WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини банків з індивідуальними позичальниками (магістерська) - Реферат

Кредитні відносини банків з індивідуальними позичальниками (магістерська) - Реферат

15. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна, – М.: Институт новой экономики, 1997. – 864 с.

16. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – К.: Знання, 1999. – 305 с.

17. Брагинский СВ. Монетаризм как экономическая доктрина //Деньги и кредит. – 2003. – №1. – C. 29-33.

18. Брігхмен Б. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.

19. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник, – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 243 с.

20. Вітлінський В., Пернарівський О. Кредитний ризик, та його врахування при обчисленні ставки відсотка // Вісник Національного банку України. – 2007. – №5. – С. 63-69.

21. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ Борисфен-М, 1996. – 336 с

22. Волынский В.С. Кредит в условиях современного капитализма. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 176 с.

23. Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. – К.: Лібра, 1998. – 342 с.

24. Гайгер Л.Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика / Пер с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 560 с.

25. Гальчинський А.С. Теорія грошей: Навч. посібник. – К.: Основи. – 1996. – 413 с.

26. Герасимович А.М., Боринець Ф.Ф. Аналіз діяльності комерційного банку. Навч. посібник. – Житомир: ПП "Рута", 2001. – 384 с

27. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – К.:Основи, 1996. – 180 с.

28. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М.Ф.Пуховкіна та ін. / За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.

29. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посібник /За ред. Б. Л. Луціва-2-ге видання, перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000, – 225 с.

30. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред.В.І, Міщенка. – К.: "Знання", КОО, 2000. – 305 с.

31. Гуцал І.С.Функціонування кредитного механізму в Україні в перехідний до ринку період. – Тернопіль: Збруч. – 1999. – 312 с.

32. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушнна. - 2-е изд., перераб. идол. — М.: Финансы и статистика, 1999. – 464 с.

33. Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. – Тернопіль: "Тернопіль", 1996. – 140 с.

34. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000. – 512 с.

35. Доллан Э.Д. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика /Пер. с англ. В.Лукашевича. – Львів, 1991. – 448 с.

36. Едронова В. Н., Хасянова С. Ю. Классификация банковских кредитов и методов кредитования // Финансы и кредит. – 2005. – № 1 (91). – С.77-79.

37. Єпіфанов А., Мішенко В. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку // Банківська справа, 2005. – №5. – С. 39-46.

38. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – № 1. – С. 3 - 47.

39. Закон "Про Національний банк України"// Урядовий кур'єр. – 1999. – №120-121. – С.4-29.

40. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 р. № 334/94 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – С. 28.

41. Иванов В. М. Деньги и кредит: Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 230 с.

42. Івасів Б. С Гроші та кредит: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 528 с.

43. Івасів Б. С Кредитний механізм і деякі його форми // Вісник Національного банку Укрдїни, 2006. – № 11. – С. 54-56.

44. Казныагомедов А.А., Ильясов СМ. Организация денежно-кредитного регулирования. – М.: Финансы я статистика, 2001. – 272 с.

45. Коваленко В.В. Особливості кредитування підприємств і організацій у сучасних умовах // Фінанси України. – 2007. – № 10. – С. 84 -88.

46. Коммерческие банки / Рид Э., Коттер Р., Гилл Э. и др.; пер. с англ. -2-е изд. - М.: СП "Космополис", 1991. – 480 с.

47. Короткое П.А. Опыт и проблемы управления рисками в кредитных организациях//Деньги и кредит. – 2007. – №7. – С.16-20.

48. Костіна Н.І. Гроші та грошова політика: Навч. посібник. – К.: НІОС, 2001. – 224 с.

50. Корнієнко Т. Методика визначення класу позичальника для розрахунку розміру резерву відшкодування втрат за кредитними операціями. //Вісник НБУ. – 2006. – №3. – С.35-38.

51. Кредитний ризик комерційного банку: Навчальний посібник /Ред. Вітлинський В.В. – К.: Знання, 2000. – 251 с.

52. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки // Фінанси України. – 2006. – № 11. – С. 86 - 98.

53. Куценко О. Резерви комерційного банку //Банківська справа. – 2005. – №5. – С.22-26.

54. Кручок С. Кредитна ставка як індикатор кредитних ризиків. //Банківська справа. – 2003. – №1. С.6-11.

55. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 215 с.

56. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. – К.: Атіка, 1999. – 240 с.

57. Міщенко В., Пластун В. Моніторинг позичок у сучасній банківській практиці України. //Вісник НБУ. – 2008. – №1. – С.9-11.

58. Мільчукова Н.М, Журавлева Г.П. Денежно-кредитная политика: теория и практика: Учебное пособие. – М.: Экономисть. 2005. – 652 с.

59. Моисеев С.Р. Структура, функции и международная практика резервных требований // Финансы и кредит – 2007. – №17(107). – С. 56-67.

60. Мочерний С, Устенко О. Кредит і кредитні відносини в контексті економічної власності // Банківська справа. – 2002. – № 5. – С. 3 - 7.

61. Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 304 с.

62. Олійник Д. Ресурсна база українських комерційних банків як джерело ліквідності. //Банківська справа. – 2001. – №1. – С.21-26.

63. Олыпаный А. И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт / Под ред. Е. Г. Ищенко, В. И. Алексеева. – М.: "Русская деловая литературам, 1997. – 352 с.

64. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. — М.: ИКЦ "ДИС", 1997. – 464 с.

65. Пернарівський О. Ризик та ліквідність комерційного банку. //Вісник НБУ. – 2005. – №4. – C.31-34.

66. Петрушевьский П.С. Банківські ризики при кредитуванні // Банківська справа. – 2006. - №4. – С. 14-19.

67. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків / Затверджено постановою Правління Національного банку України №279 від 06.07.2000.

68. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами / Затверджено постановою Правління Національного банку України №629 від 30.12.1999.

69. Положення про порядок формування і використання резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості комерційних банків / Затверджено постановою Правління Національного банку України №157 від 31.03.1999.

70. Положення "Про порядок формування обов'язкових резервів для банків України" / затверджено постановою Правління Національного банку України від 27.06.2001 р. № 244.

71. Потійко Ю. Ще раз про кредит // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 12. – С. 47 - 48.

72. Примостка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 108 с.

73. Пуховкіна М., Клименко В. Основні напрями регулювання кредитного ризику. //Вісник НБУ. – 2004. – №5. – С.37-42.

74. Румянцева А.М. Політична економія. – К., 2000. – 237 с.

75. Рябініна Л. Теорія і практика кредитних відносин в Україні // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 1. – С. 26 - 29.

76. Рябко Л. Розмежування понять позички і кредиту // Право України. – 2006. – № 31. – С. 45 - 47.

77. Санжаревський В. Валютний контроль, протидія „відмиванню" коштів та системні банківські ризики. //Вісник НБУ. – 2007. – №7. – С.42-48.

78. Словник сучасної економічної теорії. – К., 2003. – 699 с.

79. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребеник Н.І., Мітенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні /За ред. В.І. Мішєнка. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 305 с.

80. Сусіденко В. Т. Практичні аспекти забезпечення принципів банківського кредитування // Економіка України. – 2006. — № 7 (440). – С. 24-29.

81. Сусіденко В.Т. Принципи банківського кредитування: зміст і реалізація в умовах перехідної економіки // Банківська справа. – 2004. – № 3. – С. 37 -39.

82. Сушко В. Ризик-менеджмент торговельних операцій у комерційному банку на основі VaR-методології та stop-out-механізму. //Вісник НБУ. – 2004. – №3. – С. 24-26.

83. Финансово-кредитный словарь: В 3-х т. Т. 2. / Гл. ред. В. Ф. Гарбузов. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 511 с.

84. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Л.А.Дробозина, Л. П. Окунева, Л. Д. Андросова и др. / Под ред. проф. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, ГОНИТИ, 1999. – 479 с.

85. Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект // Деньги и кредит. – 2007. – №6. – С. 38-43.


 
 

Цікаве

Загрузка...