарського виробництва технологічний процес не можна припинити, тому втрати від несвоєчасного забезпечення його необхідними матеріальними ресурсами не відшкодовуються.

По-третє, надлишкове або недостатнє, а також несвоєчасне надходження у виробничий процес окремих видів матеріальних ресурсів (наприклад, мінеральних добрив, пестицидів) може не тільки знизити якість продукції, а й зумовити значне його недоодержання.

По-четверте, ефективність використання матеріальних ресурсів значною мірою пов'язане із земельними ресурсами [5].

Всі ці особливості потребують використання позичкових коштів. Тому, для того, щоб сільськогосподарський сектор залучив до себе банківське кредитування, необхідно усунути перешкоди, які його стримують. Сільське господарство як базова галузь в системі АПК має специфічні риси, зумовлені природнокліматичними умовами, біологічними процесами, соціально-економічними та політичними умовами. Визначають наступні природнокліматичні фактори:

1) наявність сезонного розриву між вкладенням коштів і їх надходженням від реалізації продукції, та неможливість організації поточного виробництва;

  1. безперервність процесів відтворення, які не можуть бути зупинені і тому потребують постійного та своєчасного вкладення коштів;

  2. необхідність мати значний запас сировини та матеріалів, що сповільнює швидкість обігу коштів;

4) нестабільність технологічних процесів, пов'язаних з коливанням природнокліматичних умов, що потребує додаткових витрат;

5) потреба швидкої реалізації або переробки виробленої продукції [1]. Наявність цих факторів викликає необхідність залучення додаткових коштів

для здійснення процесу виробництва. Соціально-економічні та політичні фактори визначають також ряд особливостей галузі. Одна з них - низький рівень фондоозброєності праці аграрного сектору при значному моральному та фізичному зношенні засобів виробництва. Політичним фактором є нееквівалентний обмін продукції сільського господарства з іншими галузями народного господарства [19].

Незалежно від напрямів одержання виробничих ресурсів та особливостей їх формування результативність господарювання великою мірою залежить від раціонального використання створених запасів товарно-матеріальних цінностей, недопущення при цьому безгосподарності та марнотратства. Актуальність вирішення цих питань посилюється у зв'язку із зростанням темпів їх недопостачання, різким підвищенням цін, зниження економічного потенціалу підприємства, необхідністю збільшення частки коштів на соціальні потреби і охорону навколишнього природного середовища.

Завданням аналізу є виявлення причин незадовільного забезпечення підприємства окремими видами ресурсів, розробка конкретних організаційно-технологічних та економічних заходів мобілізації виявлених резервів, спрямованих на поліпшення забезпеченості необхідними товарно-матеріальними цінностями та підвищення віддачі від них.

Для аналізу використовуються такі джерела: відповідні розділи річного звіту підприємства, прогнози, плани і програми економічного та соціального розвитку, нормативно-довідкова література, дані бухгалтерського обліку, лімітно-забірні картки, інвентаризаційні відомості, книги складського обліку [14].

2.2. Склад і структура оборотних засобів

В курсовій роботі для аналізу використання господарством кредиту потрібно попередньо зробити аналіз структури оборотних засобів, тобто визначити для чого надається кредит.

Оборотні засоби є однією із складових частин майна підприємства. Стан та ефективність їх використання - одна із головних умов успішної його діяльності. Оборотні засоби являють собою авансовану у грошовій формі вартість для планомірного створення і використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу у мінімально необхідних розмірах, які забезпечують виконання підприємством виробничої програми і своєчасного здійснення розрахунків.

Склад оборотних засобів - це сукупність окремих елементів оборотних виробничих фондів і фондів обігу.

Структура оборотних засобів - це питома вага вартості окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів обігу [11].

Поділ оборотних засобів на оборотні виробничі фонди і фонди обігу - це їх класифікація за функціональною роллю. Виробничі оборотні фонди поділяються на такі групи:

-виробничі запаси - насіння і садивний матеріал, корми і підстилка, нафтопродукти, запасні частини, мінеральні добрива, біопрепарати і пестициди, тара, сировина і матеріали, покупні напівфабрикати для підсобних підприємств, паливо, малоцінні та швидкозношувані предмети, інструменти, змінне обладнання, інвентар, спеціальний одяг, взуття;

-молодняк і тварини на відгодівлі;

-незавершене виробництво — витрати, які відносяться на ще не вироблену продукцію рослинництва, тваринництва, промислових, допоміжних та інших виробництв

-витрати майбутніх періодів [18].

Фонди обігу включають такі групи оборотних засобів:

-товарна (готова) продукція, що призначена для реалізації і оплати праці - кошти в розрахунках - заборгованість заготівельних організацій та інших покупців, окремих осіб, інші види дебіторської заборгованості;


 
 

Цікаве

Загрузка...