WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Щоб оцінити процентну політику банку по пасивних операціях аналізується вартість усіх залучених ресурсів. Основні напрямки такого аналізу: вивчення динаміки, у тому числі номінальної середньої ціни ресурсів комерційного банку; середньої номінальної процентної ставки по залучених ресурсах у цілому і по окремих їхніх видах; розрахунок реальної вартості ресурсів, включаючи окремі їхні види; аналіз зміни частки процентних витрат по залучених ресурсах у загальному розмірі витрат комерційного банку; виявлення основного чинника подорожчання ресурсів банку.

Середня номінальна річна ціна (річна процентна ставка) ресурсів розраховується по формулах:

по ресурсах у цілому:

Відсотки, сплачені за рік

 100 %;

(2.2.6)

Середній залишок власних і залучених ресурсів

по залучених ресурсах:

Відсотки, сплачені за рік

 100 %;

(2.2.7)

Середній залишок ресурсів, залучених у різних формах

по вкладах до запитання:

Відсотки, сплачені за рік по вкладах до запитання

 100 %;

(2.2.8)

Середній залишок вкладів до запитання

по термінових депозитах:

Відсотки, сплачені за рік по термінових депозитах

 100 %;

(2.2.9)

Середній залишок термінових депозитів

по депозитних сертифікатах:

Відсотки, сплачені за рік по депозитних сертифікатах

 100 %;

(2.2.10)

Середній залишок ресурсів, залучених у формі депозитних сертифікатів

Для Вінницької дирекції банку "Україна" дані показники будуть становити [3]:

Таблиця № 2.2.1

Середня номінальна річна процентна ставка ресурсів

Показник

по ресурсах у цілому

по залучених ресурсах

по вкладах до запитання

по термін. депозитах

по депоз. сертифікатах

Ціна

21,2%

21,3%

4,6%

24,8%

------

Розрахунок середньої номінальної ціни ресурсів і окремих їхніх видів дозволяє виявити динаміку ціни-подорожчання або здешевлення ресурсів - у звітному періоді в порівнянні з попереднім, а також визначити відхилення ціни по окремих видах ресурсів від середньої. Крім того, представляється можливим встановити самий дорогий для банку вид ресурсів.

Розрізняються номінальна (ринкова) і реальна ціна ресурсів. Номінальна, або ринкова ціна, - це процентні ставки, відбиті в договорах і складаються на ринку. По них відбувається нарахування платежів на користь власника ресурсів. Однак реально ресурси для банку обходяться дорожче, чим відбито в договорі по їхньому залученню. Це зв'язано з депонуванням частини залучених засобів на рахунку НБУ відповідно до норми обов'язкових резервів. Реальна ціна ресурсів, по яких установлена норма обов'язкових резервів, розраховується по формулі:

Номінальна (ринкова ціна) ціна

 100%;

(2.2.11)

1-норма обов'язкових резервів

Регулювання порядку і розмірів створення резервів у банківській системі є функцією НБУ. Він визначає порядок формування резервів(перелік коштів, що підлягають резервуванню; норму резервування; спосіб обчислення величини коштів; активи, що враховуються для покриття сум обов'язкових резервів) і контролюють дотримання вимог обов'язкових резервів [22,c.325].

Підсумовуючи можна сказати, що депозитні операції займають вагоме місце в процесі формування банками своїх ресурсів. В значній мірі завдяки депозитам банк може формувати довгострокові та короткострокові ресурси, на основі яких він може проводити активні операції та отримувати прибуток. Вдале проведення депозитної політики банком являється запорукою успіху. Проте не можна відводити даному виду операцій визначальне місце. Всі види пасивних операцій перебувають в тісному взаємозв'язку. Висвітлюючи порядок встановлення депозитних ставок в даному питанні, можна було спостерігати тісний взаємозв'язок між депозитами та міжбанківським кредитом. Проте такий виді пасивних операцій, як міжбанківський кредит має свої особливості.

2.3. Запозичені кошти комерційних банків.

Свої кредитні ресурси комерційні банки можуть поповнювати за рахунок ресурсів інших банків, тобто за рахунок Міжбанківського Кредиту (МБК). Міжбанківський кредит  значне джерело підтримки стабільності кредитного потенціалу.

У закордонній практиці міжбанківське кредитування здійснюється, як правило, із метою підтримки поточної ліквідності банку або забезпечення рентабельного вкладення коштів; здійснюється в рамках кореспондентських відносин банків; являє собою дорогий відносно інших джерел кредитний потенціал банку. Розвиток міжбанківського кредитування забезпечує хороша інформаційна база, що характеризує фінансовий стан банків, їх платоспроможність і ліквідність.

Кредитні відносини між комерційними банками визначаються на договірних принципах, шляхом укладання кредитних договорів, що повинні передбачати права та обов'язки сторін із належним оформленням справ по міжбанківських кредитах. Комерційні банки як економічно самостійні і незалежні від виконавчих і розпорядчих органів державної влади у своїх рішеннях, зв'язаних з оперативною діяльністю, мають право самостійно встановлювати рівень процентної ставки по міжбанківських кредитах. Загальний розмір одержання комерційними банками міжбанківських кредитів обмежується дворазовим розміром власних коштів банку [3].

В оціночних показниках діяльності банку, передбачений норматив максимального розміру наданих міжбанківських кредитів Н12:

(2.3.1)

де МБк  загальна сума наданих комерційним банком міжбанківських кредитів; К – капітал банку. Максимальне значення показника не повинно перевищувати 200% [3].

Забороняється видача й одержання МБК банківськими установами (філіями, управліннями, відділеннями та ін.), які не є юридичними особами, крім випадків, коли це здійснюється за дорученням юридичної особи. З огляду на фінансове положення комерційного банку НБУ має право встановлювати інші обмеження загальної суми залучення і надання комерційними банками міжбанківських кредитів.

Залучення МБК здійснюється двома способами:

  • самостійно, шляхом прямих переговорів;

  • через фінансових посередників.

У першому випадку їхні відносини оформляються спеціальним договором. Основна маса міжбанківських договорів укладається в терміновій формі, а інша  у безстроковій формі. Безстрокова форма міжбанківського договору передбачає надання МБК на мінімальний термін, встановлений договором, після закінчення якого кредит переходить у клас безстрокових, тобто може бути вилучений банком-кредитором у будь-який час по попередньому повідомленню. При терміновій або безстроковій формі договору процентна ставка установлюється виходячи з рівня, що складається на ринку в день його укладання. При безстроковій формі ставка залишається незмінною, як правило, протягом усього періоду його дії, тобто і після витікання мінімального терміну. При пролонгації термінового міжбанківського договору ставка переглядається виходячи з її рівня, що складається в даний момент на ринку. Процентна ставка на міжбанківському ринку кредитних ресурсів є досить мінливим показником. Під впливом багатьох причин вона може різко змінюватися протягом визначеного періоду часу. Динаміку рівня процентної ставки можна спостерігати на діаграмі.

Діаграма 2.2.1

З
наведеної діаграми видно, що протягом досліджуваного періоду процентна ставка за наданими кредитами іншим банкам змінювалась від 88,9 % 01.10.98 р. до 10,9 % - 01.06.99 р., а за отриманими кредитами відповідно – 87,3 %, 11,4 %. Спостерігаються хвилеподібні зміни з піками величини ставки 01.10.98 р., 01.03.99 р., 01.08.99 р. Саме в ці періоди кредити на міжбанківському ринку були найдорожчими. Значна зміна процентної ставки протягом досліджуваного періоду свідчить про значний вплив різноманітних причин суб'єктивного та об'єктивного характеру.

Крім терміну, рівня процентної ставки й обсягу кредитних ресурсів, договір про МБК передбачає обов'язки, права сторін, відповідальність, порядок вирішення спорів. Банк-позичальник зобов'язується: надавати банку-кредитору перелік передбачених договором документів (баланс, розрахунки економічних нормативів); несе відповідальність перед банком усім своїм майном і у випадку реорганізації або ліквідації банку повинен негайно погасити заборгованість по кредиту незалежно від терміну і з повною сплатою відсотків. Банк-кредитор залишає за собою право переглянути процентну ставку по МБК у зв'язку зі зміною облікової ставки НБУ або офіційною зміною індексу інфляції або за іншими причинами. У випадку порушення позичальником умов договору банк-кредитор вправі стягнути заборгованість по МБК у безспірному порядку. За банком-позичальником залишається право розірвання договору у випадку незгоди з тими змінами, що вносить банк-кредитор в умови договору. При взаємній згоді сторін зміни умов договору оформляються додатковою угодою.


 
 

Цікаве

Загрузка...