WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Формування ресурсної бази комерцiйних банкiв - Дипломна робота

Формування ресурсної бази комерцiйних банкiв - Дипломна робота

5. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 20.08.1999 за № 418.

6. Інструкція "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.1998 за № 527.

7. Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 за № 135.

8. Iнструкцiя "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 за № 368.

9. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій комерційних банків з векселями, затверджена постановою Правління НБУ від 08.06.2000 за № 234.

10. Правила здійснення депозитних операцій для банківських депозитів, затверджені постановою Правління Національного банку України від 30.06.1998 за № 250.

11. Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформація про їх емісію".

12. Положення НБУ "Про порядок створення і реєстрації комерційних банків", затверджене постановою Правління Національного банку України від 21.07.1998 за № 281 (зі змінами та доповненнями, затвердженими постановою Правління НБУ від 15.03.1999 за № 109).

13. Положення про операції банків з векселями (зі змінами та доповненнями), затверджене постановою Правління НБУ від 28.05.1999 за № 258.

14. Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів, затверджене рішенням ДКЦПФР від 18.05.1999 за № 104.

15. Положення про нормативи обов'язкового резервування коштів банківською системою України, затверджене постановою Правління НБУ від 09.07.1999 за № 332.

16. Положення про депозитний сертифікат Національного банку України, затверджене постановою Правління НБУ від 07.10.1999 за № 449.

17. Бюлетень Національного банку України. – 2001. –№ 11.

18. Указ Президента України "Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень" // Урядовий кур'єр. – 2000. – 22.07.2000 р.

19. Алексеєнко М. Структура капіталу комерційного банку // Фінанси України. – 2001. – № 4. – с. 123-131.

20. Васюренко О.В. Управління залученням ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 1999. – № 11. – с. 88-93.

21. Гладких Д. Структура та динаміка зростання банківських пасивів // Вісник НБУ. – 2001. – № 12. – с. 34-40.

22. Гладких Д. Аналіз діяльності окремих банків України за підсумками 2001 року // Вісник НБУ. – 2002. – № 4. – с. 29-33.

23. Довгань Ж.М. Політика комерційного банку щодо мобілізації ресурсів // Фінанси України. – 1999. – № 12. – с. 103-108.

24. Довгань Ж.М. Управління власним капіталом комерційного банку // Вісник НБУ. – 1999. – № 8. – с. 47-49.

25. Заруцька О. Деякі тенденції ринку депозитів // Вісник НБУ. – 2001. – № 10. – с. 7-10.

26. Коваль В.М. Методи забезпечення оптимального співвідношення між ліквідністю і дохідністю комерційного банку // Фінанси України. – 2000. – № 2. – с. 104-109.

27. Клименко О.Б. Інструменти залучення коштів комерційного банку // Фінанси України. – 2000. – № 6. – с. 126-130.

28. Корнієнко Т. Стратегія управління активами та пасивами комерційного банку в умовах перехідної економіки // Вісник НБУ. – 2001. – № 10. – с. 14-17.

29. Лобанова А. Проблеми формування ресурсної бази комерційних банків України // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 12. – с. 21-24.

30. Мартинюк Ж.М. Формування ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 1997. – № 10. – с. 32-36.

31. Олійник Д. Ресурсна база українських комерційних банків // Банківська справа. – 2000. – № 1,2. – с. 21-24.

32. Олійник. Д. Управління ліквідністю комерційних банків. // Банківська справа. – 2001. – № 2. – с.31-34.

33. Прокопчук К.Г. Формування й використання власного капіталу комерційних банків // Фінанси України. – 1999. – № 9. – с. 41-42.

34. Примостка Л. Управління активами та пасивами комерційного банку // Вісник НБУ. – 2001. – № 2. – с. 39-43.

35. Русалова О. Застосування фінансових інструментів в управлінні ресурсами комерційних банків // Вісник НБУ. – 1998. – № 4. – с. 60-61.

36. Рікберг Д. Депозитний сертифікат НБУ // Бизнес. – 1999. – № 7. – с. 19.

37. Структура активів, зобов'язань, балансового капіталу банків України за станом на 01.01.2002 року // Вісник НБУ. – 2002. – № 3. – с. 9-20.

38. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

39. Основы банковского дела / под ред. Мороза А.Н. – К.: Либра, 1994. – 330 с.

40. Білокінь Г.М. Банківський нагляд та аудит. – Київ: ІТЦ НБУ, 1999. – 155с.

41. Банківський менеджмент: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. Кириленко, І. Гіленко, А. Ятченко. – К.: Основи, 1999. – 671 с.

42. Банковское дело / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр; ТОО "ЭКОС", 1992. – 428 с.

43. Банковское дело: учебник / под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 480 с.

44. Банки банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 471 с.

45. Банковское дело: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с.

46. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. – М.: Логос, 1998. – 344 с.

47. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000. – 512 с.

48. Савлук М.І., Мороз А.М. Вступ до банківської справи / Відповідальний редактор Савлук М.І. – К.: Лібра, 1998.

49. Тиркало Р.І., Щибоволок З.І. / Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг. Навч. посібник, – К.: "Слободженщина", 1999. – 236 с.

50. Формування економічних відносин в умовах ринку. Збірник наукових праць кафедри економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері ТАНГ: Випуск 2 / Науковий редактор – доктор економічних наук, професор Фаріон І.Д.. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 455 с.

51. Національний банк України. Грошово-кредитна та банківська статистика. http://www.rada.kiev.ua/

АНОТАЦІЯ

Канунніков В.В. Формування ресурсної бази комерційних банків. - Рукопис.

Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.050105 "Банківська справа" - Тернопільська академія народного господарства. Центр підготовки магістрів. - Тернопіль, 2002.

Розглянуто актуальні питання формування ресурсної бази комерційних банків, проблеми оптимізації складу і структури ресурсної бази, досліджується механізм формування ресурсної бази банків та структурний аналіз вітчизняних банків.

Робота пройшла апробацію у Чернівецькій філії ПриватБанку, яка підтвердила практичне впровадження окремих положень роботи.

ANNOTATION

Kanunnikov V.V. Formation resource base of commercial banks. - Manuscript.

This research is to submit a Master of Bank businesses degree on specialization 8.050105 "Banking" – Ternopil Academy of National Economy. Center of Master Training. - Ternopil, 2002.

In this Master's work the actual topic on formation resource base of commercial banks, problem to optimization of composition and structure of resource base are considered, the mechanism of formation of resource base of banks and structural analysis of domestic banks is investigated.

The work was approved in Chernivtsy branch of PrivatBank, which has confirmed practical introduction of separate situations of work.


 
 

Цікаве

Загрузка...