WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз діяльності Приватбанку - Курсова робота

Аналіз діяльності Приватбанку - Курсова робота

2. ВЛАСНІ ЗАСОБИ БАНКУ:

2.1. Власні засоби Банку складаються з:

  • статутного, резервного фондів, а також фонду розвитку банківської справи і соціального розвитку;

– майна, придбаного Банком у процесі його діяльності, а також безоплатно переданого банку.

2.2. Учасниками Банку, крім засновників можуть бути спільні, кооперативні і колективні підприємства, організації й об'єднання (союзи, асоціації) орендні колективи, фізичні особи, а також іноземні банки й інші іноземні юридичні і фізичні особи.

2.3. Зменшення статутного фонду Банку, об'єднання з іншими банками Банк може здійснювати тільки за згодою Національного банку України.

2.4. Резервний фонд Банку створюється за рахунок щорічних відрахувань від чистого прибутку в розмірі 10 відсотків, до досягнення їм величини 25 відсотків статутного фонду.

Збитки Банку відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а якщо засобів резервного фонду не вистачає, ті за рахунок інших власних засобів Банку. При недоліку цих засобів – за рахунок реалізації майна чи Банку додаткових внесків учасників.

2.5. Положення про порядок утворення і використання фонду розвитку банківської справи і соціального розвитку Банку затверджуються зборами учасників.

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА

3.1. Банк постійно підтримує готовність вчасно і цілком виконувати прийняті на собі зобов'язання шляхом регулювання структури свого балансу відповідно до встановлюваного Національним банком України нормативами.

3.2. Для забезпечення повернення внесків створюється міжбанківський фонд страхування внесків громадян.

3.3. На кошти й інше майно клієнтів, що знаходяться в Банку, включаючи внески громадян, арешт може бути накладене і стягнення може бути звернене на підставі й у порядку, передбаченому діючим законодавства.

3.4. Усі платежі з рахунків клієнтів, включаючи платежі в бюджет і на оплату праці, здійснюється Банком у календарній черговості. Списання засобів з рахунків клієнтів виробляється за вказівкою клієнтів, або за рішенням чи суду арбітражного суду, а у встановлених випадках за розпорядженням фінансових органів.

3.5. Службовці Банку і представники учасників зобов'язані зберігати таємницю по операціях і стані рахунків самого банку і його клієнтів.

3.6. Банк депонує в Національному банку України частинe притягнутих коштів у фонді регулювання кредитних ресурсів банківської системи відповідно до нормативів, установлюваними Національним банком України.

4. ОПЕРАЦІЇ БАНКУ

4.1. Для здійснення операцій і збереження коштів Банк відкриває кореспондентський рахунок в установі Національного банку України.

4.2. Банк робить своїм клієнтам весь комплекс кредитних, фінансових, розрахункових, касових і інших банківських послуг (залучення і розміщення внесків і кредитів). Всі операції з іноземною валютою здійснюються по ліцензії Національного банку України.

5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ БАНКУ

5.1. Прибуток формується з виторгу від усіх видів діяльності Банку, передбачених Статутом, а також за рахунок установчої діяльності Банку за винятком операційних витрат, матеріальних і прирівняних до них витрат на оплату праці.

6. ОРГАНИ КЕРУВАННЯ БАНКОМ

6.1. З питань визначення основних напрямків діяльності Банку, твердження його планів і звітів про їхнє виконання, а також про внесення змін у Статут Суспільства і рішенні питання про виключення учасника з банку необхідно одноголосне рішення зборів учасників. По інших питаннях рішення приймаються простою більшістю голосів.

6.2. Учасники мають кількість голосів, пропорційна розміру їхньої частки в статутному фонді. Учасники можуть на основі доручення доручати іншим учасникам (їхнім представникам), а також третім особам.

6.3. Рада банку і його Голова обираються загальними зборами учасників на 5 років з числа учасників. Кількісний склад Банку визначається Зборами учасників. Члени Правління Банку не можуть обиратися до складу Ради Банку.

7. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ БАНКУ

7.1. Облік і документообіг у Банку організується у відповідності з правилами встановленими Національним банком України.

7.2. Банк публікує річний баланс і звіт про прибутки і збитки за формою й у терміни встановлені Національним банком України, спеціальні виданні після підтвердження зазначених у них зведень аудиторською фірмою.

7.3. Операційний рік Банк починає 1 січня і закінчує 31 грудня.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

8.1. Діяльність Банку припиняється за рішенням зборів учасників, а також у випадках, передбачених законом.

Для здійснення ліквідації Банку призначається ліквідаційна комісія, який із дня призначення переходять повноваження по керуванню справами Банку. Майно ліквідованого Банку, включаючи виторг від розпродажу його майна, після розрахунків по оплаті праці обличчя, що працюють у Банку, і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками й іншими кредиторами.

8.2. Ліквідація Банку вважається завершеною, і він припиняє свою діяльність з моменту внесення запису в книгу реєстрації банків.

8.3. Оголошення про припинення діяльності Банку публікується в печатці.

8.4. Зміни і доповнення до дійсного Статуту реєструються у встановленому порядку в Національному банку України.

4. Систематизація отриманих даних

Структура доходів відділу банківського обслуговування Пвалоградської філії.

Рисунок 1.5 Структура доходів відділу банківського обслуговування.

Звіт фінансових результатів

Прим.

2000 р.

1999 р.

(трансформовано)

Процентні і дисконтні доходи

19

440 139

442 941

Процентні витрати

19

(286 063)

(181 253)

Чисті процентні і дисконтні доходи

19

154 076

261 688

Резерви на безнадійну і сумнівну заборгованість по кредитах і векселям

6,7,8,10

(124 580)

(179 550)

Чисті процентні і дисконтні доходи після резервів на безнадійну і сумнівну заборгованість по кредитах і векселям

29 496

82 138

Доходи по послугах і комісійним

20

202 759

203 354

Витрати по послугах і комісійним

20

(15 436)

(17 341)

Доходи за винятком збитків від переоцінки іноземної валюти

4 213

100 347

Доходи за винятком збитків від валютних операцій

92 171

69 052

Доходи за винятком збитків від операцій з цінними паперами

21

65 965

(6 893)

Інші операційні доходи

7 213

11 664

Чистий доход

386 381

442 321

Операційні витрати

22

(296 832)

(284 753)

Монетарні збитки

(18 796)

(32 186)

Резерв на знецінення інвестицій у неконсолідовані дочірні й асоційовані компанії

9

-

(35 145)

Резерв по інших активах

11

(1 552)

(2 329)

Резерв на знецінення немонетарних активів

12

(928)

(3 676)

Прибуток до оподатковування

68 273

84 232

Поточні витрати по податку на прибуток

23

(6 830)

(12 259)

Витрати по відкладеному оподатковуванню

23

(13 238)

(3 261)

Всього оподатковування

(20 068)

(15 520)

Чистий прибуток

48 205

68 712

Звіт руху коштів

Прим.

2000 р.

1999 р. (трансформовано)

Кошти, отримані від операційної діяльності:

Відсотки, отримані по кредитах і авансам

356 783

421 927

Відсотки, отримані по цінних паперах

25 858

63 106

Відсотки виплачені

(289 966)

(248 650)

Прибуток/(збиток) від операцій з цінними паперами

35 001

(4 407)

Доход від валютних операцій

92 171

69 052

Виплати і комісійні отримані

202 759

203 354

Виплати і комісійні сплачені

(15 436)

(17 341)

Інший операційний доход отриманий

15 325

3 169

Операційні витрати сплачені

(265 294)

(248 761)

Податок на прибуток сплачений

(7 677)

(13 186)

Операційний прибуток до змін в операційних активах і пасивах

149 524

228 263

(Збільшення)/зменшення операційних активів і пасивів

Чисте зменшення /(збільшення) обов'язкового резервного депозиту в центральному банку

29 631

(69 494)

Чисте (збільшення)/зменшення заборгованості інших банків

(184 447)

290 815

Чисте збільшення кредитів і авансів клієнтам

(388 600)

(392 660)

Чисте збільшення інших активів

(38 615)

(27 781)

Чисте зменшення заборгованості перед іншими банками

(28 510)

(114 049)

Чисте збільшення засобів клієнтів

741 955

181 484

Чисте збільшення інших пасивів

64 132

3 282

Чисті кошти від операційної діяльності

345 070

99 860

Рух коштів від інвестиційної діяльності

Придбання основних засобів

(48 513)

(36 894)

Надходження від продажу основних засобів

1 044

4 931

(Придбання)/продаж цінних паперів

(124 232)

12 370

Продаж/(придбання) неконсолідованих асоційованих і дочірніх компаній

21 952

(39 286)

Чисті кошти, використані в інвестиційній діяльності

(149 749)

(58 879)

Рух коштів від фінансової діяльності

Внески учасників у статутний фонд

-

38 608

Зниження позик від центрального банку

(51 736)

(918)

Чисті кошти, використані у фінансовій діяльності

(51 736)

37 690

Вплив змін обмінного курсу на кошти і їхні еквіваленти

12 410

196 871

Вплив інфляції на кошти і їхні еквіваленти

(136 083)

(81 769)

Чисте збільшення коштів і їхніх еквівалентів

19 912

193 773

Кошти і їхні еквіваленти на початок року

18

595 244

401 471

Кошти і їхні еквіваленти на кінець року

18

615 156

595 244


 
 

Цікаве

Загрузка...