WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Програма " Житло в кредит на первинному ринку" та "Житло в кредит на вторинному ринку" - Реферат

Програма " Житло в кредит на первинному ринку" та "Житло в кредит на вторинному ринку" - Реферат

1.2. Для виконання умов інвестиційного договору № ___ від "__" _________р. Сторони домовились, що Товариство, протягом 5 днів після оформлення правовстановлюючих документів на збудовану нерухомість, передає їх _____________________________ згідно наданої Інвестором довіреності.

1.3. В разі дострокового розірвання Інвестиційного договору з будь-яких причин, Товариство протягом 2 (двох) банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 (двадцяти) банківських днів після розірвання Інвестиційного договору перераховує всі проінвестовані Інвестором кошти в погашення заборгованості Інвестора по Кредитному договору №_______ від "__"_________200__р. на вказаний Банком рахунок. Подальші розрахунки здійснюються між Банком та Інвестором.

1.4. Зміни та доповнення до цієї угоди можуть бути внесені лише за письмовою згодою всіх Сторін.

1.5. Додаткова угода діє з часу її підписання всіма Сторонами до часу її виконання.

1.6. Угода складена в 3 (трьох) примірниках, по одному для кожної сторони.

2. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Банк

Товариство

Інвестор

Додаток 4

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА

м. _____ "____" _________ 200__р.

Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль" (далі - "Банк") в особі ____________________________, який діє на підставі ____________, та

________________________________________________ (далі – "Агентство") в особі _____________________, який діє на підставі __________, які далі разом згадуються як "Сторони", уклали цю Генеральну угоду про наступне:

1. Премет угоди

1. Предметом цієї Генеральної угоди є порядок взаємодії сторін з питань надання клієнтам Банку – фізичним особам цільових кредитів для придбання об'єктів нерухомості на первинному та вторинному ринках нерухомості за кредитною програмою Банку "Житло в кредит".

2. Обов'язки сторін

2.1. Агентство зобов'язується:

2.1.1 Здійснювати залучення фізичних осіб до користування послугами Банку з надання цільових кредитів для придбання об'єктів нерухомості за програмою "Житло в кредит".

2.1.2 Надавати консультації та послуги клієнтам Банку з питань документального оформлення операцій з придбання житла за рахунок кредитних коштів, наданих Банком.

2.1.3. Здійснювати попередню експертизу правовстановлюючих та інших документів щодо об'єктів нерухомості та документів клієнтів Банку.

2.1.4. При кредитуванні клієнтів Банку для придбання об'єктів нерухомості на первинному ринку:

- здійснювати контроль за станом будівництва житла, що є об'єктом кредитування;

- представляти інтереси клієнтів Банку у взаємовідносинах з будівельними організаціями, в тому числі отримувати від імені клієнтів Банку правовстановлюючі документи на житло, придбане за рахунок кредитних коштів Банку за інвестиційними контрактами з забудовниками та здійснювати від імені клієнтів Банку реєстрацію правовстановлюючих документів на житло, придбане за рахунок кредитних коштів Банку, в Бюро технічної реєстрації;

  • забезпечити оплату послуг нотаріуса за реєстрацію даних про предмет іпотеки в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна після реєстрації отриманих правовстановлюючих документів в органах БТІ;

  • забезпечити оформлення Додаткової угоди до Іпотечного договору про зміну опису предмету іпотеки та, при наявності, технічних характеристик предмету іпотеки або інших умов Іпотечного договору (за згодою Сторін).

2.1.5. При кредитуванні клієнтів Банку для придбання об'єктів нерухомості на вторинному ринку:

  • здійснювати від імені клієнтів Банку реєстрацію правовстановлюючих документів на житло, придбане за рахунок кредитних коштів Банку, в Бюро технічної реєстрації;

2.1.6. Не розголошувати інформацію про клієнтів, яка стала відомою під час виконання цієї Угоди, та яка містить в собі ознаки банківської таємниці.

2.2. Банк зобов'язується:

2.2.1. Своєчасно надавати Агентству рекламні, інформаційні та інші матеріали, необхідні для здійснення діяльності по залученню клієнтів до користування послугами Банку з надання цільових кредитів для придбання об'єктів нерухомості за програмою "Житло в кредит".

2.2.2. У разі залучення Агентством потенційних клієнтів для отримання цільових кредитів для придбання об'єктів нерухомості за програмою "Житло в кредит" забезпечити розгляд наданих документів протягом 10 робочих днів та повідомити Агентство про прийняте рішення щодо надання або відмови в наданні кредиту.

2.2.3. Своєчасно повідомляти Агентство про всі зміни в кредитній політиці Банку, що стосуються надання цільових кредитів для придбання об'єктів нерухомості за програмою "Житло в кредит" в т.ч. щодо внесення змін до типових форм кредитних договорів та іпотечних договорів, зміни умов кредитування або порядку надання кредитів, зміни чинного законодавства, що регулює порядок надання кредитів та інші відомості, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх обов'язків за цією Угодою.

3. Строк дії Генеральної угоди

3.1. Ця Генеральна Угода укладається на невизначений строк. Дія цієї Угоди припиняється за письмовим повідомленням іншої Сторони не менше ніж за 30 календарних днів до дати припинення дії Угоди.

4. Порядок вирішення спорів

4.1. Сторони встановлюють, що всі спірні питання, що виникають у процесі реалізації цієї Генеральної Угоди, розглядаються за участю Сторін, які її підписали.

Спірні питання розглядаються у судовому порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. Інші умови

5.1. Взаємовідносини, які не врегульовані цією Угодою, регламентуються чинним законодавством України.

5.2. Сторони встановлюють, що положення цієї Генеральної Угоди можуть корегуватися та поповнюватися за згодою Сторін. Усі зміни та доповнення до цієї Угоди повинні бути оформлені письмово та підписані уповноваженими представниками Сторін.

5.3. Ця Угода складена у 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін, на українській мові, які мають однакову юридичну силу.

  1. Місцезнаходження та підписи сторін:

Банк Агентство

Додаток 5

ДОГОВIР ДОРУЧЕННЯ

м. Київ "___" __________ 200__ р.

Громадянин _____________________________________________________, паспорт ____ № ____________, виданий _______________________________________________, що мешкає за адресою: __________________________________________________________, в подальшому іменується "Довіритель" та _______________________ "_________", у подальшому іменується "Повірений", в особі ____________________, що діє на підставі __________________, уклали цей договір про наступне:

1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

"Банк" – Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль";

"Квартира" – квартира, що стане власністю Довірителя на підставі інвестиційного договору №__________ від "_____" ______ 200__ р. (надалі – Інвестиційний договір), укладеного між Довірителем та _____________________;

"Кредитний договір" – кредитний договір №________________________ від "___" ________ 200__ р., укладений між Банком та Довірителем, за яким Банком були надані кредитні кошти на виконання зобов'язань Довірителя по інвестиційному договору.

2. Предмет Договору та iншi загальнi положення

2.1. Згiдно з цим Договором Повiрений зобов`язується вiд iменi та за рахунок Довiрителя здiйснити наступні дії:

- здійснити реєстрацію правовстановлюючих документів на Квартиру, яка була куплена за рахунок кредитних коштів, в Бюро технічної інвентаризації м. _________;

  • отримати Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно та Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно (довідку-характеристику БТІ) на Квартиру в Бюро технічної інвентаризації м. _______;

  • забезпечити оплату послуг нотаріуса за реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна;

  • укласти з Банком від імені Довірителя нотаріально посвідчену додаткову угоду до іпотечного договору Квартири в забезпечення зобов'язань Довірителя по Кредитному договору.


 
 

Цікаве

Загрузка...