WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ресурси комерційних банків та порядок їх регулювання - Реферат

Ресурси комерційних банків та порядок їх регулювання - Реферат

Дію зазначених економічних нормативів регламентує Інструкція № 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків". Вона побудована на основі вимог Базельського комітету за принципами, що згруповані за такими розділами:

- передумови ефективного банківського нагляду;

- ліцензування і структурування;

- пруденційні вимоги і регулятивні заходи;

- методи постійного банківського нагляду;

- інформативні вимоги;

- повноваження органів банківського нагляду;

- міжнародна банківська справа.

Контроль за дотриманням комерційними банками встановлених економічних нормативів здійснюється щоденно (за щоденними формами звітності) й щомісячно, (на підставі форм звітності за 1-ше число місяця).

Норматив капіталу банку (Ні) Норматив капіталу банку (Ні) - це сума капіталу банку, яка складається з основного та додаткового капіталу за мінусом відвернень з урахуванням основних засобів. При розрахунку загальної суми капіталу, невідкоригованої на основні засоби (Л7), розмір додаткового капіталу не повинен перевищувати розмір основного капіталу.

8.1. Нормативи капіталу

КІ = ОК + ДК - В ,

де ОК - основний капітал;

ДК - додатковий капітал;

В - відвернення.

Загальний капітал банку розраховується за формулою:

К = КІ - (03 - КІ) ,

де КІ - невідкоригований капітал;

03 - основні засоби.

Норматив капіталу встановлюється для діючих і новостворюваних банків, зареєстрованих НБУ до 1 січня 1997 р., у сумі еквівалентній 1 млн. євро з поступовим нарощуванням до 5 млн. євро до 1 січня 2005 р.

У разі порушення комерційними банками нормативного розміру капіталу НБУ розглядає питання щодо відкликання таких пунктів ліцензії на виконання банківських операцій, як:

- ведення валютних рахунків клієнтів;

- здійснення неторговельних операцій банків;

- встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками;

- робота через кореспондентські рахунки Головного управління НБУ або через кореспондентські рахунки уповноваженого банку;

- здійснення операцій за міжнародними торговельними розрахунками;

- операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку;

- відкриття філій на території України та представництв банку за межами України.

Для забезпечення реальної капіталізації банківської системи України залежно від розміру капітал банків поділяється на три категорії.

До першої категорії належать банки, які:

- порушують, починаючи з 1 квітня 1998 року, норматив Ні;

- порушили протягом кварталу хоча б один із нормативів Нз або Н4 (за середньозваженою);

- не дотримуються порядку і строків формування загального та спеціального резерву на відшкодування можливих втрат відповідно до положення "Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків".

До другої категорії належать банки, які:

- не належать до першої категорії;

- мають від'ємну різницю між сумою доходів і витрат у поточному кварталі.

До третьої категорії належать усі банки, що не входять до попередніх.

Категорія капіталу банку визначається щоквартально. Комерційним банкам, відповідно до встановленої їм категорії капіталу, НБУ рекомендує такі обмеження:

1) банкам, капітал яких віднесено до категорії 1, не рекомендується у будь-якій формі проводити виплату дивідендів крім виплати дивідендів власними акціями, та викуповувати власні акції (частки учасників у статутному фонді);

2) банкам, капітал яких віднесено до категорії 2, НБУ рекомендує обмежити виплату дивідендів, крім виплати дивідендів власними акціями сумою, що не перевищує 50% нормативного капіталу;

3) банки, капітал яких віднесено до категорії 3, виплату дивідендів можуть проводити без обмежень.

Банкам, капітал яких належить до категорії 2 та 3, рекомендується проводити викуп власних акцій (часток учасників у статутному капіталі) тільки в межах зазначеного ліміту і тільки при умові, що такий викуп не призведе до порушення банком нормативу капіталу (Ні), нормативу платоспроможності (Нз)'і достатності капіталу (Ні).

Мінімальний розмір статутного капіталу (Нг) Мінімальний розмір статутного капіталу контролюється НБУ при реєстрації комерційного банку. Залежно від походження засновників до статутного капіталу комерційного банку встановлюються певні вимоги.

Норматив платоспроможності банку (Ну) Норматив платоспроможності банку - це співвідношення капіталу банку і сумарних активів, зважених щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику. Співвідношення капіталу банку і активів визначає достатність капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризику, що характерний для різноманітних видів банківської діяльності.

При визначенні платоспроможності банку його активи підсумовуються з урахуванням коефіцієнтів їх ризику. Активи комерційного банку поділяються на п'ять груп за ступенем ризику вкладів та можливості втрати частини вартості.

Нормативне значення Нз не може бути нижчим 8%.

Норматив достатності капіталу (Н^)

Норматив достатності капіталу банку - це співвідношення капіталу до загальних активів банку, зменшених на створені відповідні резерви. Відношення капіталу до загальних активів зменшених на створені відповідні резерви, визначає достатність капіталу, виходячи із загального обсягу діяльності, незалежно від ступеня різноманітних видів ризику.

Нормативне значення нормативу Ні має бути не меншим ніж 4%. Нормативи капіталу - це найважливіші нормативи, оскільки вони характеризують фінансову стійкість банку, його здатність виконувати більшість економічних нормативів.

8.2. Нормативи ліквідності

Під ліквідністю комерційного банку розуміють можливість і здатність банку забезпечувати безперебійне і своєчасне виконання законних грошових вимог і своїх фінансових зобов'язань перед вкладниками і кредиторами.

НБУ встановив для обов'язкового виконання комерційними банками три нормативи ліквідності.

Нормативи ліквідності для КБ, що доводяться НБУ.

Норматив миттєвої ліквідності - співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку та в касі до поточних зобов'язань.

Нормативи загальної ліквідності - відношення загальних активів до загальних зобов'язань банку.

Норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку - характеризує частку високоліквідних активів у робочих активах і розраховується, як їх співвідношення.

8.3. Нормативи ризику

Максимальний розмір ризику на одного позичальника.

Максимальний розмір ризику на одного позичальника відображає співвідношення сукупної заборгованості одного позичальника до капіталу банку і відображає рівень диверсифікації кредитних вкладів, а разом із цим - рівень ризику втрати ліквідності при невиконанні зобов'язань окремими позичальниками.

Загальна сума зобов'язань будь-якого позичальника (фізичної чи юридичної особи, в тому числі банку) перед банком у результаті надання останнім одного або кількох кредитів не має перевищувати 25% капіталу банку.

Позичальники, які мають спільних засновників, акціонерів (учасників), загальна частина яких у статутному фонді підприємства перевищує 35%, враховуються у розрахунку, як один позичальник.

Двоє або більше позичальників вважаються одним позичальником при розрахунку нормативу у тому разі, коли:

1) позичальники контролюються третьою особою (крім державних підприємств), що володіє не менше ніж 35% статутного фонду кожного позичальника;

2) позичальники є споріднені особи, як це визначено інструкцією НБУ №10;

3) одним позичальником є фізична особа (особи), а іншим позичальником (позичальниками) - юридична особа (особи), на яку (яких) фізична особа має значний вплив, згідно з термінологією, викладеною НБУ №10 у частині "асоційована компанія" (підприємства);

4) кредитні кошти, що надані одному позичальнику (чи групі позичальників) від комерційного банку, використовуються таким позичальником (групою позичальників), як кредитні ресурси для третьої особи, яка є клієнтом того ж банку;

5) передбачене джерело погашення кредиту всіх позичальників співпадає, і жоден з них не має іншого джерела доходу для повного погашення заборгованості за наданим кредитом.

Норматив "великого" кредитного ризику Максимальний розмір "великого" кредитного ризику встановлюється, як співвідношення сукупного розміру великого кредитного ризику до капіталу комерційного банку.

Максимальне значення нормативу не має перевищувати 8-кратного розміру капіталу банку.

Якщо сума всіх "великих" кредитів перевищує 8-кратний розмір капіталу не більше ніж на 50%, то вимоги до платоспроможності подвоюються (16%), якщо ж перевищує більше ніж на 50%, то вимоги потроюються, тобто значення показника платоспроможності банку має бути не меншим ніж 24%.

9. Контроль НБУ за дотриманням і показників діяльності комерційних банків. Санкції

Розрахунок економічних нормативів банками проводиться на підставі щоденних балансів. При цьому звітними вважаються економічні нормативи, які розраховані:

1) на конкретну встановлену дату;

2) за щоденними розрахунками;

3) за формулою середньозваженої.

Контроль за дотримання економічних нормативів капіталу банку відбувається один раз на рік.

Штрафні санкції за порушення нормативів платоспроможності, достатності капіталу банку, ліквідності розраховуються як середньоарифметична величина за місяць.

Штрафні санкції за порушення нормативів максимального розміру ризику на одного позичальника, максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерами, відкритої валютної позиції застосовуються у кожному випадку порушення та контролюються щоденно.

Заходи впливу за порушення економічних нормативів до комерційних банків застосовуються регіональними управліннями НБУ. При цьому вони обов'язково щоразу погоджуються з управлінням контролю економічних нормативів департаменту безвиїзного нагляду НБУ.


 
 

Цікаве

Загрузка...