WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Формування ресурсної бази комерцiйних банкiв - Дипломна робота

Формування ресурсної бази комерцiйних банкiв - Дипломна робота

ЗМІСТ

ВСТУП .................................................................................

3

РОЗДІЛ 1 Особливості формування ресурсної бази комерційних банків

1.1. Значення ресурсів в загальній активній позиції

комерційного банку на фінансовому ринку банку

7

1.2. Економічна сутність банківських ресурсів, їх склад і структура

17

Висновок до розділу 1

26

РОЗДІЛ 2 Структурних аналіз вітчизняного ринку банківських ресурсів

2.1. Ресурсна політика банків на сучасному етапі

27

2.2. Власний капітал комерційних банків України .....................

37

2.3. Аналіз зобов'язань комерційних банків України

51

Висновок до розділу 2

91

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНОЮ БАЗОЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

92

Висновок до розділу 3

105

ВИСНОВКИ

106

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

109

ВСТУП

В умовах переходу економіки нашої країни до цивілізованих ринкових відносин вирішальне значення має розвиток удосконалення діяльності комерційних банків, формування й використання їхніх ресурсів.

Банки різних рівнів своєю діяльністю глибоко проникають у всі сфери економіки, активно обслуговують народне господарство відповідно до завдань, що випливають із грошово-кредитної політики центрального банку і впливають на всі економічні та соціальні процеси в країні. Банківська справа забезпечує ринкову систему механізмами та інструментами реалізації її здатності до саморегулювання, а державі надає можливості ефективно впливати на економіку задля вирішення всіх суспільних інтересів, тому комерційні банки можна розглядати як фундамент всієї банківської системи, вершиною якої є Національний банк України.

У Законі України "Про банки і банківську діяльність" банком названо будь-яку установу, що виконує функції кредитування, касового і розрахункового обслуговування народного господарства та здійснює інші операції, передбачені цим законом. Тобто в правовому відношенні банк – це будь-який фінансовий посередник, який виконує повний перелік операцій, віднесених законом до банківської діяльності.

В економічному розумінні – банк, це фінансовий посередник, який виконує комплекс базових операцій на грошовому ринку.

Потреба в банківських послугах виникає у фізичних осіб, підприємств, фірм, державних установ, громадських організацій. Всі вони постійно потребують відкриття в банках різних рахунків для зберігання грошових коштів, послуг з обміну валюти, купівлі та продажу цінних паперів, надання позичок, консультацій та багато інших, тому для їх повного комплексного обслуговування комерційні банки повинні розробляти і закріплювати напрямки політики мобілізації ресурсів з урахуванням стратегічних цілей і завдань, а також програми конкретних дій.

Комерційні банки за короткий період свого існування пройшли всі фази економічного життя комерційних організацій: становлення, стрімкій розвиток, зверхприбутки і часто – банкрутство. А вони були, як відомо, зв'язані не тільки з економічною нестабільністю, а й з проведенням надмірної ринкової політики та ігноруванням проблем формування ресурсної бази, а звідси і неможливістю відповідати по своїм зобов'язанням.

Основою для практичної реалізації банком своєї посередницької функції є формування ресурсної бази, оскільки від цього залежать масштаби діяльності та обсяги отримуваних прибутків. У сучасних умовах проходить перегляд позицій і, насамперед ролі пасивних операцій, розуміння того, що банківські ресурси – це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процес утворення ресурсів і надання позик перебувають у тісному взаємозв'язку. Тому розуміння економічного змісту банківських ресурсів, знання проблем, пов'язаних із їх формуванням і використанням надзвичайно важливе.

По своєму призначенню пасивні операції, в результаті яких формується ресурсна база комерційних банків, відіграють первинну і визначальну роль по відношенню до активів. Комерційні банки можуть виконувати кредитні та інші операції в межах наявних власних і залучених джерел грошових коштів. Тобто пасивні операції фактично передують активним і визначають обсяги масштаби дохідних операцій. В зв'язку з цим питання нарощення ресурсного потенціалу і забезпечення його стабільності ефективним управлінням мають особу гостроту і актуальність.

Актуальність вибору теми пов'язана з баченням автором проблеми комерційних банків по формуванню ресурсної бази і ефективного розміщення ресурсів в умовах зниження рівня інфляції, стабілізації національної валюти та посиленні вимог органів, які регулюють банківську сферу.

Аналіз пасивів і депозитної бази, являється першочерговим і головним моментом в аналізі ліквідності банку і підтриманні його надійності. У сьогоднішніх умовах особлива увага приділяється процесу формування банківських пасивів, оптимізації їх структури і якості управління всіма джерелами грошових коштів, які становлять ресурсний потенціал комерційного банку.

Метою магістерської роботи є вивчення проблем пов'язаних з визначенням місця і ролі ресурсної бази комерційних банків України, вироблення практичних і методологічних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності комерційних банків по формуванню ресурсної бази.

Досягнення поставленої мети зумовило вирішення наступних завдань:

  • дати економічну характеристику таким категоріям, як банківські ресурси, пасивні операції комерційних банків;

  • визначити економічну сутність банківських ресурсів, їх склад і структуру;

  • дослідити принципи розробки оптимальної структури пасивів комерційного банку;

  • проаналізувати стан ресурсного потенціалу комерційних банків України на сучасному етапі;

  • дати рекомендації по удосконаленню напрямів ефективного управління ресурсною базою комерційних банків.

Предметом дослідження є грошово-кредитні відносини, які виникають в результаті участі комерційних банків у процесі формування ресурсної бази.

Методологічна та теоретична основа роботи. Методика дослідження ґрунтується на вивченні законів, прийнятих Верховною Радою України, нормативних документів Національного банку України, огляді зарубіжної і вітчизняної літератури, статистичних даних Національного банку України.

Наукова новизна роботи:

  • уточнено тлумачення категорій "ресурсна база комерційних банків" та "пасивні операції";

  • розкрито роль ресурсної бази комерційних банків в загальній діяльності банків;

  • запропоновано ряд заходів щодо удосконалення формування ресурсної бази комерційних банків в умовах реформування ринкової економіки;

  • визначено принципи досягнення оптимальної структури пасивів комерційного банку.

Наукове значення роботи. Основні положення даної магістерської роботи можуть бути використані при розробці теоретичних та практичних аспектів розвитку банківської системи України.

Робота складається зі вступу, трьох розділів і висновку. В першому розділі основна увага приділена особливостям формування ресурсної бази комерційних банків, значенням ресурсів в загальній активній позиції банків на фінансовому ринку, сутності банківських ресурсів, їх складу і структурі. Другий розділ присвячено розгляду структурного аналізу вітчизняного ринку банківських ресурсів, формуванню власного капіталу та аналізу зобов'язань банків. В третьому розділі розглянуто напрями ефективного управління ресурсною базою комерційних банків.

На основі положень економічної науки розкриті питання визначення ресурсів комерційного банку і питання ефективності їх використання. Розглянуто і запропоновано класифікацію ресурсів, їх структуру та методи управління. При цьому особлива увага приділена капіталу банку, як основі забезпечення зобов'язань і стабільності для збільшення своїх активних і пасивних операцій.

РОЗДІЛ 1. Особливості формування ресурсної бази

комерційних банків

1.1. Значення ресурсів в загальній активній позиції

комерційного банку на фінансовому ринку

В умовах переходу до ринкових відносин вирішальне значення має розвиток удосконалення діяльності комерційних банків, формування й використання їхніх ресурсів.

Банківські ресурси – це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення ресурсів і надання позик перебувають у тісному взаємозв'язку. Тому розуміння економічного змісту банківських ресурсів, знання проблем, пов'язаних з їх формуванням і використанням надзвичайно важливе.


 
 

Цікаве

Загрузка...