WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Робота банків із обслуговування готівкового обороту - Реферат

Робота банків із обслуговування готівкового обороту - Реферат

При перевірці касової дисципліни з'ясовується:

а) наявність встановленого ліміту залишку каси;

б) забезпечення щоденного дотримання встановленого ліміту залишків готівки в касі. Понадлімітні залишки готівки в касі підприємства визначаються прямим розрахунком за кожний робочий день шляхом порівняння залишку готівки в касі на кінець дня зі встановленим підприємству банком (або самостійно визначеним ним) лімітом залишку готівки в касі, незалежно від того, чи здійснювались у цей день касові обороти чи ні: якщо підприємству ліміт залишку готівки в касі не встановлений, то вся наявна у його касі на кінець дня готівка є понадлімітною. Крім цього, при оцінці дотримання підприємством ліміту каси банком враховуються такі вимоги та положення чинного порядку ведення касових операцій в Україні:

- дотримання підприємствами встановлених норм розрахунків між собою готівкою протягом одного дня;

- дотримання строків здавання банкові депонованих сум;

- дотримання на підприємствах порядку й строків звітування підзвітних осіб щодо витрачання коштів, отримання на відрядження та господарські витрати;

- здійснення виплат, пов'язаних з оплатою праці, й виплат дивідендів (доходу) за рахунок готівкових коштів, отриманих у банку.

в) повнота оприбуткування готівки, одержаної з каси банку, відповідність записів касової книги підприємства про суми, одержані з банку і здані в банк, даним банку. У разі розходження між даними банку і записами в касовій книзі з'ясовуються їх причини. При встановленні зловживань установи банків зобов'язані негайно передати матеріали правоохоронним органам;

г) дотримання строків і порядку здавання грошової виручки, своєчасність повернення в банк не витрачених у встановлений строк сум заробітної плати, допомог, стипендій, винагород та інших сум (депонованих сум). У разі виявлення порушень з'ясовується, протягом якого часу і яка сума не здавалася до банку;

д) витрачання готівки, одержаної у банку, на цілі, зазначені в чеку; правильність (правомірність) витрачання готівки з виручки; цільове використання готівкових грошей, отриманих у банку в значних розмірах (більше 50 тис. грн.);

е) правильність ведення касової книги та своєчасність і повнота обліку в ній надходжень і видачі готівки; правильність оформлення касиром касових ордерів.

Результати перевірки оформляються актом із доданням до нього довідки про касові операції підприємства за період, що перевіряється. При проведенні спільних перевірок дотримання касової дисципліни силами установ банків, де відкрито поточні рахунки підприємств, складається спільний акт перевірки. Акт і довідки про касові операції підписуються керівником, головним бухгалтером підприємства і представником (представниками) банку. У разі відмови підписувати акт в ньому робиться напис "відмовився", додається до акту відповідне письмове пояснення.

Якщо при перевірці касової дисципліни порушень не встановлено, то перевіряючий представник банку обмежується лише заповненням довідки про касові операції підприємства.

У разі виявлення порушень касової дисципліни чи зловживань відповідні примірники актів перевірок мають бути передані податковій адміністрації або правоохоронним органам для застосування до порушників відповідних санкцій, передбачених чинним законодавством. Матеріали про результати перевірок дотримання касової дисципліни підприємствами і вжиті щодо порушників заходи щомісячно, не пізніше (3-го числа місяця, наступного за тим, в якому проводилася перевірка) подаються установами банків для узагальнення дирекціям (управлінням) банків.

Узагальнені матеріали з наведенням найбільш типових фактів порушень касової дисципліни дирекції (управління) банків подають своїм центральним банкам, регіональним управлінням НБУ щомісячно (не пізніше 7-го числа місяця, наступного за тим, в якому проводилася перевірка), а регіональні управління НБУ - Національному банку України (не пізніше 12-го числа місяця, наступного за тим, в якому проводилася перевірка).

7. Порядок підкріплення операційних кас комерційних банків

Видача готівки підприємствам для розрахунків за заробітною платою, оплатою праці працівників колективних сільськогосподарських підприємств і на інші цілі має (повинна) забезпечуватися установами комерційних банків у першу чергу за рахунок власних поточних надходжень готівкових грошей у касі банку.

З цією метою установи банків складають спеціальний розрахунок надходжень і видатків грошей за окремими днями на майбутні один-три дні і вживають оперативних заходів щодо забезпечення платежів за рахунок власних надходжень. При складанні цього розрахунку установи банків враховують майбутні надходження за всіма джерелами приходу й особливості у надходженнях і видачах грошей з урахуванням наявності коштів на рахунках підприємств.

У випадку перевищення приходу над видатком установа банку має можливість здати певну суму готівки до оборотної каси регіонального управління НБУ з зарахуванням її на кореспондентський рахунок банку або продати її іншій установі банку.

Якщо ж видатки із каси банку перевищують очікувані касові ресурси, то установи банків звертаються регіонального управління НБУ з проханням підкріплення операційної каси. Заявки на підкріплення операційної каси установи комерційних банків надсилають у встановлені строки і години відділам грошового обігу й емісійно-касових операцій регіональних управлінь НБУ, а копії - дирекціям (управлінням) банку. Суми отриманих підкріплень списуються з кореспондентських рахунків банків.

Регіональні управління НБУ щоденно контролюють суму випуску грошей в обіг у відношенні до прогнозованої емісійної позиції та достатності залишків готівки в оборотній касі і сховищах.

Більш детально систему регулювання касових ресурсів буде розглянуто у темі "Система емісійно-касового регулювання в Україні".

8. Звітність банків про касові обороти

Комерційні банки, які здійснюють касове обслуговування підприємств, організацій, установ і населення, установи Ексімбанку України, операційні відділи регіональних управлінь НБУ, операційне управління НБУ складають місячні та щоденні звіти про касові обороти за формами, встановленими Правлінням НБУ.

Звіт про касові обороти за місяць складається за такою номенклатурою показників, кожному з яких присвоєно відповідний символ. Звіт про касові обороти за кожний день (форма 747) складається за такою ж номенклатурою показників (символів), крім позабалансових показників (символів).

В установах комерційних банків звіти складаються бухгалтерськими працівниками. Для складання звіту про касові обороти, що проходять через каси установ банків, працівниками бухгалтерії ведеться відомість обліку касових оборотів за номенклатурою щоденного та місячного звіту.

За операціями філій, агентств, кас, обмінних пунктів в установах банків ведеться окрема відомість обліку касових оборотів. На підставі звітних касових відомостей і документів, що надаються цими підрозділами установ банків, записи в окремій відомості роблять на день одержання звітності від філій, агентств, кас, обмінних пунктів.

Відповідальність за правильність обліку касових оборотів за відповідними показниками (символами) несе головний бухгалтер установи банку.

Звіти про касові обороти установи банків надсилають електронною поштою до регіональних управлінь НБУ, копії - дирекціям (управлінням) банків.

Працівники регіональних управлінь НБУ перевіряють у звітах наявність необхідних даних та підсумків, їх взаємозв'язок і збалансованість. За всіма символами приходу і видатку робиться логічна перевірка: показники порівнюються з даними попереднього місяця за аналогічний період минулого року. Якщо за окремими показниками звіту мають місце значні відхилення, то вони уточняються в оперативному порядку з установою банку. Після цього працівники регіональних управлінь НБУ складають зведені звіти про касові обороти банків регіону, які електронною поштою надсилаються Національному банку України.

Працівники установ банків, які займаються прогнозуванням касових оборотів, зобов'язані один раз на місяць перевіряти за документами правильність розподілу касових надходжень та видач за символами звіту про касові обороти відповідно до вказівок про зміст символів, викладених у методичних вказівках НБУ щодо порядку складання статистичної звітності про касові обороти банків України, а також правильність ведення обліку для заповнення даних за балансом. При необхідності вони повинні вжити заходів щодо виправлення помилок в обліку та звітах і недопущення їх у подальшому шляхом інструктування операційних працівників і повторної перевірки обліку касових оборотів.


 
 

Цікаве

Загрузка...