WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз банківської діяльності - Курсова робота

Аналіз банківської діяльності - Курсова робота

43. Аналіз впливу основних факторів, що формують рівень рентабельності окремих видів діяльності

Основними факторами, які формують рівень рентабельності окремих видів діяльності є обсяг чистого прибутку, залишки капіталу, активи, затрати банку та статутний фонд.

Для аналізу впливу цих показників будується таблиця, яка включає всі ці показники, а також їх рентабельність (Rк, RА, Rсф, Rв). Аналізуються дані за звітний та пазовий період, по кожному рядку розраховується абсолютне відхилення та темп рост в %-ах.

Далі, щоб оцінити рівень рентабельності визначають окупність кожної вкладеної гривні в актив банку, у витрати, у власн кап, у СФ. Рівень цієї окупності будуть характеризувати дані нашої таблиці, яка свідчитиме про збільшеннь або зменшення окупності всих видів вкладів і найбільше у витрати банку.

Рентаб по витратах є найбільш хар-им показником окупності, тому що прибуток може бути отриманий тільки тоді, коли доходи > ватрат. У зв"язку з цим показники рентабельності капіт, СФ, активів банку є залежними по відношенню до рентабельності витрат.

У випадках низької рентабельності або збитковості банку необхідно рентабельність (окупність) визначати і по рівню одержаного доходу. Відповідно на 1 гривню витрат, кап вцілому, СФ, середньорічн активів.

44. Методика узагальнення резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності

В умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рентабельності діяльності є необхідним чинником існування будь-якого суб`єкту підприємництва. Як основний узагальнюючий показник фінансових результатів діяльності к/б прибуток, у той же час є найважливішим джерелом формування його капіталу, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності. Кінцевим фін. результатом діяльності к/б є прибуток до оподаткування(балансовий прибуток), який утворюється внаслідок руху грошових потоків, що характеризують доходи і витрати банку. Отже, аналіз прибутку і рентабельності ґрунтується на аналізі доходів і витрат. В узагальненому вигляді прибуток є різницею між доходами, отриманими банком за відповідний період, та витратами, здійсненими за той же період для забезпечення цієї діяльності. Таким чином, маємо прямий вплив на прибуток доходів банку(тобто: збільшення доходів на відповідну суму призводить до збільшення прибутку на ту ж суму; зменшення доходів супроводжується зменшенням прибутку) та зворотній вплив витрат (тобто: збільшення витрат на відповідну суму призводить до зменшення прибутку і, навпаки, зменшення витрат збільшує прибуток банку).

45. Методи визн-ня і принципи АН-зу ін пок-ків, що вимірюють еф-ть д-ті б-ку по доходу і прибутку (чистий SPREAD, чиста процентна маржа, інший операційний доход, продуктивність праці)

Крім показників рентабельності по прибутку, який характеризує рівень ефективності управління банком, використовують систему показників, які характеризують її за рівнем одержаного доходу, а також за рівнем продуктивності праці. До цих показників належать:Загальний рівень рентабельності

Формула:

,

де Пб – балансовий прибуток Дз – доходи загальні

Економ зміст: розмір балансового прибутку на 1грн заг. доходів

Окупність витрат доходами

Формула:

,

де Вз – витрати загальні

Економ зміст: розмір заг. Доходів на 1грн заг. витрат

Чиста процентна маржа

Формула:

,

де Дп – процентні дох. Вп – процентні витрати, Аз – середньорічні заг. активи

Економ зміст: розкриває рівень доходності активів від %-ї різниці

Чистий SPREAD

Формула:

,

де Кс – надані кредити середньорічні

Зпп – підпроцентні зобов'язання (депозити + МБК)

Економ зміст: розкриває рівень доходності активів від %-х операцій

Інший операційний доход

Формула:

,

де Ді – інші операційні доходи Аз – Сер. річні активи загальні

Економ зміст: свідчить про рівень доходності заг. активів від інших нетрадиційних послуг

Мертва точка прибутковості

Формула:

,

де Вн – витрати непроцентні Дн – дох непроцентні АН – Сер. річні активи недоходні

Економ зміст: показує мінімальну доходну маржу для покриття всіх витрат

Продуктивність праціФормула:

,

де Дз – доходи загальні Сп – середньорічна кількість працівників

Економ зміст: характеризує рівень продуктивності праці; розмір одержаного доходу на 1 середньорічного працівника

46. Значення, завдання і інформаційне забезпечення аналізу ліквідності прибутку

Банківська ліквідність відіграє життєво важливу роль як у діяльності самих банків, так і у фінансовій системі країни. Дефіцит ліквідних засобів призводить до порушення нормативних вимог центральних банків, штрафних санкцій і що найнебезпечніше для банків-до втрати депозитів. Надмірна ліквідність породжує дилему "ліквідність-прибутковість", адже найбільш ліквідні активи не генерують доходів. Щоденна робота з підтримки достатнього рівня ліквідності є необхідною умовою самозбереження та виживання банку. Метою аналізу ліквідності банку є оцінка та прогнозування можливостей банку щодо своєчасного виконання своїх зобов`язань за умови збереження достатнього рівня прибутковості. Перед банком постає завдання як з погляду забезпечення потреб ліквідності, так і щодо їх доходності та вартості. Основним джерелом аналізу ліквідності є щоденний та місячний баланс банку. За даними балансу НБУ щодня контролює виконання обов`язкових нормативів ліквідності. В цілому інформаційна база складається з: 1)внутрішньобанківської інформації (звітність про депозитну діяльність, звітність про стан кредитного портфелю, дані про рух коштів на рахунках, тощо);2)інформації, одержаної безпосередньо від клієнтів та контрагентів банку (фінансові звіти позичальників та емітентів цінних паперів, кредитні заявки, тощо);3)зовнішніх джерел(рейтингів, статистичних збірників, тощо).

47. Система та методика визначення показників ліквідності: поточної, загальної, миттєвої

Коефіцієнти, які характеризують ліквідність, аналізуються в динаміці, що дозволяє виявити загальні тенденції в зміні ліквідності банківської системи та окремого банку. З метою здійснення контролю за ліквідністю банку коефіцієнти співставляють з нормативними значеннями. В процесі аналізу коефіцієнти ліквідності можуть порівнюватися з аналогічними показниками інших банків, середньогалузевими показниками або з рівнем, який визначений банками на базі практичного досвіду. Результати порівняльного аналізу коефіцієнтів ліквідності дають змогу виявити загальні тенденції зміни ліквідності банку й імовірність виникнення проблемних ситуацій, дозволяючи вчасно вжити відповідних заходів щодо поповнення ліквідних активів чи реструктуризації балансу.

Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується як співвідношення грошових коштів, а також дебіторськ заборгов до короткострокових зобовязань.

Коефіцієнт загальної ліквідності зобовязань банку

(Кзл) = Азаг / Ззаг.

Хар-є максимальну можливість банку в погашенні зобов"язань (Ззаг) всіма аткивами (Азаг). Нормативне значення показника Н6 має бути не менше 100%.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

(Кмл) = (Ккр+Ка)/Д

показує можливість банку погашати живими грошима з коррахунків і каси зобов"язання по всіх депозитах (Д). Нормативне значення Н5 має бути не меншим за 20%.

51. Аналіз пасивів з позиції ліквідності балансу і співвідношення залишків на грошових і депоз рах

Пасиви банку – це джерела формування фін. ресурсів. За своїм походженням пасиви не однорідні, і складаються з кап-у та зобов'язань банку перед вкладниками та кредиторами. Капітал являє собою власні кошти банку, що належать заснов-м або акціо-м. Зобов'язання – це теперішнє зобов-я банку, що виникає з його минулої діяль-і, розра-к з якими повинен закінчитись відпливом з банку ресурсів.

Фінансовий стан банку проявляється у рівні ліквідності, платоспро-і і фін стійкості та визнач діяль банку у короткострок та довгострок перспективі.

Мета ана-у пасивів банку групується у такі завдання:

дослідження та оцінка дина-и, складу та струк-и кап-у і зобов-ь;

дослідж та оцінка платоспро-і та достатності кап.;

дослідження та оцінка креди-в та депоз.;

дослі-я та оці-а обгрунтованості розподілу прибутку;

узагаль-а оцінка розміру та струк-и капіталу та зобов'-ь та ефективності вкладення фін ресур-в в активи банку;

розробка прогнозу конкурентоспро-і і розвідка фін потенціалу банку.

52. Аналіз рівня ліквідності високоліквідних активів

Поняття лікві-і пов'язується з активами банку.Під ліквідністю (А)розуміють їх здатність швидко і без зниження вартості перетвор.. в гроші.

Високоліквідні активи – це такі активи,які знаходяться в готівковій формі або можуть бути швидко реалізовані на ринку.До їх складу входять готівкові кошти та ба-і метали, кошти на корр-х в НБУ, термінові депоз-и в НБУ, вкладення у казначей.. ц.п., реформовані НБУ, кошти на коррах.. та депо-х рах., відкриті в інш.. ба-ах, а також А., які можуть бути терміново проконвертовані у готівкові або безго-і кошти.


 
 

Цікаве

Загрузка...