WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредит як джерело фiнансування капiтальних вкладень - Курсова робота

Кредит як джерело фiнансування капiтальних вкладень - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Капітальні вкладення, джерело їх фінансування в умовах ринкової економіки

Розділ 2. Аналіз діючої системи кредитування підприємства в основні засоби

Розділ 3. Шляхи вдосконалення діючої системи довгострокового кредитування підприємств

Висновки

Список використаної літератри

ВСТУП

За останні роки в Україні відбулись і відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки. У спадок від Радянського Союзу нам залишилися підприємства, що потребують капітальних вкладень для свого належного функціонування і зайняття місця на ринку товарів та полуг.

В умовах ринкової економіки найбільша питома вага у складі джерел фінансування капітальних вкладень (у тому числі у підприємств державної форми власності) належить власним фінансовим ресурсам підприємств. Це головним чином прибуток та інші кошти підприємств, які мають назву децентралізованих джерел капітальних вкладень. До складу децентралізованих належать також капіталовкладення за рахунок банківських кредитів, якщо вони надаються на основі кредитних угод між підприємствами і комерційними банками.

Довгострокові кредити банки надають тим підприємствам, у котрих немає або недостатньо власних коштів на розвиток виробництва (розширення, реконструкцію, технічне переоснащення), інфраструктури (житлове, соціально-культурне й інше будівництво). Розмір кредиту визначається як різниця між вартістю будівництва і сумою власних коштів, що спрямовуються на це будівництво.

Актуальність обраної для написання теми курсової роботи зумовлює той факт, що у наш час все більше зростає роль довгострокового кредиту комерційних банків як виду фінансування капітальних вкладень підприємств. Дане питання має бути не лише належним чином врегульоване між цими сторонами при укладені кредитної угоди, але підприємство має зробити всі необхідні фінансові розрахунки для належного і вчасного погашення зобов'язань перед банком та отримання за рахунок такого кредитування поставленої підприємницької мети.

Метою курсової роботи стало вивчення ряду питань – капітальних вкладень, джерел їх фінансування в умовах ринкової економіки, аналізу діючої системи кредитування підприємства в основні засоби, шляхів вдосконалення діючої системи довгострокового кредитування підприємств.

Об'єктом дослідження стала реконструкція ресторанного комплексу "Едельвейс" (що знаходиться в міст" Ужгороді по вул.Волошина, 26) в торговий центр "Едельвейс".

Для досягнення поставленої мети було використано як законодавчу базу, так і наукові та літературні джерела. Серед літературних джерел, звернення до яких робилося найчастіше можна відзначити праці: Бандурка О.М., Коробова М.Я., Орлова П.І., Петрова К.Я. "Фінансова діяльність підприємства", Савлука М.І. "Гроші та кредит", Івасіва Б.С. "Гроші та кредит", Кірейцева Г.Г. "Фінанси підприємств", та інші.

Курсова робота складається з вступу, розділу 1 "Капітальні вкладення, джерело їх фінансування в умовах ринкової економіки", розділу 2 "Аналіз діючої системи кредитування підприємства в основні засоби", розділу 3 "Шляхи вдосконалення діючої системи довгострокового кредитування підприємств" та висновків.

Розділ 1. Капітальні вкладення, джерело їх фінансування в умовах ринкової економіки

Капітальна вкладення - це витрати на технічне переозброєння, реконструкцію і розширення діючих основних засобів і на створення нових.

Принципи, згідно з якими фінансуються капітальні вкладений, представлені на рисунку 1.

Рис. 1. Принципи фінансування капітальних вкладень

Розрізняють галузеву і територіальну, технологічну і відтворювальну структуру капітальних вкладень.

Галузева структура капітальних вкладень характеризує розподіл їх за галузями народного господарства і промисловості.

Територіальна структура капітальних вкладень - це розподіл їх по окремих регіонах країни з підвищенням частки вкладень в райони, які є найбільш прибутковими.

Технологічна структура капітальних вкладень визначається співвідношенням між витратами на будівельно-монтажні роботи, обладнання та іншими капітальними вкладеннями, які включають витрати на проектно-дослідні та інші роботи.

Відтворювальна структура капітальних вкладень показує спрямованість їх на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств.

Дані таблиці 1 свідчать про здійснені в Україні інвестиції протягом 1985-98 років1.

Таблиця 1

До нового будівництва відноситься будівництво підприємств, споруд, будівель на нових будівельних площах по затвердженому проекту.

Розширення діючих підприємств передбачає витрати на будівництво і розширення існуючих основних цехів, допоміжних і обслуговуючих виробництв і комунікацій на території підприємства і прилеглих до нього площ.

Пїд реконструкцією діючого підприємства розуміють повне або часткове переобладнання виробництва без будівництва нових і розширених діючих цехів основного виробничого призначення.

Технічне переозброєння діючого підприємства включає виконання у відповідності до затвердженого плану комплексу заходів по підвищенню щодо сучасних вимог технічного рівня окремих ділянок виробництва, агрегатів, устаткування шляхом впровадження нової іехніки і технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, модернізації і тощо.

Реконструкція і технічне переозброєння діючих підприємств дозволяють збільшити обсяг виробництва, покращити якість продукції та інші тсхніко-економічні показники з меншими витратами, ніж при будівництві нових підприємств; при цьому строки будівіїицтва скорочуються в 1,5-2 рази.

Джерела фінансування капітальних вкладень.

Всі можливі джерела фінансування капітальних вкладень підприємства-інвестора можуть бути сформовані за рахунок:

- власних фінансових ресурсів і внутрішньогосподарських резервів;

- позикових фінансових коштів;

- залучених фінансових коштів, одержаних від продажу акцій, пайових та інших внесків трудових колективів, громадян, юридичних осіб;

- грошових коштів, які централізуються об'єднаннями підприємству у встановленому порядку;

- коштів позабюджетних фондів;

- коштів благодійних фондів;

- коштів іноземних інвесторів.

Вчасні фінансові ресурси підприємства включають внески засновників підприємсгва і накопичення, спрямовані на фінансування капігальних вкладень за рахунок результатів господарської діяльності.

Грошова частина внесків власників підприємства спочатку інвестується у придбання основних фондів. В подальшому на ці цілі використовуються накопичення, створені у підприємства в результаті господарської діяльності. Сюди відносяться амортизаційні відрахування, одержані в складі виручки від реалізації продукції, та прибуток. На фінансування капітальних вкладень спрямовується частина прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

При веденні капітального будівництва господарським .способом у підприємства створюються специфічні джерела фінансування, які мобілізуються в процесі будівництва.

До них відносяться: мобілізація внутрішніх резервів в будівництві, планові накопичення по будівельно-монтажних роботах, економія від зниження собівартості робіт, амортизаційні відрахування по основних засобах будов, які здійснюються господарським способом.

Мобілізація внутрішніх джерел в будівництві служить джерелом фінансування капітальних вкладень у тих випадках, коли у будов скорочується потреба в оборотних засобах на плановий період.

Суму мобілізації (імобілізації) внутрішніх ресурсів (М) можна визначити за формулою:


М = О - Н + (-) К ,

де О - очікувана наявність оборотних активів на початок планового періоду;

Н - планова потреба в оборотних засобах будови на кінець планового періоду;

К - зростання (зниження) кредиторської заборгованості протягом планового періоду.

Результат розрахунку зі знаком "+" означає мобілізацію засобів, від'ємний результат - імобілізацію оборотних засобів будов, що свідчить про зростання потреби в оборотних засобах для створення додаткових запасів і затрат.

Планові накопичення включаються до кошторисів будівництва в розмірі 30% кошторисної собівартості будівельно-монтажних робіт і враховуються в джерелах фінансування капітальних вкладень, які виконуються господарським способом. Економія від зниження вартості будівельно-монтажних робіт виникає в результаті проведення заходів, які знижують вартість будівництва.

Фінансування капітальних вкладень невиробничого призначення (дитячих дошкільних установ, клубів, житлового фонду тощо) має свої особливості. В якості основного джерела фінансування в цьому випадку виступає прибуток підприємства. Джерелом фінансування можуть бути також кошти інших підприємств, які залучаються в порядку дольової участі в будівництві. Можливим є одержання кредиту банку на невиробниче будівництво, а також асигнування з місцевого бюджету.


 
 

Цікаве

Загрузка...