WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини банків з індивідуальними позичальниками (магістерська) - Реферат

Кредитні відносини банків з індивідуальними позичальниками (магістерська) - Реферат

Економічну основу повернення кредиту складає кругообіг і оборот фондів учасників відтворювального процесу, а також закони функціонування кредиту.

Забезпечення кредиту - це ступінь покриття позичкової заборгованості кредиту додатковими джерелами її погашення, не пов'язаними з метою його надання. Критеріями оцінки цього чинника виступають ліквідність забезпечення, його достатність і збереження [79, c. 104].

Під формою забезпечення повернення кредиту потрібно розуміти конкретне джерело погашення наявного боргу, юридичне оформлення права кредитора на його використання, організацію контролю банку за достатністю і прийнятністю цього джерела.

Зважаючи на світовий досвід банківської діяльності, слід зазначити, що в Україні недостатньо, а то й взагалі не застосовуються такі види забезпечення, як земля, іпотека, закладна, за рахунок яких можна було б розширити структуру кредитів. Найголовніша і складна проблема, пов'язана з джерелами погашення позики, - недосконалість правової бази, особливо стосовно господарського податкового та заставного права. Існує також проблема практичної реалізації принципу забезпечення: правові проблеми із впровадженням єдиного реєстру заставленого майна та відпрацьованого механізму його реалізації у разі визнання клієнта неспроможним повернути позику.

Кредитуючи клієнта, банк може не тільки отримати дохід, але й понести збитки, що спричиняє кредитний ризик для банку. Визначимо кредитний ризик як ситуацію, що виникає при прийнятті рішень у сферах кредитування окремого позичальника й оцінці якості кредитного портфелю, що означає неповернення виданих кредитних ресурсів і, як наслідок, невиконання зобов'язань банку з повернення раніше залучених коштів. Таке тлумачення, по-перше, ширше традиційних підходів до визначення кредитного ризику, по-друге, охоплює можливі наслідки операцій, що носять кредитний характер.

Контроль за виконанням умов кредитного договору – є завершальним в процесі організації кредитних відносин банку з індивідуальним позичальником. Це є важливий елемент системи заходів комерційного банку з мінімізації кредитного ризику і забезпечення практичної реалізації всіх умов кредитування, узгоджених з клієнтом, – передусім в плані цільового використання позичених коштів та своєчасного та повного їх повернення з виплатою належних процентів. Впровадження контрольних заходів за використанням позичальником наданого йому кредиту може здійснюватися банком на основі наступної інформації:

  • отриманої від позичальника (баланси, звіти про доходи і збитки, бізнес–плани, податкові декларації тощо);

  • отриманої в самому банку (рух коштів на поточному рахунку, стан розрахунків між позичальником та його контрагентами, пов'язаними із заходом, що кредитується);

  • отриманої в результаті перевірок на місцях.

Сукупність отриманих таким чином даних разом з усіма документами на оформлення позики утворює кредитку справу клієнта. Результати контролю загалом повинні надати вичерпно, об'єктивну інформацію про стан використання виданих кредитів, відповідність балансових та інших звітних показників даним, передбаченим у бізнес-плані та техніко-економічному обґрунтуванні, обсяги випуску продукції та отримання прибутку, наявність та збереження позичальником заставленого майна, а також інші дані, що характеризують спроможність клієнта своєчасно і в повному обсязі погасити кредит.

Важлива увага при цьому має приділятися виявленню ознак, котрі негативним чином можуть позначитись на дотриманні принципу повернення виданих позик. Відповідно до результатів контрольних заходів, що виявляють рівень виконання позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором, банком приймається рішення про продовження чи призупинення подальших кредитних взаємин із даним клієнтом – аж до вимоги дострокового погашення кредиту чи звернення стягнення на заставлене майно [64, с. 301].

Усі розглянуті вище етапи організації кредитування комерційним банком позичальника у своїй сукупності утворюють єдиний, цілісний технологічний процес, результатом якого є надання кредитних послуг, котрі являють собою основний вид кінцевої продукції банківської установи як ринкового підприємства.

2.3. Оцінка кредитної діяльності комерційних банків України

Комерційні банки – основна складова кредитної системи держави. В сучасних умовах збільшується потреба в ефективних та стабільних банках, від яких великою мірою залежить відновлення економічного зростання. Одним з основних видів діяльності вітчизняних банківських установ є кредитування. Кредитний портфель представляє собою сукупність усіх позик, наданих банком з метою одержання прибутку. Розмір кредитного портфеля оцінюється за балансовою вартістю всіх кредитів банку, у тому числі прострочених, пролонгованих, сумнівних. У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, яка має свій рівень дохідності і відповідний рівень ризику. Дохідність і ризик – основні параметри управління кредитним портфелем банку.

Якість і склад кредитного портфеля істотно залежить від організації кредитної роботи банку. Основу кредитного портфеля банківської установи становлять "стандартні" кредитні операції, а тому й резервування проводиться в основному за врахуванням коефіцієнта резервування, який складає 2 %, це видно зі структури кредитного портфеля (табл. 2.1)

Таблиця 2.2

Кредити, надані банками в економіку України у 2006-2007 роках (за видами кредитів) [57, c. 10]

Види кредитів

01.01.2007 р.

01.01.2008 р.

Відхилення

Млн. грн.

%

Млн. грн.

%

Млн. грн.

%

Усього

88579

100

143418

100

+54839

-

1 Кредити в поточну діяльність

80406

90,77

121034

84,4

+40628

-6,37

Овердрафт

1683

1,9

3570

2,5

+1887

+0,6

За операціями РЕПО

51

0,1

136

+85

-

За врахованими векселями

1380

1,6

25801

18,0

+24421

+16,1

За факторинговими опе раціями

139

0,2

418

0,3

+279

+0,1

Інші кредити в поточну діяльність

77153

87,2

91109

63,5

+27548

-23,7

2.Кредити в інвестиційну діяльність

8173

9,2

92384

15,6

+84211

+6,4

у тому числі фінансовий лізинг

91

0,1

194

0,1

+103

Обсяг кредитів в інвестиційну діяльність зріс з 9,2%; у кредитному портфелі банківських установ України на 01.01.2007 р. до 15,6% на 01.01.2008 р.

Більшу частину застави за кредитними операціями складає рухоме та нерухоме майно. Відповідно, в основному відсоток вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику за окремою кредитною операцією складає 50 % та 25 %.

Резерв формується у повному обсязі відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за групами ризику та встановленого рівня резерву з розподілом за видами валют. Резерв використовується лише для покриття збитків за непогашеною позичальниками заборгованістю за кредитними операціями за основним боргом, стягнення якої є неможливим.

В порівнянні з початком року обсяг строкових кредитів банку збільшився на 189,4 млн.грн., проблемних, кредитів на 23,1 млн. гривень (табл. 2.3).

Дохідність кредитного портфелю в цілому по Банку становила 21,4% річних.

Основні фактори, що спричинили зниження дохідності:

  • збільшення обсягу кредитування в доларах США;

  • зниження в системі Приватбанку на 8,2 % ставки кредитування в українській гривні (в 2007р. середня ставка кредитування клієнтів в гривні 32,2% річних проти 40,3 % в 2006р.);

  • суттєве зниження дохідності проблемного портфелю. (Середньорічна ставка за проблемними кредитами складає 3,3 % в українській гривні та 1,7 % в доларах США. В загальному обсязі проблемного портфелю Приватбанку на 01.01.08р. 58,9 відсотків кредитів зі ставкою від 0,1 до 1% річних [57, c. 9].


 
 

Цікаве

Загрузка...