WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Комерційнi банки України і шляхи підвищення їх ролі в економіці - Курсова робота

Комерційнi банки України і шляхи підвищення їх ролі в економіці - Курсова робота

Для захисту вкладів громадян потрібно створити міжбанківський фонд обов`язкового страхування банківських вкладів фізичних осіб, який матиме статус юридичної особи. Необхідно створити дійовий механізм застави майна, для чого: вдосконалити процедуру реалізації майна; звільнити від ПДВ та податку на прибуток частину коштів (у розмірі неповернутої суми кредиту), одержаних від реалізації майна.

Оскільки пріоритетним напрямком у роботі банків є кредитування економіки, перспективи розвитку банківської системи проглядаються лише за умови зниження простроченої заборгованості за позичками банків.

Висновок

Дослідження, проведене за темою „Комерційні банки України і шляхи підвищення їх ролі в економіці" дозволяє зробити наступні висновки.

По-перше, історики й досі не дійшли згоди про час появи банків, бо на думку ряду авторів, банк як особлива інституція товарного господарства виник коли з'явилася потреба в мережі спеціальних установ, які б регулювали заплутаний грошовий обіг і проводили кредитні операції, а інші вважаю, що ті з'явилися ще за античного і феодального господарства, коли виникла потреба в посередниках при здійсненні платежів. Перший банк у сучасному його розумінні виник в Італії у 1407 році (Banca di San Ucorgio) в Генуї. Отже, банки були багато сторіч тому, ефективно розвиваються зараз і будуть існувати ще дуже довго, як невід'ємна частина суспільства.

По-друге, в кожній країні існує банківська система, яка є однією з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки і одним з основних чинників політики економічного зростання. Це законодавчо визначена, чiтко структурована сукупність фiнансових посередників грошового ринку, якi займаються банкiвською дiяльнiстю, що будується по заздалегідь виробленій концепції, в межах якої відводиться мiсце кожному виду банкiв i кожному окремому банку. Її існування пов'язане з необхідністю здійснення суспільного нагляду i регулювання банківської дiяльностi, узгодження комерцiйних iнтересiв окремих банкiв з загальносуспільними iнтересами — забезпеченням сталостi грошей i стабiльної роботи всiх банкiв, а також забезпеченням збалансованості попиту i пропозицiї на грошовому ринку. Банківська система має дворівневу побудову, на першому рiвнi знаходиться Центральний банк, а на другому рiвнi знаходяться решта банкiв, якi в Україні прийнято називати комерційними.

По-третє, можна чітко визначити, що таке сучасний комерційний банк: це автономне, економічно самостійне, незалежне комерційне підприємство, яке функціонує за умов партнерських взаємовідносин з клієнтами в межах державного контролю з боку органів банківського нагляду. Вони утворюються як акцiонернi товариства або на пайових засадах i є кредитними установами універсального характеру. Їх часто називають "фінансовими універмагами".

Вони пов'язані з усіма сферами та фазами відтворення, мають широкі права і базують свою діяльність на двох постулатах - ризику та прибутку.

Банк - це і кредитор, і позичальник, і посередник між юридичними і фізичними особами, і посередник в грошових розрахунках, організація грошово-кредитного процесу та імітування грошових знаків.

в цих якостях він розкриває свою суть.

По-четверте, можна зазначити, що специфіка діяльності комерційного банку визначається його операціями, передбачені Законом "Про банки і банківську діяльність", Стаття 3 , Статутом банку.

Сьогодні комерційний банк може запропонувати клієнту до 200 видів різноманітних банківських продуктів і послуг. У кожного банку є певний базовий набір, без якого він не може існувати і нормально функціонувати: прийом депозитiв вiд юридичних i фiзичних осiб; відкриття та ведення поточних рахункiв і банкiв кореспондентів, переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштiв на них; Розміщення залучених коштiв від свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

Усi банківські операцiї відображаються окремими статтями в балансі комерційного банку. Залежно від того, в якій частині балансу вони обслуговуються, їх прийнято поділяти на пасиви - операції з мобілізації ресурсів комерційного банку та активи - діяльність із використанням власного капіталу, залучених коштів для одержання прибутку при розподілі ризиків і підтриманні ліквідності.

По-п'яте, всі банки виконують певні функції, систематичне виконання яких і створює той фундамент, на якому базується робота банку і банківської системи в цілому, а переплітаючись між собою, вони створюють потужну базу розвитку фінансової системи країни: управлiння грошовим обiгом; забезпечення платiжного механiзму; акумуляцiя заощаджень; надання кредиту; фiнансування зовнiшньої торгiвлi; довiрчi операцiї; зберiгання цiнностей; консультування i надання iнформацiї,однією з важливих функцiй банкiв є їх здатнiсть "робити гроші"— розширювати кредитнi ресурси народного господарства. Отже, можна сказати, що дуже важлива роль в економiцi країни належить кожному окремому банку, а ще важливіша роль належить всiй банкiвськiй системi.

Користування послугами комерційних банків стає все нагальнішою потребою підприємств, фірм, державних установ, громадських організацій і приватних осіб. Всі вони потребують відкриття в банках різних рахунків для зберігання грошових коштів, для здійснення різноманітних платежів, для „доходного" розміщення своїх вільних коштів, послуг з обміну валюти, купівлі-продажу цінних паперів, надання позичок тощо.

Все це зумовлює необхідність того, щоб всі члени суспільства були добре обізнані зі структурою і роллю комерційного банку в сучасній економіці. Особливо це необхідно для сучасного українського суспільства, яке йде шляхом ринкових реформ і створення сучасної банківської системи.

Сьогодні стан розвитку економіки України потребує постійної уваги до банківської системи в цілому і комерційних банків зокрема, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для їх стабільного та ефективного функціонування.

Список використаної літератури

 1. Аржевітін С.М. „Перші 10 років банківської справи в Україні. – К.: Діалог Пресс", 2002 – 121с.

 2. Банки України 1999 – К., 1999 – 510с.

 3. "Банкiвська справа. Довiдковий посiбник." пiд редакцiєю Бабiчевої Ю.А,

М: Економiка 1993 — 327с.

 1. Василик О. "Проблеми вдосконалення бюджетної та банківської систем

Україні". "Банківська справа". №3,1998. С.44-50

 1. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. –К.: Академія,2001– 313с.

 2. Гамiдов Г.М. "Банкiвська справа", М: Банки i бiржi, ЮНIТI, 1994 - 94с.

 3. Кемпбелл Р., Макконелл, Стенли Л. Брю „Экономикс", Москва, 1992г.

 4. Ковальчук Т.Т., Коваль Н.М. Ліквідність комерційних банків: Навч. посіб. –

К.: Знання,1998 – 120с.

 1. Операції комерційних банкі, під ред. Р.Коцовська, , Київ, Алерта, 2003р.

 2. Лексик В. Кредит и банки: Пер. с. нем. Р. и Ф. Михалевских. – М.; Перспектива, 1994 – 118с.

 3. Матвієнко В. Держава і банки. – К.:1999. – 154с

 4. Мороз А. "Основи банкiвської справи", К: Лiбра, 1994р.

 5. Банківська енциклопедія. Під редакцією А.М. Мороза. К.,1993

 6. Банківські операції: Під р./ За ред. А.М. Мороза. - 2е Вид. ВИРЮ. і доп. – К.; КНЕУ, 2002. – 476с.

 7. „Основи економічної теорії", Київ, 1993р. Під. Ред. Мочерного С.Г.

 8. Савлу М.І. „вступ до банківської справи", Київ, Лібра, 1998р.

 9. Усоскiн В.Н. "Сучасний комерцiйний банк: управлiння i операцiї", М: IПЦ

"Вазар- СЕРО", 1994 — 320с.

 1. "Комерцiйнi банки в Українi . Довiдник", К: Вища школа, 1990—62с.

 2. Вступ до банківської справи. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

 3. Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2004 року. // Вісник

НБУ №2, лютий 2004, ст.42 – 44.


 
 

Цікаве

Загрузка...