WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту - Курсова робота

Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту - Курсова робота

2

ЗМІСТ

Вступ

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

 1. Місце розташування, природні, економічні умови

ТОВ „Агрофірма Україна"

 1. Розмір ТОВ „Агрофірма Україна", його

спеціалізація і організаційна структура

 1. Основні економічні показники господарської

діяльності господарства

2. Аналіз руху грошових потоків

 1. Значення і задачі аналізу

 2. Склад і структура оборотних засобів

 3. Джерела формування оборотних засобів

 4. Аналіз структури поточних зобов'язань

 5. Види кредитів на підприємстві

 6. Оцінка резервів ефективного використання кредиту

Висновки

Список використаних джерел

ВСТУП

Кредит є важливою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв'язки і відносини економічного життя суспільства. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва. За його допомогою прискорюється процес обігу капіталу як на макро-, так і на мікроекономічному рівні. Опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, кредит сприяє досягненню вищої рентабельності виробництва і прибутковості капіталу. Кредит виник з практичних потреб розвитку виробництва, його пристосування до постійного дефіциту капіталу - грошових і матеріальних ресурсів. За рахунок кредитів на підприємствах забезпечується організація як поточного господарського обороту, так і розширене відтворення основного капіталу, створення додаткових виробничих потужностей.

В Україні в сучасних умовах актуальною є проблема реформування системи кредитування суб'єктів господарської діяльності. Йдеться, насамперед, про орієнтацію банківського сектору на першочергове кредитування пріоритетних у народногосподарському плані виробництв. Для виходу української економіки з кризи кредитні відносини мають бути підпорядковані пожвавленню інвестиційної та інноваційної діяльності, фінансовому забезпеченню структурних перетворень та економічному зростанню. Більшість проблем у діяльності кредитування у сучасних умовах пов'язано з проведенням ризикованої кредитної політики.

Основні умови одержання кредиту визначені Положенням про кредитування від вересня 1995 p., затвердженого правлінням Національного Банку України. Ним передбачено, що кредит повинен бути забезпеченим, мати чітко визначений термін користування та цільовий характер, має платний характер та повинен бути обов'язково повернутий і не видаватись для відшкодування збитків, одержаних від господарської діяльності, формування та збільшення статутного фонду та придбання цінних паперів. Решта умов, у тому числі плата за кредит та форми його повернення, визначаються за угодою між кредитором та позичальником.

Проблеми банківського кредитування досліджували в своїх працях такі учені-економісти, як О.Дзюблюк, В.Сусіденко, Т.Клименко, В.Лагутін, І.Аванесова, Ю.Потійко, М.Алексєєнко та інші.

Метою дослідження даної курсової роботи є аналіз ефективного використання короткострокового кредиту ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району Запорізької області. Для досягнення зазначеної мети поставлені такі завдання:

 • визначити забезпеченість господарства оборотними засобами;

 • виявити причини незадовільного забезпечення окремими видами ресурсів;

- зробити аналіз платоспроможності господарства, або його можливостісвоєчасно і повно розрахуватися за отриманими позичками;

- розрахувати потребу в кредиті;

- передбачити майбутній стан підприємства за отриманої позички.Предметом дослідження є використання короткострокової банківської

позички підприємством.

Об'єктом дослідження є Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Україна" Мелітопольського району Запорізької області.

Джерелами аналітичного матеріалу є статистична та фінансова звітність господарства за період з 2003 по 2005 рік, прогнози, плани економічного розвитку.

Для аналізу використовуються наступні методи дослідження: факторний аналіз для визначення відокремленого впливу кожного з факторів (власного та позикового капіталів) на кінцевий показник, що аналізується (коефіцієнт фінансової стійкості); аналітичне вирівнювання рядів динаміки як самий точний спосіб обробки рядів для виділення основної тенденції зміни коефіцієнта загальної ліквідності; метод фінансових коефіцієнтів для визначення взаємозв'язків показників; структурний аналіз для виявлення впливу кожної позиції на результат в цілому.

Курсова робота складається із вступу, 2-х розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел (22 найменування). Робота викладена на 37 сторінках комп'ютерного тексу і містить 15 таблиць, 2 рисунки та чотири додатки.

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Місце розташування, природні, економічні умови ТОВ "Агрофірма Україна"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Україна" створене громадянами шляхом реорганізації КСП "Україна", об'єднанням їхнього майна і підприємницької діяльності з метою одержання прибутку і має повну господарську самостійність.

ТОВ "Агрофірма Україна" розташоване у південно-західній частині Мелітопольського району. Адміністративним центром господарства є село Новгородківка. Відстань до районного центру м. Мелітополя - 25 км, до автошляху Москва-Сімферополь - 20 км. По території господарства з заходу на схід йде асфальтована автомобільна дорога Одеса-Ростов.

Господарство розташоване у зоні сухого степу з недостатньою кількістю опадів та нерівномірним їх розподілом по періодам року, високими температурами влітку, низькою відносною вологістю повітря та частими сильними вітрами. Середньорічна кількість опадів складає 431 мм, максимальна їх кількість приходиться на травень. Влітку опади щорічно мають переважно зливовий характер та випадають вони нерівномірно, в зв'язку з чим червень-липень звичайно бувають засушливими. Тому дуже пагубне впливає зниження кількості опадів у період вегетації сільськогосподарських рослин на їх ріст та розвиток.

Високі температури, часті засушливі вітри сприяють швидкому випаровуванню вологи з ґрунту. На території ТОВ"АФ Україна" переважають щорічно східні та північно-східні вітри, максимальна їх швидкість сягає 26-30 м/с. Середня температура повітря найхолоднішого місяця січня -4 °С, найтеплішого липня +23,1 °С. Останні весняні заморозки простежені 20 квітня, а перші осінні - в кінці вересня - на початку жовтня. Літні температури тривають щорічно не менше 5 місяців, а тривалість без морозного періоду - 191 день.

Сніговий покрив щорічно нестійкий, кількість днів зі сніговим покривом не перевищує ЗО діб. В зимовий період дуже часто трапляються відлиги, що призводить до утворення льодової корки на місцях з пониженим ландшафтом, наявність якої негативно впливає на зимування озимих зернових та інших культурах.

Рельєф території ТОВ "АФ Україна" представлений широко хвильовим корінним водорозділовим плато. Ґрунтові води на території господарства знаходяться дуже глибоко до 25 м. Характер їх в різних місцях плато неоднаковий. В одних місцях вода слабо мінералізована, питна і придатна для поливу, в інших значно засолена та непридатна для пиття та поливу. Основним джерелом зволоження грунту є природні атмосферні опади. Предметом діяльності Товариства є :

- виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції, у т.ч. вирощування зернових і бобових культур, переробка їх на борошно; вирощуванняолійних культур і переробка їх на олію; вирощування овочів; вирощування кормових культур і цукрового буряка;

 • виробництво і реалізація продуктів тваринництва, у т.ч. вирощування ВРХ і свиней на м'ясо; вирощування молочної череди , реалізація молока і переробка на масло і кисломолочну продукцію;

 • заготівля, переробка і реалізація сільгоспсировини;

 • створення і реалізація лізингових послуг;

 • постачання населенню району продуктів харчування тощо.

Товариство є юридичною особою, має право від свого імені укладати договори, одержувати майнові й особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, фірмовий знак, фірмові бланки, штампи, розрахунковий і інші рахунки в банках. Товариство "Агрофірма Україна " здійснює свою діяльність відповідно до Закону України "Про господарські товариства", чинним законодавством України, установчим договором і Статутом.

Прибуток є загальним показником фінансових результатів діяльності Товариства. Увесь прибуток, отриманий Товариством у результаті його господарської діяльності за рік, є власністю учасників і після сплати податків та інших платежів, створення фондів Товариства, підлягає розподілу між учасниками пропорційно їхнім часткам у Статутному фонді. Товариство має резервний фонд, що формується за рахунок щорічних відрахувань, у розмірі 25% Статутного фонду. Майно Товариства складають основні й оборотні засоби, вартість яких відбивається на самостійному балансі Товариства.


 
 

Цікаве

Загрузка...