WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Поточні доходи банку відрізняються від інших джерел власних засобів істотними коливаннями протягом місяця, року, оскільки визначаються в залежності від надходження доходів і списання витрат. Звичайно банки дотримують списання значних витрат до одержання доходів від клієнтів.

Банку необхідно мати достатній капітал для забезпечення обсягу і характеру своїх комерційних угод. Відповідно до Базельської угоди основними показниками достатності капіталу є мінімальний коефіцієнт ризикованості активів і мінімальний коефіцієнт капітального покриття [14,c.62].

Дотримання банківських норм достатності капіталу дає можливість:

. зменшити кредитний ризик;

. відмовитися від кредитування при наданні послуг у випадку, якщо сума банківського капіталу близька до нормативів достатності капіталу;

. скасувати кредитні ліміти;

. змінити плату за кредит

Достатність капіталу - здатність банку захистити кредиторів і вкладників від непередбачуваних збитків, що може понести банк у процесі своєї діяльності в залежності від розміру різних ризиків. Характеристики достатності капіталу входять у систему обов'язкових економічних нормативів регулювання й оцінюючих показників діяльності комерційних банків. Обов'язковим економічним нормативом є мінімальний розмір статутного фонду (Н1) [2].

Для реєстрації комерційного банку встановлюється мінімальний розмір статутного фонду в сумі еквівалентної 1 млн. ЕКЮ. Існуючі комерційні банки повинні збільшити свої статутні фонди і здійснити перереєстрацію в наступний термін:

  • у сумі, еквівалентної 500 тис. ЕКЮ, до 1 січня 1997 року;

  • у сумі, еквівалентної 1 млн. ЕКЮ, до 1 січня 1998 року;

  • у сумі, еквівалентної 2 млн. ЕКЮ та 3 млн. ЕКЮ, до 1 квітня 1999 року, із нарощуванням до 5 млн. ЕКЮ ло 2005 року.

Мінімальний розмір статутного фонду комерційних банків при участі іноземного капіталу встановлений у сумі, збільшеної не менш чим у три рази від суми, передбаченою частиною першої статті 51 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а для комерційних банків із 100 % капіталом - не менш чим у 5 разів.

Починаючи з 1 січня 1998 року, у випадку, якщо розмір внесеного статутного фонду комерційного банку за станом на 31 березня кожного року буде складати суму, еквівалентну менш 1 млн. ЕКЮ за офіційним курсом національної грошової одиниці України, Національний банк скасовує дозвіл на створення комерційного банку і відзиває всі ліцензії на виконання банківських операцій. Розрахунок нормативу мінімального розміру статутного фонду здійснюється за поточним курсом НБУ [2].

При оцінці діяльності комерційного банку використовується показник мінімального розміру власних засобів банку (капіталу) і показник достатності капіталу. Показник мінімального розміру власних засобів банку (капіталу) установлений для діючих банків, що були зареєстровані Національним банком України до 01.01.97р.:

у сумі, еквівалентної 2 млн. ЕКЮ, на день введення в дію Інструкції;

у сумі, еквівалентної 3 млн. ЕКЮ, на 1 квітня 1999 року.

Для банків України, що зареєстровані Національним банком України після 01.01.97р., а також для новостворюваних банків показник мінімального розміру власних засобів (капіталу) встановлюється в зазначених розмірах, починаючи після 1 календарного року з початку діяльності.

Показник достатності капіталу банку (Н4) розраховується як співвідношення капіталу і загальних активів банку (на рівні 4%).

Співвідношення капіталу (К) до загальних активів банку, зменшених на створені відповідні резерви (ЗА),визначає достатність капіталу, виходячи з загального обсягу діяльності, незалежно від розміру різноманітних ризиків. Цей показник розраховується по формулі:

(2.1.3)

де К - капітал банку;

ЗА - загальні активи банку.

Для Вінницької дирекції АК АПБ "Україна" показник достатності капіталу у розрізі досліджуваного періоду становив:

Динаміка зміни показника достатності капіталу

Таблиця №2.1.1

Дата

01.04.98

01.07.98

01.10.98

01.01.99

Н4

33.24

35.82

29.67

54.02

Комерційні банки різних видів і форм власності утворюються у вигляді акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю. Статутний фонд комерційного банку формується тільки за рахунок власних вільних засобів учасників (акціонерів). Забороняється використовувати для формування статутного фонду комерційного банку бюджетні засобів, засобів, отриманих в кредит чи під заставу. Частка якого-небудь з учасників не повинна перевищувати 35% статутного фонду. Банкам забороняється збільшувати статутний фонд за рахунок нерозподіленого прибутку або інших фондів, а також збільшувати статутний фонд для покриття збитків. Внески учасників (акціонерів) у статутний фонд комерційного банку здійснюються тільки у вигляді коштів у національній валюті України. Перерахування сум в іноземній вільноконвертованій валюті , внесених іноземними засновниками, акціонерами, учасниками у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом НБУ на дату підписання установчого договору про створення банку. Засоби можуть перераховуватися тільки з розрахункових рахунків юридичними особами, з особових рахунків готівкою - фізичними особами [18,с.53].

Акціонерні комерційні банки для формування і розширення свого статутного капіталу вдаються до випуску власних цінних паперів - акцій. Випускаючи власні акції, комерційні банки виступають як емітенти цінних паперів. Вони несуть від свого імені зобов'язання по цінних паперах, що випускаються, перед власниками цих паперів

Акція - цінний папір без установленого терміну обігу , що свідчить про пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві і дає право на участь в управлінні ним, надає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів , а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Акціонерний банк здійснює емісію акцій при своєму заснуванні та при збільшенні розмірів початкового статутного капіталу банку шляхом випуску акцій.

Рішення про випуск акцій приймається засновниками акціонерного товариства або загальними зборами акціонерів акціонерного товариства. Рішення про випуск акцій оформляється протоколом. Протокол рішення про випуск акцій повинний обов'язково включати: фірмове найменування емітента і його місцезнаходження; розмір статутного фонду або вартість основних оборотних коштів емітента; мету і предмет його діяльності; вказівку службових осіб емітента; найменування контролюючого органу аудиторської фірми; ціль випуску акцій; категорії акцій; кількість іменних акцій і акцій на пред'явника; кількість привілейованих акцій; загальна вартість емісії і кількість акцій; номінальна вартість акцій; порядок виплати дивідендів; термін і порядок передоплати акцій і їхньої оплати; термін повернення засобів при відмові від випуску акцій; черговість випуску акцій; порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій; умови розпорядженнями акціями; переважне право на придбання акцій при новій емісії

Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється в розмірі його статутного фонду або на всю вартість майна державного підприємства ( у випадку перетворення його в акціонерне товариство).

Емітент має право на випуск цінних паперів із моменту реєстрації випуску цінних паперів і присвоєння номера реєстрації в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку. Емітент має право на опублікування інформації про випуск цінних паперів із моменту її реєстрації в Державній комісії цінних паперів і фондового ринку. Для реєстрації випуску цінних паперів емітент подає наступні документи: заявку на реєстрацію випуску цінних паперів; засвідчену копію протоколу рішення про випуск цінних паперів; нотаріально завірену копію статуту емітента або змін до нього, зв'язаних із збільшенням (зменшенням) статутного фонду, зразок сертифіката акції; баланс, звіт про фінансові результати і їхнє використання, довідку про фінансовий стан, підтверджений аудитором (аудиторською фірмою), за останній фінансовий рік; копію свідоцтва про державну реєстрацію товариства.

Якщо цінні папери призначаються для відкритого продажу, то емітент зобов'язаний подати Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку для реєстрації інформацію про випуск цінних паперів. В інформацію про випуск цінних паперів повинні бути включені наступні відомості: а) характеристика емітента; б) опис ділової діяльності емітента, підтверджений аудитором, у першу чергу, інформаційні відомості про виробництво, реалізацію, наукових дослідженнях й інвестиціях; в) дані про емісію цінних паперів; г) перелік і результати попередніх емісій цінних паперів, а також розподіл цінних паперів по видах; д) число іменних акцій, випущених емітентом, що знаходяться у власності керівників; е) термін погашення (для облігацій).


 
 

Цікаве

Загрузка...