WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Програма " Житло в кредит на первинному ринку" та "Житло в кредит на вторинному ринку" - Реферат

Програма " Житло в кредит на первинному ринку" та "Житло в кредит на вторинному ринку" - Реферат

Найменування об'єкту оцінки

Найменування Заставодавця/Іпотекодавця

Дата оцінки

Дата огляду об'єкту оцінки (якщо не проводився - відповідні пояснення та обґрунтування застережень і припущень щодо використання результатів оцінки)

Посада, та П.І.Б. особи, що здійснила огляд

Опис об'єкту оцінки:

Дата походження/випуску(окремо по нерухомості та рухомому майну з розшифровкою основних засобів)

Дата введення в дію

Тип (марка, і т.п.)

Дані про виробника (по рухомому майну)

найменування

країна походження

Характеристики/параметри (для обладнання – вказати вид, номенклатуру та об'єми продукції, що виробляється, паспортну потужність також фактичну завантаженість, загальну площу об'єктів нерухомості та земельної ділянки):

Місцезнаходження(повна адреса)

Дані про кількість:

одиниця виміру

кількість, одиниць

Стан (якщо потребує ремонту – вказати вид)

Спосіб перевірки:

(огляд чи документально)

(суцільний чи вибірково)

Перелік наданих для оцінки документів:

Перелік відсутніх документів:

Надані документи підтверджують право власності? (так/ні)

Опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних та іншої інформації з посиланням на джерело їх отримання (копії документів що містять суттєві вихідні дані, у т.ч. інформацію щодо аналогів додаються до Висновку)

Ринкова вартість розрахована порівняльним підходом, грн. (розрахунок наведений у Додатку №__ до цього Висновку)

Коефіцієнт ліквідності

Ліквідаційна вартість об'єкту оцінки (на яку необхідно орієнтуватися при укладенні договору застави/іпотечного договору), грн.

Ліквідаційна вартість об'єкту оцінки без ПДВ та витрат на реалізацію (вірогідна сума виручки, яка буде отримана при реалізації майна за винятком ПДВ та витрат на реалізацію та на яку необхідно орієнтуватися при розрахунку відношення суми кредиту до вартості застави/іпотеки), грн.

_____________________________________________ ____________________(П.І.Б.)

(Повне найменування посади виконавця оцінки)

Додаток 2

Угода

про співробітництво в рамках програми

"Житло в кредит на первинному ринку"

м._______________ "__"____________ 200__р.

_____________________________________________________________, в особі _____________________________________, що діє на підставі ______________, надалі "Товариство", з однієї сторони, та Акціонерний поштово-пенсійний банк "АВАЛЬ", в особі ______________________________________________, який діє на підставі ____________________________________________, надалі "Банк", з іншої сторони, далі разом "Сторони", уклали цю угоду про наступне:

1.Предмет угоди

Предметом цієї угоди є встановлення умов співробітництва Товариства та Банку з метою залучення коштів для будівництва житла за рахунок та на користь інвесторів – фізичних осіб (далі в цій угоді Інвестори). Дія цієї угоди розповсюджується на відносини Сторін стосовно Інвесторів, які отримують кредит в Банку для подальшого інвестування коштів в будівництво житла.

2.Обов'язки сторін

2.1. До укладення Інвестиційного договору Товариство направляє до Банку Інвестора для оцінки його можливості отримати банківський кредит.

2.2. В разі отримання згоди Банку на кредитування Інвестора, Товариство укладає з Інвестором інвестиційний договір і Інвестор вносить Товариству власний внесок у розмірі, передбаченому діючими умовами програми споживчого кредитування "Житло в кредит на первинному ринку" та рішенням відповідного кредитного комітету Банку.

2.3. Після подання Інвестором Банку копії Інвестиційного договору, документів про сплату власного внеску та інших документів за вимогою Банку, Банк надає Інвестору кредитні кошти і за його розпорядженням перераховує їх Товариству безготівковим платежем за реквізитами, зазначеними в Інвестиційному договорі.

2.4. Кредитні кошти надаються Банком Інвестору протягом 2 (двох) банківських днів після оформлення Інвестором Іпотечного договору на користь АППБ "Аваль" та надання Інвестором довіреності на отримання від Товариства правовстановлюючих документів на нерухомість, що буде збудована. Така довіреність надається на ім'я особи, визначеної Банком (надалі – Посередник).

2.5. Додатково, для передачі Посереднику правовстановлюючих документів на нерухомість з метою оформлення іпотеки такої нерухомості, між Банком, Товариством та Інвестором укладається додаткова угода до Інвестиційного договору.

2.6. Після введення нерухомості в експлуатацію, Товариство протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання Товариством правовстановлюючих документів на збудовану нерухомість Інвестора передає ці документи виключно Посереднику у відповідності з наданою Інвестором довіреністю та укладеною між Сторонами та Інвестором додатковою угодою до Інвестиційного договору.

2.7. Товариство не вносить будь-які зміни в Інвестиційний договір без попередньої письмової згоди Банку.

2.8. В разі дострокового розірвання Інвестиційного договору з будь-яких причин, Товариство протягом 2 (двох) банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 (двадцяти) банківських днів після розірвання Інвестиційного договору перераховує всі проінвестовані Інвестором кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору на вказаний Банком рахунок. Подальші розрахунки здійснюються між Банком та Інвестором.

3.Відповідальність Сторін

3.1. За порушення Товариством умов п.2.6., п.2.7. Товариство сплачує Банку штраф у розмірі ____% від суми наданих Інвестору кредитних коштів.

3.2. За порушення Товариством строку перерахування коштів Банку (п.2.7. цієї Угоди) Товариство сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на час прострочення) від неперерахованої суми за кожний день прострочки.

4.Особливі умови

4.1. Ця угода вступає в силу з моменту підписання обома Сторонами і діє до часу, коли Сторони дійдуть згоди щодо її припинення.

4.2. Сторони домовляються, що вся інформація та повідомлення між ними будуть передаватися та вважатимуться отриманими, якщо вони були передані через канцелярію Сторін з відповідною відміткою про отримання, або надіслані рекомендованими листами чи телеграмами.

4.3. Ця угода складена у 2 (двох) примірниках, українською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони. Всі уточнення та зміни до цієї угоди будуть дійсні при узгодженні їх Сторонами в письмовій формі.

5. Адреси Сторін:

ТОВАРИСТВО

БАНК

Додаток 3

ДОДАТКОВА УГОДА

ДО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОГОВОРУ № ___________ від "__"________р.

м. ____________ "___"___________200__р.

Акціонерний поштово-пенсійний банк "АВАЛЬ", далі за текстом "Банк", в особі ___________________________, який(-а) діє на підставі _________________________, з однієї сторони, ___________________, далі – "Товариство", в особі _________________, що діє на підставі ______________, з другої сторони та Громадянин(-ка) ____________________________, паспорт: серія ___ № ________, виданий ________________________________________ "__"_____ ____ р., що мешкає за адресою: ___________________________________, далі – "Інвестор", з третьої сторони, які далі разом згадуються як "Сторони", уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В зв'язку з отриманням Інвестором у Банку кредиту (Кредитний договір №______________ від "___"_________200__р.), майнові права за інвестиційним договором № ___ від "__" _________р. , що укладений між Товариством та Інвестором, оформлено в іпотеку за вказаним вище кредитним договором.


 
 

Цікаве

Загрузка...