WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

 • Встановлення системи пільгових тарифів (з урахуванням принципів доходності тарифів) на послуги банку для акціонерів.

 • Встановлення системи пільгових (але не занижених) курсів обміну валют для акціонерів.

 • Безплатна видача пластикових карток акціонерам як дебетових для зарахування суми дивідендів, засобів, що підлягають виплаті акціонеру, які заносяться на рахунок акціонерів, так і кредитових (особливо це доцільно при використанні методу кредитування акціонера).

 • Комплексне обслуговування акціонера [17,c.130].

  Так як власний капітал становить незначну частину ресурсної бази банку, поряд з розвитком операцій по залученню власного капіталу слід приділяти значну увагу удосконаленню такого вагомого виду операцій, як депозитні операції.

  Формування залучених банківських ресурсів шляхом проведення депозитних операцій є однією з найважливіших економічних основ для організації діяльності комерційного банку в цілому, оскільки залученому капіталу належить основна питома вага у покритті потреб банку в коштах для здійснення активних операцій, а деякою мірою і для наданя комісійно-посередницьких послуг. Щоправда, високий рівень інфляції, бюджетний дефіцит, зниження життєвого рівня населення, відсутність коштів і неплатежі господарюючих суб'єктів, що безпосередньо пов'язано з деградацією виробництва, а також ряд інших факторів перешкоджають активному розвиткові депозитних операцій як однієї з найважливіших функцій комерційних банків. Разом з тим зниження темпів інфляції в країні і одночасно доходності альтернативних можливостей зберігання активів суб'єктами ринку створюють оптимальні передумови для активізації банківської діяльності щодо залучення додаткових обсягів депозитів від юридичних і фізичних осіб, причому як на рахунки до запитання так і на різноманітні види строкових вкладів. Практична реалізація завдань щодо вдосконалення депозитних операцій комерційних банків пов'язана насамперед з проблемою нарощування обсягів різних видів депозитів усіх категорій вкладників, адже в умовах розвитку ринкових відносин значно розширюються сфери діяльності комерційних банків, що викликає необхідність залучення додаткових обсягів капіталів з метою забезпечення ресурсами потреби в зростанні банківських активів. Заходи, що можуть значною мірою сприяти вирішенню даної проблеми, можна згрупувати за такими основними напрямами: значно більшу увагу приділяти розвиткові депозитних операцій з населенням на основі впровадження нової техніки і технології банківського обслуговування фізичних осіб; розширити обсяги строкових депозитів за рахунок використання коштів спеціального призначення, що містяться на рахунках підприємств; розширити практику залучення коштів клієнтів на ощадні вклади як найбільш стійку частину мобілізованих банками ресурсів; активно використовувати процентну політику як метод стимулювання розміщення коштів на різні види депозитів; розширити коло депозитних рахунків клієнтів з різноманітним режимом функціонування; активно застосовувати комплексне обслуговування клієнтури як засіб підвищення конкурентоспроможності банку у залученні додаткових сум коштів на депозити.

  Хоча останнім часом має місце стійка тенденція до зростання величини вкладів фізичних осіб. банкам слід значно більшу увагу приділяти розвиткові саме депозитних операцій з населенням. Як засвідчує практика, депозити населення - невеликі за своїми обсягами, однак набагато численніші і менш динамічні порівняно з відповідними рахунками юридичних осіб.

  Нині, враховуючи значні обсяги готівки, що перебуває на руках у населення, саме ті банки, які зможуть запропонувати індивідуальним вкладникам більший комплекс високоякісних послуг, отримають у своє розпорядження великі суми додаткових ресурсів. Розвиток таких послуг вимагає від банків нових підходів до встановлення форм депозитних рахунків, впровадження нової технології ведення банківських операцій із застосуванням різноманітних засобів (чекових книжок, кредитних карток, надання кредитів власникам поточних рахунків у формі овердрафту та ін ). Це дозволило б повніше задовольнити потреби клієнтів комерційних банків у різноманітних послугах, покращити загальну якість обслуговування, підвищити зацікавленість осіб у розміщенні своїх коштів на поточних рахунках в банку і в кінцевому підсумку залучити нових вкладників [16,c.51].

  Великі потенційні можливості для нарощування обсягів залучених ресурсів містяться у збільшенні масштабів діяльності банків з акумуляції коштів на строкові депозити. Незважаючи на те, що комерційні банки останнім часом активізували даний вид операцій, питома вага строкових вкладів у структурі ресурсів комерційних банків України залишається на значно нижчому рівні, ніж аналогічний показник у банках розвинутих країн .

  З метою розширення ресурсної бази комерційних банків в частині строкових депозитів банкам доцільно було б нарівні із зазначеними вкладами використовувати кошти спеціального призначення, що містяться на рахунках підприємств, розглядаючи їх як своєрідний вид строкових вкладів. І хоча за економічним змістом такі ресурси можна скоріше вважати вкладами до запитання, оскільки строк за ними не встановлюється, та на практиці вказані кошти зберігаються в банках порівняно тривалі строки, які можна приблизно розрахувати, враховуючи їх цільове призначення. Тому як джерела строкових депозитів банки можуть використовувати й такі залишки коштів: нагромаджений підприємствами нерозподілений прибуток минулих років; невикористані амортизаційні відрахування; кошти призначенні для фінансування капітальних вкладень, що зберігаються на рахунку до моменту початку фінансування; тимчасово вільні кошти фондів спеціального призначення, що утворюються на підприємствах за рахунок прибутку, а також ряд інших коштів спеціального призначення.

  Важливим напрямом вдосконалення депозитних операцій банків слід також вважати розширення практики залучення коштів клієнтів на ощадні вклади і в першу чергу вклади населення як найбільш стійку частину мобілізованих банківських ресурсів. Чим більша кількість клієнтів обслуговується банком і чим дрібніші залишки коштів на їхніх рахунках, тим більша частина ресурсів може бути використана банком для власних активних операцій. Це тим більш важливо тому, що ощадні депозити мають, як правило, більш тривалі строки зберігання порівняно з іншими видами вкладів.

  Особливо ефективним засобом додаткового залучення коштів індивідуальних вкладників як на ощадні, так і на інші види рахунків слід вважати впровадження у банківську практику різних видів дебетних і кредитних карток, що можуть використовуватися для оплати різноманітних товарів та послуг, отримання готівки та надають багато інших додаткових можливостей, що стимулює їх власників до розміщення коштів у банку. Хоча даний вид послуг вимагає від банку значних матеріальних затрат, він є досить перспективним, особливо в умовах зростання конкурентної боротьби між банками.

  Серед методів стимулювання залучення коштів на різні види депозитів важливе місце належить процентній політиці банку. В основному процентна ставка за вкладами визначається банком з кожним конкретним клієнтом на договірних засадах. Разом з тим розмір процента безпосередньо пов'язаний з умовами депозиту. З точки зору банку, процент, що виплачується за депозитами, є важливим інструментом управління процесами формування і використання грошових нагромаджень підприємств і населення та ефективним засобом у конкурентній боротьбі банків за вкладників. Загалом конкретні розміри процента за вкладними операціями складаються під впливом попиту і пропозиції на ринку кредитних ресурсів. Однак інфляція в країні може значно знизити ефективність даного стимулу до розміщення коштів у банках, обезцінюючи вклади юридичних та фізичних осіб. Тому банки для утримання коштів клієнтів змушені постійно підтримувати процентні ставки на позитивному рівні стосовно темпів інфляції в країні. Дані обставини зумовлюють потребу у комплексному регулюванні процентних ставок комерційного банку не лише за пасивними, а й за активними операціями, враховуючи необхідність підтримання високого рівня рентабельності. При цьому слід пам'ятати, що процес зростання процентних ставок за банківськими активами і пасивами має певні об'єктивні межі, що визначаються станом економіки країни загалом та фінансів і грошового обігу зокрема. Беручи це до уваги, корисним може бути використання в рамках гнучкої процентної політики за вкладними операціями досвіду зарубіжних комерційних банків щодо відкриття депозитних рахунків грошового ринку, поширених, зокрема, у США. Норма процента за цими рахунками корегується щотижня з урахуванням інших ринкових норм процента. По суті, зміна процентної ставки за даним видом депозиту визначається динамікою кон'юнктури на грошовому ринку в країні, а тому є досить вигідною для клієнтів банку.

  Загалом, враховуючи певну обмеженість сучасних можливостей комерційних банків в Україні залучати додаткові обсяги депозитів ціновими методами, як перспективний напрям вдосконалення вкладних операцій, можна запропонувати розширення кола депозитних рахунків з різноманітним режимом функціонування, що може надати вкладникам банку ряд додаткових можливостей з використання своїх коштів з одночасним отриманням прийнятного рівня доходів.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...