WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитування пiдприємств - Курсова робота

Кредитування пiдприємств - Курсова робота

Нині великого поширення набрав метод фінансування інвестиційних проектів, який дістав назву фінансового проектування. Під фінансовим проектуванням у міжнародній практиці розуміють таке фінансування інвестиційних проектів, коли основним забезпеченням кредитів, які надають банки, є сам проект, тобто ті доходи, які отримає в майбутньому підприємство, що будується або реконструюється.

Значна частина витрат на інвестиційні проекти має фінансуватись за власні кошти замовників. Така практика відповідає загальноприйнятому у світі підходу до фінансування нових проектів, коли більшість витрат і ризиків покладається на самих замовників проекту, оскільки акціонери мають можливість згодом отримати великі прибутки, тоді як кредитори можуть сподіватися тільки на своєчасне повернення кредитів та процентів. Існує кілька засад проектного фінансування.

1. Фінансування, яке грунтується на привабливості самого проекту без урахування платоспроможності його учасників, їхніх гарантій і гарантій третіх осіб щодо погашення кредиту.

2. Фінансування, за якого джерелом погашення заборгованості стають грошові потоки, котрі генеруються в процесі реалізації проекту.

3. Фінансування, забезпечене економічною й технічною життєздатністю самих учасників проекту.

Отже, проектне фінансування здебільшого характеризується особливим способом забезпечення, в основі якого лежить підтвердження реальності отримання сторонами, що беруть участь у його реалізації (підрядні органи, постачальники сировини, споживачі кінцевої продукції), запланованих потоків коштів.

Банківська практика знає такі форми проектного фінансування:

1. Без будь-якого регресу на позичальника. Банк-кредитор бере на себе весь ризик, пов'язаний із реалізацією проекту, й оцінює лише потоки коштів, які генеруються проектом і спрямовуються на погашення кредитів.

2. Без регресу на позичальника в період, що настає за введенням проекту в експлуатацію. Підрядчики гарантують освоєння капіталовкладень, уведення об'єкта кредитування в експлуатацію, дотримання кошторисної вартості і за певних умов беруть на себе відшкодування збитків, пов'язаних із затримкою введення об'єкта в експлуатацію.

3. З повним регресом на позичальника. Кредитор у такому разі не бере на себе жодних ризиків, пов'язаних з проектом, обмежуючи свою участь наданням коштів під гарантії організаторів проекту або третіх осіб.

Найбільш поширеною формою проектного фінансування є фінансування з повним регресом на позичальника, оскільки воно забезпечує швидке отримання необхідних інвестору коштів, а також дешевший кредит.

У зарубіжній практиці ця форма використовується для надання коштів фінансування проектів, які пов'язані із державним замовленням, бездохідних проектів, коли кредити погашатимуться за рахунок інших доходів позичальника; для надання експортного кредиту; для кредитування дрібних проектів, які чутливі навіть до невеликого непередбаченого збільшення кошторисних витрат.

Значно рідше трапляється на практиці проектне фінансування без регресу на позичальника. За такої операції кредитор не має жодних гарантій і бере на себе майже усі ризики, пов'язані з реалізацією проекту. Фінансування за такою схемою є дуже дорогим для позичальника, бо за великий ризик кредитор бажає отримати й велику компенсацію1.

За таким типом фінансуються лише високорентабельні проекти, як правило, такі, що передбачають випуск конкурентоспроможної на світовому ринку продукції.

Досить поширеним є проектне фінансування з обмеженим регресом на позичальника. Тут усі ризики, пов'язані з реалізацією проекту, розподіляються між сторонами так, що кожний бере на себе ті ризики, які залежать від нього. У результаті розумного розподілу ризиків зменшується ціна фінансування.

ВИСНОВКИ

Ринкові умови господарювання породжують об'єктивну необхідність використання суб'єктами підприємницької діяльності позикових фінансових ресурсів поряд із власними коштами, які є у їх розпорядженні, тобто поряд зі статутним капіталом та іншими складовими власного капіталу. За питомою вагою перше місце серед позикових ресурсів у більшості підприємств посідаєбанківський кредит.

Довготермінові і середньотермінові кредити можуть надаватися комерційними банками підприємствам на капітальні вкладення, пов'язані з реконструкцією підприємства, його технічним переозброєнням, упровадженням нової техніки, вдосконаленням технології виробництва та на інші витрати, що призводять до збільшення вартості основних засобів. До таких кредитів підприємства вдаються, якщо вони відчувають брак власних коштів, призначених на такі цілі, а саме: прибутку та амортизаційних відрахувань на повне відновлення (реновацію) основних засобів.

Кредити в основні засоби комерційні банки видають за умови економічної доцільності та окупності витрат за рахунок збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості продукції тощо. Для одержання такого кредиту до кредитного договору додаються кошторисно-технічна документація, в разі необхідності — бізнес-план, який містить розрахунок окупності, договір підряду, якщо роботи планується виконувати підрядним способом, а також календарний графік проведення робіт.

Банки видають кредити, якщо, перш за все, розрахунки економічної ефективності свідчать, що за той чи інший термін після введення в дію об'єкта підприємство матиме додаткові фінансові джерела у вигляді прибутку, який може бути спрямований на погашення кредиту і процентів за користування ним.

Таким чином, для пожвавлення інвестиційної діяльності важливим є максимальне залучення джерел фінансування інвестицій і насамперед - довгострокових банківських кредитів. Використання кредитної форми фінансування примушує інвесторів уважніше ставитися до ефективності інвестицій, щоб забезпечити не лише погашення кредиту, а й сплату відповідних процентів.

Довгострокове кредитування - це кредитування прямих інвестиційних заходів (капітальних вкладень) - витрат на придбання засобів праці (елементів основного капіталу). Об'єктами такого кредитування є проекти: будівництва нових підприємств; реконструкції, технічного переозброєння і розширення діючих підприємств; обладнання спільних підприємств; випуску нової продукції, придбання науково-технічної продукції, інтелектуальних цінностей та інших об'єктів власності; природоохоронних заходів.

Список використаної літератури

 • Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р.

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 p.

 • Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства. — К.: Либідь, 1998.

 • Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: у 2-х частинах. – К.: Ніка-Центр Ельга, 2000.

 • Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. — М., 1998.

 • Бородина О.Й. Финансы предприятий. — М.: ЮНИТИ, 1995.

 • Гальчинський А.С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001.

 • Гроші та кредит / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002.

 • Гроші та кредит / За ред. проф. Б. С. Івасіва. - Тернопіль: Карт-бланш, 2000.

 • Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях / За ред Б. Л. Луціва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000.

 • Деньги, кредит, банки / Под ред. О. И. Лаврушина. — М., 1998.

 • Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. — К., 1998.

 • Финансовое право / Под ред. Н. И. Химичевой. – М., 1995.

 • Финансовое право / Под ред. О. Н. Горбуновой. – М., 1996.

 • Фисенко М А. Финансы предприятий. — Минск, 1995.

 • Фінанси підприємств / За ред. А. М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 1999.

 • Фінанси підприємств / За ред. Г. Г. Кірейцева. – К., 2002.

 • Фінансова діяльність підприємства / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. — К.: Либідь, 2002.

  1 Гроші та кредит / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. – С. 265-273.

  1 Фінанси підприємств / За ред. Г. Г. Кірейцева. – К., 2002. – С. 140-150.

  1 Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. — К., 1998. – С. 311.

  1 Фінанси підприємств / За ред. Г. Г. Кірейцева. – К., 2002. – С. 154-162.

  1 Фінансова діяльність підприємства / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. — К.: Либідь, 2002. – С. 174-191.

  1 Финансовое право / Под ред. О. Н. Горбуновой. – М., 1996. – С. 233.

  1 Гроші та кредит / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. – С. 354-365.

  1 Гроші та кредит / За ред. проф. Б. С. Івасіва. - Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – С.349-354.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...