WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Дані, що містяться в інформації про випуск цінних паперів, не можуть мати давність більше 6 місяців і повинні відповідати реальній дійсності, бути придатними для оцінки фінансового стана емітента. Інформація про випуск цінних паперів повинна бути підписана емітентом і торговцем цінними паперами ( якщо емітент користується послугами іншого).

Акції, призначені для відкритого продажу допускаються для розміщення не раніше чим через 30 днів після опублікування відомостей про їх випуск.

Не пізніше чим через 7 днів після закінчення терміну відкритого продажу цінних паперів емітент подає в орган, що реєструє, звіт про результати випуску цінних паперів. Звіт про результати випуску цінних паперів повинний містити таку інформацію:

а) дату початку і дату закінчення відкритого продажу цінних паперів;

б) фактичну ціну реалізації цінних паперів;

в) кількість реалізованих цінних паперів;

г) загальну вартість реалізованих цінних паперів ( у порівнянні з запланованої при організації випуску величиною), у тому числі для акцій у такому розрізі: кошти, внесені як плата за акції; загальна оцінка матеріальних засобів, внесених як плата за акції; оцінка іноземної валюти, внесена як плата за акції;

д) для акцій - розподіл засобів на статутний фонд (у сумі номінальної вартості реалізованих акцій) і додаткових власних засобів - (у сумі перевищення фактичної ціни продажу акцій над їхньою номінальною вартістю);

е) комісія й інші види витрат, виплачених торговцям цінними паперами (якщо емітент користується їхніми послугами) [6,c.150].

Так як емісійний центр по випуску акцій і формуванню статутного капіталу знаходиться при Управлінні АК АПБ "Україна" проведемо аналіз статутного (акціонерного) капіталу за період з 01.01.99р. по 01.01.2000р. на основі даних Центрального управління АК АПБ "Україна" в місті Київ. Як видно з Додатку №1 загальний обсяг сплаченого статутного капіталу за досліджуваний період не змінився і становить на 01.01.2000р. 70339 тис. грн. (кількість акціонерів 336.931 тис. осіб). Проте спостерігаються зміни в структурі джерел коштів за рахунок яких сформовано капітал. Так частка коштів юридичних осіб зросла до 39.19 % і становить на 01.01.2000р. 27562 тис. грн. (приріст на 3843 тис. грн. в загальному відбувся за рахунок частки коштів юридичних осіб недержавної форми власності), частка коштів фізичних осіб зросла до 58,17 % і становить 40916 тис. грн. (приріст 2217 тис. грн.). Акції ж викуплені банком за досліджуваний період були реалізовані на суму 6080 тис. грн. і їх частка становила на кінець періоду 2,62% від загального обсягу капіталу.

Незважаючи на зростання частки коштів юридичних та фізичних осіб їх кількість за досліджуваний період зменшилася: юридичних осіб – на 0,712 тис. осіб, фізичних осіб – на 2,834 тис. осіб. Такі зміни вплинули на структуру акціонерів: частка фізичних осіб зросла з 95,87 % до 96,04 %, частка ж юридичних осіб зменшилася з 4,13 % до 3,96 %. Цей факт свідчить про те, що певні економічні суб'єкти скуповують пакети акцій АК АПБ "Україна", в результаті чого виникає прошарок крупних власників акцій. Частка статутного фонду, що належить засновникам, також зазнала змін: з 18,8 тис. грн. до 24,4 тис. грн. (приріст 5,56 тис. грн.).

Використовуючи дані Додатку №2-3 проведемо дослідження акціонерного капіталу банку "Україна" по Вінницькій дирекції за той же період. Станом на 01.01.2000р. його величина становила 1668,06 тис. грн. (2,3% загального акціонерного капіталу банку "Україна"), що на 254,4 тис. грн. (13,23%) менше ніж аналогічний показник минулого періоду. При цьому кількість акціонерів зменшилася на 354 особи (1,68%). Зменшення даного показника відбулося за рахунок зменшення суми простих акцій на 137,27 тис. грн. (8,16%), привілейованих акцій на 0,32 тис. грн. (4,27%) та суми викуплених акцій на 116,83 тис. грн.(50,3%). Інші ж зміни відбулися із структурою акціонерного капіталу. Так частка простих акцій збільшилася до 92,65% від загальної суми, що на 5,12% більше за попередній рік, частка привілейованих акцій зросла до 0,43% (приріст за період 0,04%), а ось частка викуплених банком акцій впала до 6,92% (зменшення 5,16%).

Юридичні особи являються власниками лише простих акцій, загальна сума яких за досліджуваний період зменшилася на 27,96 тис. грн. (7,81%). Вони володіють пакетом акцій, що становить 21,37% від загальної суми простих акцій, що на 0,08% більше за попередній рік.

Фізичні особи є власниками 78,63% простих акцій та 100% привілейованих. На звітну дату сума простих акцій фізичних осіб зменшилася на109,31 тис. грн., а привілейованих акцій на 0,32 тис. грн. По привілейованих акціях спостерігається процес зменшення кількості акціонерів – співробітників банку на 101 особу, та збільшення кількості інших власників на 27 осіб. Причиною цього є скорочення штату працівників банку і, як наслідок, їх частковий перехід в інший клас власників акцій банку. Через це сума 0,32 тис грн. являється сумою акцій викуплених банком співробітникам, які підлягли скороченню.

Як видно з проведеного аналізу кількість акціонерів банку "Україна" за досліджуваний період зменшилась. Для виправлення ситуації менеджерам банку доцільно запровадити систему заходів, що дозволило б залучити більше акціонерів, збільшити акціонерний капітал та ресурсну базу.

Виходячи з нормативу достатності капіталу встановленим Нацбанком на рівні 4%, можна зробити висновок про незначний вплив розміру капіталу на величину ресурсної бази, левова частка якої формується за рахунок інших видів пасивних операцій. Найбільш розповсюдженим видом пасивних операцій за рахунок яких формується ресурсна база банку являються депозитні операції.

2.2. Депозитні операції комерційних банків.

Депозитні операції  це операції банків по залученню засобів юридичних та фізичних осіб у внески на певний строк або до запитання. Депозити є об'єктами депозитних операцій [13,c.209].

Депозит  кошти фізичних і юридичних осіб або цінні папери, що здані на збереження в банк за відповідну плату.

Згідно нового плану рахунків всі залучені шляхом депозитних операцій засоби поділяються на чотири групи в залежності від приналежності коштів: кошти бюджету і державних позабюджетних фондів України; кошти до запитання і термінових депозитів клієнтів банку; кошти інших банків; кошти Національного банку України.

Кошти бюджетувключають: кошти державного бюджету України до розподілу; кошти державного бюджету України; бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок Державного бюджету України; інші кошти клієнтів, що утримуються за рахунок Державного бюджету; кошти місцевих бюджетів; інші кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів; кошти позабюджетних фондів. Питома вага цих коштів приблизно 9 % всіх залучених коштів банку. Але стабільні гроші так як постійно поповнюються.

Кошти до запитання і термінові кошти клієнтів поділяються на чотири групи в залежності від категорії вкладників і терміновості депозитів: кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності; термінові кошти суб'єктів господарської діяльності; кошти до запитання фізичних осіб; термінові кошти фізичних осіб.

У кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності відносяться поточні рахунки і депозити до запитання, кошти в розрахунках, цільові кошти до запитання, коштів для операцій із платіжними картками міжнародних платіжних систем, кошти для розрахунків платіжними картками "Електронний чек", "Електронний гаманець", нараховані відсотки по коштах до запитання.

До термінових коштів суб'єктів господарської діяльності відносяться: короткострокові депозити, кошти, отримані від суб'єктів господарської діяльності по операціях РЕПО, розрахунки по трастових операціях, довгостркові депозити, нараховані відсотки по термінових депозитах. Ці кошти не займають значного місця в ресурсній базі комерційного банку (від 2 до 4 відсотків), що значною мірою пояснюється інфляційними процесами та економічною нестабільністю в країні.

До коштів до запитання фізичних осіб відносятьсяпоточні рахунки фізичних осіб, депозити до запитання, кошти в розрахунках, депозити по операціях із платіжними картками міжнародних платіжних систем, кошти для розрахунків платіжними картками "Електронний чек" і "Електронний гаманець", нараховані відсотки по коштах до запитання.

До термінових коштів фізичних осіб відносяться короткострокові депозити, розрахунки по довірчих операціях, довгострокові депозити, нараховані відсотки по короткострокових коштах.

До коштів до запитання інших банків відносяться кореспондентські рахунки інших банків, овердрафт по кореспондентським рахункам, відкритим в інших банках, депозити до запитання інших банків, нараховані відсотки по коштах до запитання інших банків. До термінових депозитів інших банків відносяться овернайт інших банків, короткострокові депозити, довгострокові депозити, нараховані відсотки по термінових депозитах інших банків.


 
 

Цікаве

Загрузка...