WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ресурси комерцiйного банку - Дипломна робота

Ресурси комерцiйного банку - Дипломна робота

1.2. Характеристика фінансових ресурсів комерційного банку

Ресурси комерційних банків – це сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпоряджені і використовуються для виконання активних операцій, з допомогою яких комерційні банки формують свої ресурси, називають пасивними.

Згідно з існуючими в банківській практиці традиціями ресурси комерційних банків поділяють на власні, залучені та позичені кошти.

Структура банківських ресурсів по комерційних банках України характеризуються такими даними (таблиця 1.1)

Таблиця 1.1

Структура ресурсів комерційних банків України

за станом на 01.01.2000р.

Показники

%

І

Власні кошти, у тому числі:

12,8

1.1

Фонди банку, з них

8,6

1.2

Статутний фонд

4,6

1.3

Прибуток (нерозподілений)

4,2

ІІ

Залучені і позичені ресурси, у тому числі:

88,2

2.1

Депозити до запитання

61,2

2.2

Строкові депозити, у тому числі:

38,8

2.3

вклади населення

22,8

2.4

залучені кошти на міжбанківському ринку

14,5

2.5

інші

1,5

Власний капітал комерційних банків займає невилику питому вагу у сукупному капіталі. Для суб'єктів підприємницької діяльності у сфері матеріального виробництва це відношення інше. Якщо для промислового підприємства нормою вважається, коли власний капітал становить 50% від загального капіталу, для комерційного банку України достатньо буде 8%. Це обумовлено специфікою банківської діяльності. Банк користуються, в основному чужими грошима, власні кошти служать передусім для страхування інтересів вкладників і кредиторів банку, а також для покриття поточних збитків від банківської діяльності. Інакше кажучи, власний капітал банку виконує захисну функцію, а функція забезпечення оперативної діяльності, яка для власних коштів підприємств сфери матеріального виробництва стає головною, для власного банківського капіталу є другорядною. Незважаючи на це, досить відчутна роль власного капіталу як джерела забезпечення оперативної діяльності комерційного банку на перших кроках після його утворення за рахунок власного капіталу фінансується придбання меблів, орг- та комп'ютерної техніки, будівництва або оренда банківських офісів, впровадження систем банківського захисту, банківських технологій та систем зв'язку.

Власний капітал комерційного банку може також використовуватися для участі у власних акціонерних та спільних підприємств. Як видно з таблиці 1.1., на власний капітал припадає лише 12,8% усіх банківських рахунків.

Власний капітал комерційних банків поділяється на основний та додатковий. Основний капітал складається з статутного, резервного фондів, фондів економічного стимулювання та фондів, що утворюються за рахунок прибутків. Додатковий капітал формується з невикористаних резервів, що призначаються для страхування активних операцій комерційних банків та нерозподіленого прибутку.

У складі основного капіталу головна роль належить статутному фонду банку. Він формується з акціонерного або приватного капіталу при організації нового банку шляхом внесків засновників чи випуску в реалізації акцій. Розмір статутного фонду визначається засновниками, однак він не може бути меншим мінімальног розміру встановленого Національним банком України. Підтвердження цьому можна знайти у таблиці 1.1.: якщо всі фонди формують 67,2% власного капіталу банку, то статутний фонд дорівнює 53,5% від загальної суми фондів.

Одним з елементів додаткового капіталу банків постають невикористані резерви страхування банківських ризиків (кредитного, валютного, інвестиційного). Призначенням цих резервів є зниження негативних наслідків у зв'язку з неповерненням кредитів, виникнення збитків від операцій з валютою та цінними паперами, що знаходяться у розпорядженні банку. В Україні ці резерви створюються з прибутку, що залишається у банку після сплати податків. Такий порядок знижує фактичні можливості комерційних банків для створення необхідного розміру страхових резервів.

Нерозподілений прибуток, як елемент додаткового власного капіталу комерційного банку, є ресурсом внутрішнього походження. Він створюється у вигляді залишку прибутку після оплати податків та відрахування до фондів банку. За його рахунок сплачуються дивіденди акціонерам. Якщо після сплати дивідендів за ставкою, що встановила зборами акціонерів винекне їх залишок – ця сума може бути спрямована на поповнення статутного фонду банку. Ця операція (капіталізація) може бути здійснена і без сплати дивідендів акціонерам але також за рішеннями, що приймаються загальними зборами акціонерів.

Розмір власного капіталу визначається кожним банком самостійно і залежить від багатьох факторів. До них належать:

 • рівень мінімальних вимог НБУ до статутного фонду. Більш значні вимоги збільшують потребу у високому капіталі;

 • специфіка клієнтури. При значній кількості невеликих вкладників власних коштів потрібно буде менше між за наявності великих вкладників;

 • характер активних операцій. Наявність значного обсягу ризикових операцій потребує відносно більшого розміру власного капіталу.

Більша частина ресурсів комерційного банку формується за рахунок залучених та запозичених коштів, а не власних. Можливості комерційних банків у залученні коштів регулюється НБУ. Згідно з показником платоспроможності банку, нормативне значення якого встановлено НБУ, залучені та запозичені кошти не повинні перевищувати розмір власного капіталу більше ніж у 12 разів.

Основними видами операцій по залученню коштів є:

 • депозитні (фізичних і юридичних осіб);

 • вкладні;

 • випуск в обіг сертифікатів (ощадних, депозитних);

 • відкриття ??? рахунку;

 • відкриття поточного рахунку з оверджафтом;

 • банківські векселі;

 • заставні депозити, заставні вклади.

  Одним із видів капіталу банку є запозичені кошти комерційних банків, до яких належать кошти, які отримані ними від емісії та продажу облігацій та кредити, які отримують в НБУ.

  Значну долю формування капіталу займають кредити. Взаємне кредитування банків здійснюється на умовах, затверджених НБУ. Кредити, що надаються одному банку іншим банкам, не є довгостроковими (в межах 1 місяця). Значні кредити отримують комерційні банки від НБУ. Дане кредитування в основному здійснюється через кредитні аукціони, тобто власникам кредитних ресурсів є НБУ.

  Існують ще і спеціальні кредити, які отримують комерційні банки від НБУ:

 • стабілізаційний кредит, який надається тим банкам, які знаходяться на режимі фінансового оздоровлення;

 • ломбардні кредити:

  а) НБУ кредитує комерційні банки під заставу державних цінних паперів, власниками яких є комерційні банки;

  б) під заставу векселів, отриманих комерційними банками від клієнтів;

  в) на переоблік векселів, які комерційні банки взяли в своїх клієнтів на облік.

  Як видно з таблиці 1.1., серед залучених і позичених ресурсів переважають депозити до запитання (61,2%). На строкові депозити припадає близько 40% зовнішніх для банків ресурсів.

  У складі строкових депозитів значна частка вкладів населення (22,8%) менша від частки коштів, які комерційні банки залучають на міжбанківському ринку(14,5%).

  Оскільки дані, наведені в таблиці, характеризують структуру банківських ресурсів за станом на початок року, тосеред власних ресурсів немає такого показника, як прибуток поточного року. Він з'являється у банків протягом господарського року. Особливістю структури банківських ресурсів на внутрішньорічні дати є висока питома вага міжбанківських кредитів і кредитів НБУ, які надаються для рефінансування окремих видів активних операцій комерційних банків.

  Таким чином, охарактеризувавши банківські ресурси, можна зробити висновок, що саме їх формування та раціональне використання є одним з найголовніших завдань, яке вирішує банк у своїй діяльності.

  РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ, ЇХ РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

  2.1. Формування та рух банківського капіталу

  У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі сутність капіталу банку найчастіше визначають за джерелами його формування, серед яких:


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...