WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Організація банківського кредитування в сучасних умовах - Реферат

Організація банківського кредитування в сучасних умовах - Реферат

Реферат на тему:

Організація банківського кредитування в сучасних умовах

План

1. Основні принципи та умови кредитування банками клієнтів

2. Механізм кредитування: суть й основні елементи. Суб'єкти та об'єкти кредитування, їх класифікація і загальна характеристика

3. Форми кредитування та сфера їх застосування

4. Кредитна угода, її зміст і значення для організації кредитних відносин

5. Порядок видачі позик на конкретні цілі, їх документальне оформлення та скерування

6. Визначення строків і порядок погашення позик. Умови та порядок відстрочки погашення позик

7. Плата за кредит. Порядок визначення, нарахування та сплати відсотків

8. Кредитний ризик та методи управління ним

9. Форми забезпечення повноти й своєчасності повернення позик

10. Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків

11. Банківський контроль та кредитні санкції

1. Основні принципи та умови кредитування банками клієнтів

Кредитні операції банків здійснюються на основі положення НБУ "Про кредитування" (вересень 1995 р.).

До основних умов банківського кредитування відносять:

1. Операції проводяться тільки в межах вільних кредитних ресурсів у національній або іноземній валюті.

2. Банки виходять із необхідності поєднання своїх інтересів з інтересами вкладників та держави.

3. Для забезпечення власної стійкості операції проводяться з дотриманням встановлених НБУ економічних нормативів. Про видачу кредитів у іноземній валюті обов'язково повідомляється НБУ.

4. Рішення про умови та порядок надання кредиту приймається колективно і визначається правилами банку.

5. Кредити надаються тільки право- та кредитоспроможним позичальникам, які мають власні оборотні кошти і самостійний баланс.

6. Позики видаються на забезпечення потреб сфери виробництва і сфери обігу, фізичним та юридичним особам незалежно від форми власності й організаційної будови.

7. Всі питання у кредитних взаємовідносинах будуються на договірній основі тощо.

Забороняється надання кредитів на такі цілі:

- покриття збитків від господарської діяльності позичальників;

- формування статутних фондів;

- погашення раніше отриманих позик;

- придбання цінних паперів інших підприємств і організацій;

- без відповідного забезпечення, крім випадків надання бланкових кредитів.

2. Механізм кредитування: суть й основні елементи. Суб'єкти та об'єкти кредитування, їх класифікація і загальна характеристика

Кредитний механізм - сукупність взаємопов'язаних прийомів та способів, що забезпечують реалізацію на практиці об'єктивних функцій кредиту як економічної категорії та дотримання принципів кредитування.

Основними елементами кредитного механізму є:

1. Суб'єкти кредитування.

2. Об'єкти кредитування.

3. Форми кредитування.

4. Механізм надання чи погашення позик.

5. Система формування кредитних ресурсів та їх резервування.

6. Система формування та використання резервів із відшкодування можливих втрат від кредитної діяльності.

7. Економічний контроль та банківський нагляд за ходом та результатами кредитної діяльності.

Суб'єкти кредитування - особи, які беруть участь у процесі кредитування. Для отримання кредиту клієнт подає до банку такі документи:

- заяву;

- фінансово-економічну інформацію;

- форми бухгалтерської звітності;

- показники дебіторської та кредиторської заборгованості;

- розрахунок економічної окупності об'єкта;

- відомості про спосіб забезпечення позики та ін.

Оцінка фінансового стану позичальника проводиться за такими показниками:

- обсяг реалізації продукції;

- прибутки і збитки;

- рентабельність;

- ліквідність активів;

- рух грошових коштів, стан рахунків;

- собівартість продукції;

- ліквідність, оцінка забезпечення та ін.

Об'єкти кредитування - певна частина вартості виробничих оборотних фондів та фондів обігу, основних виробничих фондів, яка формується за рахунок банківського кредиту.

До основних об'єктів кредитування можна віднести:

1. Додаткові потреби в коштах для оплати товарно-матеріальних цінностей і створення запасів для нормального режиму роботи.

2. Сезонні та несезонні затрати виробництва й обігу.

3. Потребу в додаткових коштах в зв'язку з тимчасовим їх замороженням.

4. Потребу для здійснення інвестицій в основні фонди.

Сучасна банківська практика використовує посуб'єктний метод кредитування, тобто на перше місце ставиться клієнт, надається перевага персональному підходу до позичальника.

3. Форми кредитування та сфера їх застосування

Під формою кредитування розуміють вид банківського рахунка, який відкривається клієнтові при кредитуванні, де відображається рух кредитної заборгованості, що здійснюється за певними правилами, відповідно до нормативно-правової бази банку.

Форми кредитування та сфери їх застосування.

По простому позичковому рахунку:

- видача позик на конкретні цілі;

- позика має платіжний характер;

- конкретний строк;

- погашення з поточного рахунка у зазначений в угоді строк.

По спеціальному позичковому рахунку:

- кредитується як конкретний об'єкт, так і укрупнений;

- позика має платіжний характер;

- погашається у міру надходження виручки на поточний рахунок;

- відсутні конкретні строки погашення.

По конкретному рахунку:

- різновид спеціального позичкового рахунка, (надійним клієнтам);

- відображаються всі обороти клієнта;

- дебетове сальдо покривається за рахунок кредиту.

По поточному рахунку з овердрафтом:

- дебетовий залишок має не постійного характеру;

- для юридичних та фізичних осіб;

- межа овердрафту регулюється;

- не достатньо надійним клієнтам.

4. Кредитна угода, її зміст і значення для організації кредитних відносин

Кредитні взаємовідносини між банками та позичальниками регламентуються в кредитних договорах, які укладаються, як правило, в письмовій формі. Зміст угоди складають такі розділи:

1. Предмет договору (мета, сума, строк, погашення, відсоток тощо).

2. Умови забезпечення кредиту (форма забезпечення, посилання на додаткові документи, наприклад договір застави).

3. Зобов'язання банку (відкриття рахунка, надання консультацій, перевірка забезпечення та цільового використання кредиту тощо).

4. Зобов'язання позичальника (використання на вказані цілі, стягненням банком штрафів, власне повернення кредиту в строк, інформація про хід виконання угоди, подача звітності тощо).

5. Права банку (відстрочка погашення, перевірка використання та забезпечення, можливість розірвання угоди тощо).

6. Права позичальника (дострокове погашення, можливість відстрочки тощо).

7. Особливі умови договору (перерахунок суми кредиту, зміна %, зміна умов договору, спірні питання, зміна юридичної адреси тощо).

8. Реквізити сторін.

Комерційні банки мають право вносити зміни до умов договорів, які не суперечать чинному законодавству, та вимагати додаткової інформації від клієнта, якщо вона не суперечить інтересам сторін.

5. Порядок видачі позик на конкретні цілі, їх документальне оформлення та скерування

Надання комерційними банками позик здійснюється при наявності дотримання позичальниками всіх вимог, особливо тих, які стосуються реальних можливостей забезпечення своєчасності повернення кредиту та сплати відсотків за користування ним.

Порядок видачі (надання) позик передбачає такі етапи:

1. Подання в банк заяви, де зазначається:

- сума кредиту;

- цільове призначення;

- термін користування;

- пропонована форма забезпечення;

- характеристика об'єкта кредитування.

При розрахунковому обслуговуванні клієнта іншим банком вимагається подання:

- установчих документів;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки;

- довідки про наявність коштів на поточному рахунку та про стан заборгованості, отриманої в інших банках.

2. Подання до банку техніко-економічного обґрунтування заходу, на який планується отримати позику, з розрахунком графіка його окупності.

3. Якщо позика видається на оплату продукції, товарів та послуг за угодами, то подаються копії даних угод (контрактів).

4. Для отримання довготермінового кредиту для спорудження об'єктів виробничого призначення подаються:

- проект будівництва;

- кошторис;

- контракт з будівельною організацією;

- графіки виконання робіт;

- висновки санітарно-епідеміологічної комісії;

- дотримання екологічних нормативів тощо.

5. Позичальник, який отримує кредит на витрати виробництва, які не покриваються його власними доходами протягом календарного року, подає до банку прогнозні розрахунки потреби в кредиті загалом на поточний рік із розбивкою за кварталами.

6. Подання позичальником бухгалтерських і статистичних звітів на останню дату, включаючи звіти про фінансові результати, висновки незалежних аудиторів або аудиторських фірм тощо. В разі необхідності банк може вимагати інші документи, які підтверджують забезпечення повернення кредиту.

Розмір кредиту визначається банком разом із позичальником з урахуванням прогнозних обсягів виробництва або реалізації продукції, капітального будівництва та інших показників господарської діяльності клієнтів. Кредити видаються з простого позичкового рахунка в безготівковій формі шляхом оплати розрахункових документів на умовах контрактів як у національній, так і в іноземній валюті. В деяких випадках вони можуть зараховуватися на поточний рахунок позичальника в компенсаційному порядку, або для використання на цілі, які передбачені в кредитній угоді.

Кредит може видаватися одноразово, щоденно або періодично в інші строки, які визначені в кредитному договорі. Клієнтам із безперервним виробничим циклом і стабільним фінансовим становищем відкривається "кредитна лінія" - надання кредиту в міру потреби (по частинах) у межах певної визначеної суми. За цю операцію комерційний банк отримує комісійні, які нараховуються на всю суму відкритого кредиту, в зв'язку з попереднім їх резервуванням.

Разом із кредитною угодою кредитним відділом складається строкове зобов'язання і передається розпорядження у бухгалтерію про відкриття позичкового рахунка.


 
 

Цікаве

Загрузка...