WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Менеджмент у банку. Банківський менеджмент - Курсова робота

Менеджмент у банку. Банківський менеджмент - Курсова робота

Л1ТЕРАТУРА

1. Банківський менеджмент: Підручник/ за ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. – К.: Знання, 2005. – 831ст.

2. Банківський менеджмент: Навч.посіб./ О.А. Кириченко, І.В. Геленко, С.Л. Рогольта ін.; за ред. О.А. Кириченка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438с.

3. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія", 2001. – 320ст.

4. Стратегічне планування діяльності банку// „Фінанси України" №4 2003.

Розрахунок економічних нормативів діяльності комерційних банків.

Згідно з інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, Національним банком установлено порядок визначення регулятивного капіталу банку й такі економічні нормативи, що є обов'язковими до виконання всіма банками :

 1. Норматива капіталу:

 • мінімальний розмір регулятивного капіталу;

 • адекватність регулятивного капіталу;

 • адекватність основного капіталу;

2. Нормативи ліквідності:

 • миттєва ліквідність

 • поточна ліквідність

 • короткострокова ліквідність

3. Нормативи кредитного ризику:

 • максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента

 • великі кредитні ризики

 • максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдерові

 • максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій і поручительств, наданих інсайдерам

4. Нормативи інвестування:

 • інвестування в цінні папери окремо за кожною установою

 • загальна сума інвестування

 • норматив ризику загальної відкритої валюьтної позиції банку.

Базою для розрахунку економічних нормативів є регулятивний капітал банку. Дія цієї інструкції поширюється на всі банки України незалежно від форм власності.

За надання Національному банку недостовірної інформації щодо економічних нормативів несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України.

Розглянемо більш детально розрахунок нормативів капіталу (Н1-Н3) і нормативів ліквідності (-Н4-Н6) на основі скорочених балансів комерційних банків України.

Н1 – норматив мінімального розміру регулятивного капіталу банку.

Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, котрі банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільності діяльності банків.

Регулятивний капітал банку складається з основного та додаткового капіталу. Основний капітал (капітал першого рівня) містить такі елементи: фактично сплачений зареєстрований статутний капітал; розкриті резерви; створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, а саме: дивіденди, направлені на збільшення статутного капіталу, емісійні різниці, резервні фонди, загальні резерви, що створюються під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, прибуток минулих років. Ці складові повинні відповідати таким критеріям: відрахуванням до резервів і фондів здійснюється з прибутку після оподаткування, скорегованого на всі потенційні податкові зобов'язання; фонди мають бути в розпорядженні банку з метою необмеженого й негайного їх використання для покриття збитків та ін.

Додатковий капітал (капітал 2-го рівня) складається з таких елементів: резерви під стандартну заборгованість інших банків; резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями банків; результат переоцінки статутного капіталу з урахуванням індексу девальвації чи ревальвації гривні; результат переоцінки основних засобів; прибуток поточного року; субординговий борг, що враховується до капіталу.

Для визначення розміру регулятивного капіталу банку загальний розмір капіталу 1-го і 2- го рівнів додатково зменшується на балансову вартість таких активів: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж та інвестиції, які випущені банком; інвестиції в капітал інших банків та фінансових установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу, а також у дочірні установи; кошти, що вкладені в інші банки на умовах субордингового боргу. Оскільки нормативне значення регулятивного капіталу банку встановлюється в євро, то розраховане значення потрібно розділити на курс євро на поточну дату. Таким чином, мінімальний розмір регулятивного капіталу банку розраховується за формулою:

Н1=(ОК+ДК-А): Є

ОК – основний капітал (капітал 1-го рівня)

ДК – додатковий капітал (капітал 2-го рівня)

А – балансова вартість зазначених активів

Є – поточний курс євро ( у розрахунках приймаєми за 6,35)

На основі скороченого балансу банку розрахуємо Н 1 для „Ощадного банку"

Н1=(158+134,32)-(8,14+84,48) =31.45

6,35

„Ощадний банк" відноситься до третьої групи комерційних банків, Н1 для них вже повинен складати на перше січня 2006 року не менше ніж 7 млн., тобто норматив виконується й дорікань з боку НБУ до формування капіталу банку немає.

Тепер розраховуємо Н1 для „ Першого українського міжнародного банку"

Н1=(244,7+23)-(0,01+0,1) = 42,14 млн.

6,35

Норматив також виконується й дорікань з боку НБУ до формування капіталу банку немає.

Н2 – норматив адекватності регулятивного капіталу банку.

Норматив адекватності регулятивного капіталу ( норматив платоспроможності) відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших оперецій грошового характеру. Чим вище значення показник адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, які приймають на себе власники банку, і навпаки, чим нижче значення показника, тим більша частка ризику, котру приймають на себе кредитора ( вкладники) банку.

Значення показника адекватності регулятивного капіталу вихзачається як співвідношення регулятивного капіталу банку до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених за ступенем кредитного ризику та зменшених на суму відповідних резервів за активними операціями

Н2=РК/а*100%,

де РК – регулятивний капітал банку;

 А – сумарні активи.

Для розрахунку адекватності регулятивного банку його активи поділяють на 5 групп за ступенем ризику й підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження:

 1. І група активів зі ступенем ризику 0 % включає готівкові кощти, банківські метали, кошти в НБУ, боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади, що рефінансується на емітовані НБУ, нараховані доходи за борговими цінними паперами, які рефінансуються й емітовані НБУ, боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади у портфелі банку на продаж і на інвестиції.

 2. ІІ група активів зі ступенем ризику 10% включає короткострокові та довгострокові кредити, надані центральним органам виконавчої влади, нараховані доходи за кредитами, надані центральним органам виконавчої влади.

 3. ІІІ група активів зі ступенем ризику 20% включає боргові цінні папери місцевих органів виконавчої влади, що рефінансуються та емітовані НБУ; боргові цінні папери місцевих органів виконавчої влади в портфелі банку на продаж і на інвестиції тощо.

 4. ІV група активів зі ступенем ризику 50 % включає кошти до запитання в інших банках, що належать до інвестиційного класу, нараховані доходи за коштами до запитання в інших банках, котрі не належать до інвестиційного класу;

 5. V група активів зі ступенем ризику 100 % включає прострочені нараховані доходи за коштами до запитання в інших банках; прострочені нараховані доходи за кредитами, наданими центральним і місцевим органам виконавчої влади; довгострокові депозити, розміщені в інших банках; гарантійні депозити розміщені в інших банках; гарантійні депозити в інших банках; довгострокові кредити надані іншим банкам; нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу; кредити надані суб'єктам господарської діяльності; нараховані доходи за кредитами, наданими суб'єктам господарської діяльності; дебіторська заборгованість за операціями з банками та за операціями з клієнтами банків; кредити , які надані фізичним особам; нараховані доходи за кредитами, виданими фізичним особам; акції і цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку не продаж та на інвестиції, нараховані доходи за акціями й борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж та інвестиції; товарно-матеріальні цінності; основні засоби; непокриті акредитиви; інші активи банку.


 
 

Цікаве

Загрузка...