WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Формування ресурсної бази комерцiйних банкiв - Дипломна робота

Формування ресурсної бази комерцiйних банкiв - Дипломна робота

Додатковий капітал (капітал 2-го рівня) складається з таких елементів:

  • резерви під стандартну заборгованість інших банків;

  • резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями банків;

  • результат переоцінки статутного капіталу з урахуванням індексу девальвації чи ревальвації гривні;

  • результат переоцінки основних засобів;

  • прибуток поточного року;

  • субординований борг, що враховується до капіталу (субординований капітал).

Субординований капітал включає кошти, що залучені від юридичних осіб-резидентів і нерезидентів, як у національній, так і в іноземній валюті на умовах субординованого боргу.

Субординований борг – це звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до угоди не можуть бути взяті з банку раніше п'яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів. При цьому сума таких коштів уключених до капіталу, не може перевищувати 50 відсотків розміру основного капіталу з щорічним зменшенням на 20 відсотків від його первинної вартості протягом п'яти останніх років дії угоди.

Кошти залучені на умовах субординованого боргу, можуть включатися до капіталу банку після отримання дозволу Національного банку в разі їх відповідності таким критеріям:

  • є незабезпеченими, субординованими і повністю сплаченими;

  • не можуть бути погашені за ініціативою власника;

  • можуть вільно брати участь у покритті збитків без пред'явлення банку вимоги щодо припинення торговельних операцій;

  • дозволяють відстрочення обслуговування зобов'язань щодо сплати відсотків, якщо рівень прибутковості не дозволяє банку здійснити такі виплати.

Алгоритм розрахунку регулятивного розміру капіталу комерційного банку має такий вигляд :

РК = ОК + ДК – В – ОЗ,

де РК – регулятивний капітал комерційного банку;

ОК – основний капітал, зменшений на суму недосформрваних резервів за активними операціями комерційного банку;

ДК – додатковий капітал комерційного банку;

В – відрахування;

ОЗ – перевищення основних засобів над невідкоригованою на основні засоби сумою власного капіталу.

При цьому слід враховувати такі основні підходи, характерні для зазначеної методики НБУ.

Основний капітал виступає постійним джерелом коштів, яке не може бути вилученим у комерційного банку, а його розмір ґрунтується на консервативному підході до оцінки активів банку. Йдеться про вилучення "виявлених" збитків, оскільки недосформований резерв фактично вже є оціненим збитком банку, а тому у наступних періодах він обов'язково зменшить розмір власного капіталу. Таке зменшення може бути у вигляді витрат на формування резервів для покриття імовірних збитків від активних операцій або у вигляді збитків від списання активів.

Відрахування з основного капіталу нематеріальних активів пов'язане з тим, що вартість зазначених активів має тенденцію до зникнення у міру того, як банк наближається до неплатоспроможності.

Додатковий капітал не обов'язково слугує постійним джерелом банківських ресурсів, його вартість стає менш надійною, оскільки може включати "невиявлені", "приховані" збитки від банківської діяльності.

Включення до додаткового капіталу резервів під стандартну кредитну заборгованість пов'язане з тим, що відносно цієї заборгованості на даний період не виникає сумнівів у поверненні кредитів, однак практика свідчить про можливість неповернення частини стандартних кредитів. У фінансовому обліку резерви під стандартні кредити обліковуються на контрактних рахунках, які вилучаються із балансової суми кредитного портфеля та із власного капіталу (шляхом віднесення на валові витрати), але для розрахунку нормативного власного капіталу додаються до останнього.

Зменшення розрахункової суми регулятивного власного капіталу на придбані капітальні та боргові цінні папери, які випущенні іншими банками, в портфелях банку на продаж та інвестиції пов'язане з необхідністю попередити ланцюгове банкрутство комерційних банків. Фактично йдеться про недопущення ситуації, коли комерційні банки купуватимуть акції один у одного з метою штучного збільшення своїх статутних капіталів.

Зменшення розміру регулятивного власного капіталу на здійснення комерційним банком інвестиції в асоційовані компанії, банки та/або дочірні компанії, пов'язане з ризиками, які несе комерційний банк, а також із тим, що джерелом таких інвестицій має бути чистий прибуток.

Коригування регулятивного власного капіталу на надлишок основних засобів, тобто їх перевищення над загальною сумою власного капіталу банку пов'язане з особливостями і призначенням таких засобів. Банки не повинні вкладати значні суми коштів в основні засоби, оскільки вони мають низьку ліквідність, безпосередньо не приносять банку доходу, мають несталу вартість. Крім того, джерелом придбання основних засобів повинен бути чистий прибуток комерційного банку.

По-різному враховуються прибутки і збитки поточного року. Збитки вилучаються при розрахунку з основного капіталу, а доходи включаються до додаткового капіталу. Це пов'язане з тим, що прибутки поточного року не є стабільним джерелом капіталу, їх сума часто коригується аудиторами чи іншими повноважними особами, причому, як правило, у бік зменшення. Натомість сума збитків практично ніколи не коригується у бік зменшення.

З погляду фінансового обліку субординований капітал є зобов'язаннями комерційного банку, однак йому властиві окремі ознаки власного капіталу: виплата відсотків інвесторам може призупинитись (якщо це зазначено в угоді) у разі фінансового стану банку-боржника; у разі ліквідації комерційного банку власники субординованого капіталу отримують свої кошти аж після погашення претензій вкладників та кредиторів, але перед розрахунками з акціонерами; дозволяється перевертання (конвертація) субординованого капіталу до розряду статутного капіталу у встановленому чинним законодавством порядку. Залучення коштів на умовах субординованого боргу має для комерційних банків певні переваги порівняно з іншими способами збільшення їх власного капіталу. По-перше, сплата відсотків за субординованим боргом здійснюється за рахунок збільшення валових витрат. По-друге, боргові зобов'язання не надають їхнім власникам права на управління банком. По-третє, механізм залучення коштів на умовах субординованого боргу простіший, ніж той, що застосовується, зокрема, при емісії акцій. По-четверте, придбання акцій можливе тільки за рахунок власних коштів акціонерів (засновників). В умовах економічної нестабільності, значної інфляції, спаду виробництва, збитковості значної кількості підприємницьких структур банкам важко розмістити акції на прийнятих умовах. Ефективнішим буде залучення коштів на умовах субординованого боргу.

При розрахунку загальної суми регулятивного власного капіталу додатковий капітал не повинен перевищувати розміру основного капіталу. Включення ж субординованого боргу в розрахунок власного капіталу фактично обмежується 50 % розміру капіталу.

Викладене вище сприятиме подальшому розвитку й удосконаленню розуміння суті власного капіталу комерційного банку, вирішенню практичних завдань, які стоять перед банками у сфері формування й використання їх власного капіталу.

Згідно даних Національного Банку України балансовий капітал банків України, за станом на 01.01.2002 року, становив 7908,9 млн. грн. (табл. 2.1.).

Таблиця 2.1.

Балансовий капітал в розрізі групи

банків України на 01.01.2002 р. [22]

(тис. грн.)

пп.

Група

Балан-совий капітал

Статут-ний капітал

Резер-вний фонд

Результат минулих років

Результат поточ-ного року

Інший капітал

1.

Група І. Найбільші банки

2588115

10305444

225248

876195

153076

298152

2.

Група ІІ. Великі банки

1137774

523665

51507

252626

90640

219335

3.

Група ІІІ. Середні банки

1782668

1158633

120271

186307

216955

100501

4.

Група ІV. Малі банки

2400377

1857433

91757

205552

69385

176250

Усього по банках

7908934

4575176

4488783

1520681

530056

794238


 
 

Цікаве

Загрузка...