WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Облiк рахункiв у банках - Курсова робота

Облiк рахункiв у банках - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Загальні положення обліку коштів, розрахункових і

кредитних операцій

Розділ 2. Облік операцій за розрахунковим, валютним та іншими

рахунками у банку

Розділ 3. Бухгалтерські проведення з продажу та придбання

безготівкової іноземної валюти

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

У зв'язку з нестабільністю економіки та недосконалістю законодавчої бази закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Національного банку України досить часто зазнають змін. Тому й бухгалтерський облік в Україні реформується і наближається до Міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку і звітності.

Від ухвалення перших рішень щодо реформування бухгалтерського обліку (Указ Президента України "Про перехід України до загальноприйнятої в міжнародній практиці системи обліку і статистики" № 303/92 від 23.05.1992 року), що діяв в Україні, до введення в дію нової облікової системи минуло кілька років. З 01.01.2000 р. почалося практичне застосування нових національнихПоложень (стандартів) бухгалтерського обліку — П(С)БО. Завдяки новій обліковій системі та фінансовій звітності наша економіка стає більш відкритою і зрозумілою для всього цивілізованого світу і відображає зміну власності, що відбулася в країні. Міжнародні стандарти, які прийняті за основу Національних стандартів бухгалтерського обліку, внесли до вживання нові терміни, поняття сутності економічних явищ, тлумачення основних категорій економічної та облікової науки.

У процесі здійснення господарської діяльності підприємства вступають у розрахункові взаємини одне з одним, з бюджетними, позабюджетними та кредитними установами, окремими фізичними особами.

Основна частина розрахункових операцій виникає внаслідок придбання необхідних підприємству товарів, матеріалів, палива та інших цінностей, продажу готової продукції (товарів, робіт, послуг). Крім того, підприємство через поточний рахунок може одержувати позики, виплачувати заробітну плату, робити внески, сплачувати податки, збори до бюджету, здійснювати безліч інших операцій, які являють собою сукупність грошових безготівкових розрахунків підприємства.

Саме по цим причинам обрана тема для написання дипломної роботи є актуальною.

Метою дипломного дослідженя стало вивчення ряду питань – загальних положень обліку коштів, розрахункових і кредитних операцій, обліку операцій за розрахунковим, валютним та іншими рахунками у банку, бухгалтерських проведень з продажу та придбання безготівкової іноземної валюти.

Для досягнення поставленої мети, у першу чергу, використовувалася нормативно-правова база, наукова література, а також наведено ряд практичних прикладів по предмету роботи.

Серед досліджених нормативно-правових актів можна виділити наступні: Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій".

Серед наукових та монографічних літературних джерел можна виділити праці: Марочкіна А.М. "Бухгалтерський облік за Національними стандартами", Партина Г.О. "Бухгалтерський облік: основи теорії і практики", Павлюка І. "Організація переходу на нову систему бухгалтерського обліку на підприємстві", Сопко В.В. "Бухгалтерський облік", Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України" та ряд інших.

Дана наукова робота складається з трьох розділів у яких у логічно розкривається досліджувана проблематика: розділу 1 "Загальні положення обліку коштів, розрахункових і кредитних операцій", розділу 2 "Облік операцій за розрахунковим, валютним та іншими рахунками у банку", розділу 3 "Бухгалтерські проведення з продажу та придбання безготівкової іноземної валюти".

Розділ 1. Загальні положення обліку коштів, розрахункових і

кредитних операцій

Для узагальнення інформації, що стосується наявності і руху коштів (у національній та іноземній валюті в касах, на розрахункових (поточних) рахунках, валютних та інших рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів отриманих, фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів, призначені рахунки 3 класу "Кошти, розрахунки та інші активи".

Кошти в іноземній валюті, операції з ними і розрахунки іноземною валютою за рахунками 3 і 4 класів "Власний капітал і забезпечення зобов'язань", іншими рахунками обліковуються в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення грошової операції, оформлення митних документів, підписання документів про виконання робіт (послуг), підписання установчих документів, затвердження авансового звіту про використання підзвітних сум. Одночасно кошти, розрахунки відображаються в іноземній валюті. Курсові різниці, що виникають під час операцій з іноземною валютою, відносять до рахунків 71 "Інший операційний дохід", 74 "Інші доходи", 85 "Інші витрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 97 "Інші витрати".

Облік розрахункових і кредитних операцій регламентується Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку "Дебіторська заборгованість" та "Зобов'язання". Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність одержання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути вірогідно визначена їх сума.

Зобов'язання — це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Зобов'язання поділяються на довгострокові, короткострокові, непередбачені і забезпечення (зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу).

До довгострокових зобов'язань належать:

• довгострокові кредити банків;

• інші довгострокові фінансові зобов'язання;

• відстрочені податкові зобов'язання;

• інші довгострокові зобов'язання.

Довгострокові зобов'язання обліковуються на рахунках класу 5 "Довгострокові зобов'язання":

До поточних (короткострокових) зобов'язань належать борги, погашення яких очікується протягом року або операційного циклу. Кредиторську заборгованість, яку не планують погашати протягом року або звичайного операційного циклу, відносять до довгострокової. Поточні зобов'язання включають:

• короткострокові кредити банків;

• поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;

• короткострокові векселі видані;

• кредиторську заборгованість за товарами, роботами, послугами;

• поточну заборгованість за розрахунками з отриманих авансів, за розрахунками з бюджетом, за позабюджетними платежами, за страхуванням, з оплати праці, за розрахунками з учасниками інші поточні зобов'язання. Усі поточні зобов'язання в обліку відбиваються на рахунках 6 класу Плану рахунків. Забезпечення можуть створюватися для відшкодування майбутніх витрат на виплату відпусток працівникам підприємства, додаткове пенсійне забезпечення, виконання гарантійних зобов'язань і т.д. Забезпечення обліковуються на рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

На рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", який також відображає зобов'язання підприємства, може вестися облік засобів цільового призначення, отриманих як джерело фінансування певних заходів.

Розділ 2. Облік операцій за розрахунковим, валютним та іншими рахунками у банку

Поточні та інші рахунки в банках відкриваються відповідно до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. № 527 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 грудня 1998 р. під № 819/3259.


 
 

Цікаве

Загрузка...