WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Особливості надання та погашення окремих видів банківських позик - Реферат

Особливості надання та погашення окремих видів банківських позик - Реферат

- Перерахування придбаних векселів.

- Одержання кредитів під заставу векселів.

Подані до врахування і в заставу векселі мають перевірятися з позиції їх юридичної дійсності та фінансової надійності з врахуванням умов:

Критерії надійності векселів

Вексель може бути прийнятий до врахування або в заставу:

- на векселі є підписи не менше ніж двох осіб;

- вексель належним чином індосований.

Не рекомендується приймати вексель до врахування і в заставу:

- векселі, які мають перерву у повних індосаментах;

- неакцептовані переказні векселі;

- іменні векселі;

- опротестовані векселі.

Метою проведення фінансової експертизи векселя є встановлення можливості його оплати в строк. Крім перевірки кредитора платоспроможності пред'явника рекомендується аналізувати фінансове становище платника, індосантів і авалістів. Для цього можуть використовуватися всі можливості банку.

Векселі, що не оплачені в строк, мають бути опротестовані. Відшкодування коштів за придбаним векселем банк може одержати шляхом:

1. Оплати векселя платником або іншою зобов'язаною за векселем особою.

2. Перерахування врахованого векселя в іншому банку.

3. Продажу векселя.

4. Зарахування для погашення власних зобов'язань банку перед платником.

5. Передавання іншим особам для розрахунку за власними зобов'язаннями банку до або після настання строку платежу за векселем.

Врахування векселів є формою кредитування банком суб'єкта господарювання шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним зі знижкою (дисконтом) за грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя в повній сумі. Враховуючи вексель, банк тим самим надає векселедержателю-пред'явнику строковий кредит на підставі укладеного договору про врахування.

6.1. Врахування і перерахування векселів

Векселі подаються пред'явником до врахування з реєстром векселів, в якому векселі розташовуються у порядку настання строків платежу, починаючи з найближчого. Після прийняття банком позитивного рішення про врахування всіх або окремих векселів встановлюється сума дисконту та інших утримань з клієнта за кожним векселем. Невраховані векселі повертаються пред'явнику під розписку.

Кредит у формі врахування векселів надається шляхом:

- перерахування коштів на поточний рахунок пред'явника;

- оплати кредиторської заборгованості пред'явника за умови подання відповідних документів.

Розрізняють такі види врахування векселів:

Види врахування векселів

Безоборотне врахування.

Пред'явник векселя вибуває з числа зобов'язаних за векселем осіб шляхом передавання банку векселя пред'явником без вчинення індосаменту, якщо останній індосамент бланковий, або на пред'явника.

Використовується в разі врахування короткострокових векселів при безумовній впевненості в кредитоспроможності платника за векселем

Врахування з реверсом.

Пред'явник векселя дає банку позавексельне зобов'язання викупити враховані векселі до настання строку їх оплати або при настанні певних обставин.

Використовується в разі врахування довгострокових векселів при ймовірності підвищення процентних ставок на ринку та при сумнівах у кредитоспроможності платника за векселем.

6.2. Кредити під заставу векселів

Надання банком кредитів під заставу векселів здійснюється на загальних принципах банківського кредиту.

Прийняття векселів у заставу банк здійснює на підставі укладеного з векселедержателем-позичальником договору застави, в якому встановлюється місце зберігання заставлених векселів. В заставу приймається векселі, строк платежу за якими є більш віддаленим у часі, ніж термін дії позики.

Вексель може бути переданий у заставу згідно з відповідним договором шляхом:

1. здійснення заставного індонсаменту і передавання його заставо-тримачеві;

2. здійснення іменного індонсаменту на користь заставотримача;

3. здійснення іменного чи бланкового індосаменту і передавання векселя заставотримачеві;

4. простого передавання векселя на зберігання в депозит державної нотаріальної контори;

5. простого передавання векселя на зберігання заставотримачеві без вчинення на його користь будь-якого індосаменту.

Векселі подаються пред'явником у заставу з реєстром векселів в якому векселі розташовуються у порядку настання строків платежу, починаючи з найближчого. Після прийняття банком позитивного рішення про прийняття в заставу всіх або окремих векселів визначається оціночна вартість кожного векселя і суму кредиту, що надається, а з позичальником укладається договір застави.

Договір надання кредиту під заставу векселів може містити положення, що стосується специфіки застави, зокрема такі:

- право банку при потребі звертати на погашення боргу суми, що надходить в оплату прийнятих у заставу векселів;

- право банку дозволити позичальнику за його ініціативою замінювати одні векселі до строку їх оплати іншими.

Звернення банком щодо стягнення на заставлені векселі може бути здійснене шляхом:

1. Пред'явлення векселя до платежу зобов'язаній особі, якщо вексель одержаний за заставним або передавальним індосаментом;

2. Продажу, якщо вексель одержаний за передавальним індосаментом.

7. Особливості кредитування фермерських (селянських)господарств

Фермерське (селянське) господарство є формою підприємства громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займаються її переробкою і реалізацією.

Види кредитів фермерам.

Короткостроковий (строком до 12 місяців)

- на витрати поточної виробничої діяльності (оплату товарно-матеріальних цінностей і послуг, запаси готової продукції та інші сезонні витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції).

Довгостроковий (строком понад 12 місяців)

- будівництво, розширення, реконструкцію об'єктів виробничого призначення;

- придбання сільськогосподарської техніки, транспортних засобів та обладнання;

- придбання худоби для поповнення основного стада та птиці;

- будівництво житлових будинків з надвірними будівлями;

- інші засоби і цілі довгострокового використання.

Особливості видачі та погашення кредитів фермерам.

Перелік документів для вивчення характеру діяльності позичальника:

- заява;

- засвідчені нотаріально копії договору оренди, документів, що засвідчують право власності на землю або право постійного користування земельною ділянкою та інших документів, які підтверджують правомірність позичальника в одержанні кредиту;

- обґрунтування кредитного заходу;

- бухгалтерський та статистичний звіти, звіти про фінансові результати, декларацію про доходи та іншу звітність і матеріали для визначення кредитоспроможності позичальника.

Проектно-кошторисна документація, техніко-економічні обґрунтування капітальних вкладень, їх ефективності та джерел погашення кредиту.

Кредити надаються в межах наявних відповідних кредитних ресурсів банку на умовах платності, забезпеченості, строковості, цільового використання на підставі кредитного договору.

Кредити надаються в безготівковій формі шляхом оплати розрахункових документів, виняток - готівкові кредити.

Кредити надаються в безготівковій формі шляхом оплати розрахункових документів.

Видача здійснюється одноразово.

Видача може проводитися поетапно в міру виконання будівельно-монтажних робіт та здійснення витрат.

Встановлюються конкретні строки погашення по мірі надходження виручки від реалізації продукції.

Встановлюється умовний строк погашення, який надалі обов'язково переоформлюється за конкретними строками.

Погашення здійснюється шляхом списання коштів з рахунку згідно з оформленими строковими зобов'язаннями. Можливе дострокове погашення за допомогою платіжного доручення.

Відстрочка погашення кредиту під підвищений процент на строк за домовленістю сторін - у разі тимчасових фінансових ускладнень, які виникли з причин, незалежних від дій позичальника.


 
 

Цікаве

Загрузка...