WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини банків з індивідуальними позичальниками (магістерська) - Реферат

Кредитні відносини банків з індивідуальними позичальниками (магістерська) - Реферат

Магістерська робота

Кредитні відносини банків з індивідуальними позичальниками

ЗМІСТ

Вступ...............................................................................................................3

Розділ І. Теоретичні основи організації кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками

1.1. Суть, необхідність кредиту і його роль в умовах ринкової економіки..................................................................................................................6

1.2. Основні принципи і умови кредитування комерційними банками індивідуальних позичальників.............................................................................22

1.3. Особливості кредитних відносин банків із фізичними особами...................................................................................................................37

Висновки до розділу І................................................................................41

Розділ II. Аналітична оцінка кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками в умовах переходу до ринку

2.1. Кредитна політика комерційних банків з індивідуальними позичальниками.....................................................................................................44

2.2. Діючий порядок видачі та погашення банківського кредиту..........49

2.3. Оцінка кредитної діяльності комерційних банків України..............63

Висновки до розділу ІІ................................................................................73

Розділ ІІІ. Кредитний ризик та шляхи удосконалення кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками

3.1. Суть і методи управління кредитним ризиком..................................75

3.2. Методика оцінки кредитоспроможності індивідуальних позичальників........................................................................................................85

3.3. Робота банків з проблемними кредитами та шляхи удосконалення кредитних відносин з індивідуальними позичальниками.................................94

Висновки до розділу ІІІ..............................................................................98

Висновки ...................................................................................................101

Список використаної літератури.............................................................105

Додатки.......................................................................................................113

Вступ

Актуальність теми. Аналіз діяльності системи комерційних банків показує, що стрімке погіршення фінансового стану багатьох банків за останні роки було спричинено збитками у кредитній діяльності. Ці збитки зумовлюються невчасною сплатою відсотків за надані кредити, неповерненням самих боргів, а часто й залученням занадто дорогих кредитних ресурсів та нерентабельним їхнім розміщенням. Продовжує зростати питома вага прострочених кредитів, практика багаторазової їхньої пролонгації, затримка повернення позик клієнтами банку.

Недостатній розвиток кредитних відносин в Україні створює суттєву перешкоду на шляху використання нагромадженого в світі досвіду досягнення економічного зростання за допомогою саме фінансово-кредитних важелів управління економікою. Це особливо актуалізує необхідність теоретичного та практичного дослідження проблем кредитної діяльності комерційних банків та особливостей їхніх структурних відносин із позичальниками.

Названі проблеми знайшли відображення в сучасній українській та зарубіжній економічній теорії. Питання економічної природи кредиту й окремі аспекти кредитних відносин комерційних банків із позичальниками знайшли відображення у дослідженнях таких вчених, як Н.Г. Антонов, О.Гриценко, Г.Г. Коробова, Л.П.Кролівецька, О.І.Лаврушин, В.Д.Лагутін, Є.І.Мешкова, А.М.Мороз, М.А.Пессель, В.Полякова, Г.С.Панова, М.І.Савлук, М.І.Сивульський, В.Т.Севрук та інших.

Більшість наукових праць українських і зарубіжних дослідників присвячена аналізу окремих сторін функціонування банківської системи. Визнаючи важливість та практичну значимість таких досліджень, зазначимо, що в цілому відчувається дефіцит глибоких теоретичних досліджень та практичних рекомендацій стосовно вирішення проблем удосконалення кредитних відносин банк-клієнт-банк із точки зору впливу на ефективність банківської діяльності, а отже, впливу на економічну систему в цілому. Недостатніми є дослідження з удосконалення методики оцінки кредитного ризику, методики оцінки фінансового стану позичальника та визначення його кредитоспроможності, розробки системи індивідуального підходу до кожного окремого позичальника. монова, В.Т.Севрук, Б.Бухвальд, А.Г.Грязнова.

Виходячи із ступеня наукової проблемності зазначених питань та проблем, а також реальних потреб практики, визначено мету та основні завдання дослідження.

Головною метою даної роботи є комплексне теоретичне і практичне вивчення актуальних проблем, пов'язаних із здійсненням кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками в період становлення ринкових відносин і розробка на цій основі ряду практичних рекомендацій щодо їх розвитку та вдосконалення регулювання кредитних відносин.

Відповідно до поставленої мети визначені конкретні завдання даного дослідження:

  • розглянути суть, необхідність та роль кредиту в умовах ринкової економіки;

  • охарактеризувати основні принципи та умови кредитування, а також функції, форми та види кредиту;

  • проаналізувати діючий порядок видачі та погашення банківського кредиту;

  • здійснити аналітичну оцінку кредитних відносин комерційних банків України з індивідуальними позичальниками;

  • дослідити методику оцінки кредитоспроможності банками індивідуальних позичальників;

  • з'ясувати основні методи регулювання кредитного ризику;

  • вивчити та розглянути шляхи удосконалення кредитних відносин банків з позичальниками.

Предметом дослідження є теоретичні і практичні питання політики у сфері кредитних відносин банку з індивідуальними позичальниками.

Об'єктом дослідження виступають відносини, які виникають між комерційними банками України та індивідуальними позичальниками.

Методологічну основу роботи складають теоретичні дослідження вітчизняних та зарубіжних економістів у сфері кредитних відносин, законодавчі акти, що регулюють порядок функціонування кредитної системи, нормативні документи Національного банку України та Кабінету міністрів України, що регламентують режим здійснення кредитних операцій на території України, документи статистичних органів, друковані періодичні джерела, а також інші матеріали, що відображають різні аспекти організації кредитних відносин.

Наукова новизна проведеного дослідження полягає у розробці ряду теоретичних положень, що розкривають економічні та організаційні заходи здійснення та удосконалення кредитних відносин в умовах становлення ринкової економіки.

У процесі наукового дослідження було обгрунтовано та сформульовано положення, які конкретизують новизну роботи:

  • уточнено визначення кредиту як руху вартості на принципах повернення, відшкодування та еквівалентності, пов'язаного із реалізацією додаткової споживчої вартості;

  • проаналізовано й узагальнено досвід окремих комерційних банків стосовно їхніх кредитних відносин із індивідуальними позичальниками;

  • визначено основні напрямки удосконалення кредитних відносин комерційних банків із індивідуальними позичальниками, за яких може відбуватися стабілізаційний вплив кредитних відносин на економічну ситуацію країни.

Практичне значення одержаних результатівполягає в тому, що основні положення результатів дослідження можуть бути використані при розробці теоретичних та практичних аспектів розвитку кредитних відносин у банківській системі України.

Розділ І. Теоретичні основи організації кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками

Суть, необхідність кредиту і його роль в умовах ринкової економіки

Загальноекономічною причиною існування кредиту є товарне виробництво, об'єктивною основою функціонування кредиту – рух вартості у сфері товарного обміну. З розвитком товарного виробництва кредит стає обов'язковим атрибутом господарювання.

Поряд з об'єктивною основою, є специфічні причини виникнення і функціонування кредитних відносин (рис. 1.1). Вони пов'язані з необхідністю забезпечення безперервності процесу відтворення, а конкретніше – безперервності зміни форми вартості валового внутрішнього продукту в процесі його руху. Рух вартості у відтворювальному процесі суспільства перш за все втілюється у кругообігу та обігу виробничих фондів і фондів обігу підприємств різних форм власності й характеризується об'єктивними закономірностями, обумовленими природою відтворювальних процесів товарного виробництва [34, c. 12].

У ході кругообігу капіталу неминуче утворюються тимчасово вільні кошти. Так, виручка від реалізації продукції використовується не відразу в момент надходження на придбання сировини, матеріалів, виплату заробітної плати й премій, а поступово, в міру необхідності. Підприємства накопичують кошти для розширення і вдосконалення виробництва, адже нова техніка й технологія, розширення виробництва, підвищення якості продукції пов'язані з великими затратами. Щоб їх забезпечити, необхідно нагромадити кошти.


 
 

Цікаве

Загрузка...