WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Організація банківського кредитування в сучасних умовах - Реферат

Організація банківського кредитування в сучасних умовах - Реферат

6. Визначення строків і порядок погашення позик. Умови та порядок відстрочки погашення позик

Встановлення строків користування позикою залежать від багатьох факторів, зокрема від:

- характеру об'єкта кредитування;

- забезпеченості банків кредитними ресурсами, їх складу та структури за строками залучення та запозичення;

- плато- й кредитоспроможності позичальників;

- рівня фінансової стійкості банку-позичальника, стану дотримання ним економічних нормативів;

- характеру кредитної політики НБУ та комерційних банків тощо.

Терміни користування кредитами, конкретні строки та порядок погашення передбачається в кредитному договорі між позичальником та банком.

Погашення проводиться за рахунок коштів позичальника на підставі ордерів-розпоряджень, строкових зобов'язань або платіжними дорученнями самого позичальника. Відповідно до кредитної угоди позичальник має право достроково погасити позику та проценти по ній, або банк може надати відстрочку погашення позики. Відстрочка погашення позики та процентів може дозволятися банком у разі виникнення труднощів, які не залежать від дій самого клієнта (форс-мажорні обставини), але приймаються заходи по їх усуненню. Вона оформляється додатковою угодою. При відмові в наданні відстрочки погашення позики банк реалізує своє право стягнення кредиту і процентів шляхом реалізації заставленого майна або інших форм забезпечення.

7. Плата за кредит. Порядок визначення, нарахування та сплати відсотків

В сучасних ринкових умовах кредит не може видаватися безпроцентно (безоплатно). Сума плати за користування коштами залежить від середньої суми кредиторської заборгованості й розміру процентної ставки на день отримання кредиту. Величина процентної ставки залежить від таких факторів:

- облікової ставки НБУ;

- відсоткових ставок за депозитними операціями;

- характеру наданого забезпечення кредиту;

- рівня кредитного ризику;

- попиту і пропозиції на ринку кредитних ресурсів;

- строку користування позикою;

- об'єкта кредитування тощо.

Відсоткові ставки за кредитами встановлюються з урахуванням і того, що сума отриманих відсотків за позичковими коштами повинна покривати сплату відсотків за залученими коштами; повністю покрити операційні витрати, пов'язані з обслуговуванням кредитних операцій, і забезпечити певну суму прибутку для банку. При кредитуванні в іноземній валюті враховуються процентні ставки, які діють на міжнародних ринках позичкових капіталів. Рівень процентів, порядок нарахування та сплати обумовлюються в кредитній угоді.

8. Кредитний ризик та методи управління ним

Кредитний ризик пов'язаний із можливістю невиконання позичальником своїх фінансових зобов'язань, тобто з небезпекою втрати банком основної суми позики і процентів на неї.

До основних і найбільш поширених методів мінімізації кредитного ризику відносять:

- диверсифікацію капіталу;

- оцінку юридичної і фінансової кредитоспроможності позичальника;

- регулювання обсягів кредитних вкладів;

- використання ефективних форм забезпечення повноти і своєчасності повернення кредиту;

- створення комерційними банками спеціальних резервів для відшкодування втрат від кредитної діяльності тощо.

9. Форми забезпечення повноти й своєчасності повернення позик

До основних діючих форм повноти й своєчасності повернення позик відносять: заставу, гарантію, поручительство, страхування.

Форми забезпечення повернення позик.

Договір застави.

Основні засоби реалізації: в разі невиконання позичальником своїх зобов'язань перед банком - реалізація останнім заставленого майна на свою користь.

Необхідні документи: оцінка вартості, нагляд за збереженням, реалізація заставленого майна.

Законодавче забезпечення: ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ЗУ "Про заставу", ЗУ "Про нотаріат" тощо.

Гарантійний лист.

Основні засоби реалізації: здійснює виплату суми позики і відсотків за нею в разі настання гарантійного випадку - неповернення позики.

Необхідні документи: оцінка фінансового стану, стану рахунків та заборгованості гаранта.

Законодавче забезпечення: ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ЗУ "Про підприємства в Україні", ЗУ "Про нотаріат" тощо.

Договір поруки.

Основні засоби реалізації: відповідальність поручителя всім своїм майном перед банком у разі неповернення кредиту з боку позичальника.

Необхідні документи: оцінка фінансового стану, стану рахунків та заборгованості поручителя.

Законодавче забезпечення: ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ЗУ "Про підприємства в Україні", ЗУ "Про нотаріат" тощо.

Страховий поліс.

Основні засоби реалізації: виплата суми боргу та відсотків страховою компанією в разі настання страхового випадку - неповернення позики.

Необхідні документи: статут, оцінка фінансового стану, стану рахунків та заборгованості, висновки аудиторів по страховій компанії.

Законодавче забезпечення: ЗУ "Про страхування", ЗУ "Про банки і банківську діяльність" тощо.

10. Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків

Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності регламентується положенням НБУ "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків", затвердженим постановою Правління НБУ № 279 від 6 липня 2000 р.

Резерви для покриття втрат від кредитної діяльності створюються для підвищення стабільності і надійності банківської системи, захисту інтересів клієнтів і є обов'язковими для комерційних банків. Вони створюються для відшкодування втрат тільки за основним боргом.

Для нарахування резервів комерційні банки здійснюють класифікацію наданих кредитів й оцінку кредитного ризику.

Коефіцієнт резервування встановлюється відповідно до категорії кредитної операції:

- стандартна - 2% від суми кредиту;

- під контролем - 5% від суми кредиту;

- субстандартна - 20% від суми кредиту;

- сумнівна - 50% від суми кредиту;

- безнадійна - 100% від суми кредиту.

Відповідно до класів позичальників та до оцінки погашення позики банки здійснюється класифікація кредитного портфеля за ступенем ризику та визначається категорія кредитної операції.

Сума заборгованості, за якою нараховується резерв, коригується (зменшується) для кожного позичальника:

- на суму гарантій Кабінету Міністрів України;

- на суму гарантій іноземних банків, які зареєстровані як юридичні особи і відносяться до категорії А (Великобританія, Німеччина, Японія тощо);

- на суму застави майна та майнових прав (ураховується не більше 50% вартості зазначеної у договорі застави).

Використання комерційними банками резервів на покриття кредиторської заборгованості здійснюється, у таких випадках:

- безнадійна заборгованість позичальників, які визнані банкрутами;

- комерційний банк надав кредит позичальнику, проти якого порушено справу про банкрутство, до укладеної угоди й інформація була оприлюднена пізніше, безнадійна заборгованість погашається за рахунок загального резерву;

- заборгованість, яка забезпечена заставою, погашається в першу чергу, якщо частина заборгованості не погашається виручкою від реалізації заставленого майна, - проводиться списання зі спеціального резерву;

- безнадійна заборгованість, яка виникає внаслідок неспроможності позичальника погасити її через форс-мажорні обставини;

- безнадійна заборгованість підприємств, на майно яких не може бути звернене стягнення - списується зі спеціального резерву, якщо протягом 30-ти днів не буде відшкодована за рахунок бюджету чи інших коштів;

- заборгованість фізичних осіб, які визнані судом безвісти відсутніми або померлими - зі спеціального резерву;

- заборгованість фізичних осіб, щодо яких слідчими органами порушено справу про розшук - списання зі спеціального резерву, якщо протягом 180-ти днів із дня оголошення розшуку місце їх перебування не встановлено;

- заборгованість юридичних осіб, до керівників яких органами слідства оголошений розшук - списання зі спеціального резерву, якщо протягом 180-ти днів із дня оголошення розшуку місце їх перебування не встановлено;

- заборгованість за договорами, визнаними в судовому порядку недійсними з вини позичальника - зі спеціального резерву, якщо позичальник не погашає її протягом 30-ти днів із дня рішення суду;

- заборгованість за договорами, визнаними в судовому порядку недійсними з вини як банку, так і позичальника - із загального резерву, якщо вона не повернена протягом 30-ти днів;

- комерційні банки можуть самостійно списувати безнадійну заборгованість згідно з рішенням правління - за рахунок загального резерву, але не пізніше останнього робочого дня року, в якому ця заборгованість визнана безнадійною.

Банківський нагляд постійно проводить перевірку правильності операцій із класифікації кредитів, формування та використання резервів на покриття втрат від кредитної діяльності. При виявленні порушень застосовуються санкції відповідно до статті 48 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

11. Банківський контроль та кредитні санкції

Санкції за порушення кредитної дисципліни регламентуються Положенням НБУ "Про кредитування" та статтею 38 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Банки забезпечують постійний контроль за дотриманням позичальниками умов кредитної угоди: цільовим використанням кредиту, своєчасністю і повнотою погашення позик тощо.

В разі порушення умови цільового використання кредиту банк може застосовувати до клієнта штрафні санкції:

- якщо кредит виданий за рахунок власних кредитних ресурсів комерційного банку - до 25% від суми кредиту;

- якщо кредит виданий за рахунок залучених ресурсів - не менше 25% від суми кредиту.

При несвоєчасності погашення позики банк стягує, крім передбачених відсотків, штраф не менше 0,5% від суми прострочки за кожен її день.

Санкції можуть застосовуватися і до комерційних банків у разі порушення кредитної дисципліни, наприклад, при несвоєчасності надання позики позичальником може стягуватися пеня в розмірі 0,5% за кожен день відстрочки.


 
 

Цікаве

Загрузка...