WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку "Україна " - Дипломна робота

Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку "Україна " - Дипломна робота

органів, політичних і профспілкових організацій. Також не можуть бути громадяни наступних категорій: військовослужбовці, особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, арбітражного суду, державні нотаріати, органів державної влади і управління, які здійснюють контроль за діяльністю підприємств. Засновниками банків не можуть бути особи, яким забороняється займатись підприємницькою діяльністю до закінчення терміну встановленого судом, особи, які засуджені за крадіжки, хабарництво, інші корисливі злочини [24].

Юридичні та фізичні особи, бажаючи створити комерційний банк, перед усім повинні проаналізувати ринок кредитного капіталу і ступінь задоволення підприємницьких структур і населення в банківських послугах, щоб визначити конкурентність нового банку.

Щоб отримати ліцензію НБУ на здійснення окремих чи всіх банківських операцій комерційний банк, подає до НБУ такі документи:

 • клопотання банку про надання ліцензій на здійснення банківських операцій;

 • бізнес-план банку на перші три роки його діяльності;

 • відомості, що підтверджують професійну придатність керівників відповідних підрозділів, що відповідають кваліфікаційним вимогам;

 • відомості про забезпечення банку необхідними банківським обладнанням, комп'ютерною технікою і комунікаційними засобами;

 • відповідні внутрішні положення банку, що регламентують здійснення ним банківських операцій.

Обов'язком кожного комерційного банку є наступні економічні нормативи встановлені Національним Банком:

 • Мінімальний розмір статутного фонду.

 • Платоспроможність банку.

 • Показники ліквідності банку.

 • Мінімальний розмір ризику на одного позичальника.

 • Розмір обов'язкового резерву, розміщеного в НБУ.

  Для того, щоб постійно накопичувати свій статутний фонд, комерційний банк перш за все проводить політику в області дивідендів, яка допомагає росту ринкової ціни акцій. Це дозволило продати велику частину акцій нових випусків по високому ринковому курсу, а це означає, що одержана курсова різниця, використовується банками в умовах інфляції перш за все на індексацію акцій попередніх періодів. Чим вищі дивіденди, які виплачує банк своїм акціонерам, тим вищий попит.

  Ключовим фактором надійності і конкурентоспроможності банківської системи в ринковій економіці є достатність власного капіталу. Саме банки, статутні фонди яких повністю формуються у грошовій формі, несуть найбільші втрати від знецінення національної валюти. Так, у період масового створення нових комерційних банків (1992-1993р.р.) сумарний статутний капітал банківської системи України номінально зріс майже в 350 разів, тоді як в доларовому обчисленні за цих п'ять років він фактично зменшився. На період найбільшої інфляції припадає значна втрата банківського капіталу і поступове його відновлення та значний приріст у міру стабілізації карбованця. Адекватно проходили процеси наростання кризи платоспроможності банківської системи з поступовим відновленням і зміцненням її загальної ліквідності.

  Другим найсуттєвішим фактором впливу на ліквідність і платоспроможність банків є проблема несвоєчасного повернення позик, зростання безнадійної кредитної заборгованості. Без вжиття кардинальних заходів на виправлення ситуації з поверненням кредитів посилається загроза втрати ліквідності банківською системою України.

  Аналіз стану кореспондентських рахунків банківської системи та формування банками обов'язкових резервів у поточному році свідчать про те, що ліквідність значно погіршалась.

  Важливе значення мають такі фактори, як:

  • коло і якість операцій, які банк надає для своїх клієнтів, а і їх вартість;

  • рекламна політика;

  • участь банку в благодійній і спонсорській діяльності.

  Великий ефект дає виплата високих дивідендів за рахунок розподілу прибутку. Вони дозволяють збільшити дохід акціонерів і тим самим допомагає в накопиченні статутного фонду за рахунок додаткового продажу акцій. Платоспроможність банку це достатність його засобів для захисту інтересів вкладників, або інших кредиторів банку. Вона визначається як відношення між власними засобами банку і його активами помножених на 10. Це відношення не повинно бути меншим 8. По дирекції банку "Україна" по Чернівецькій області даний показник складає 8,7. Власні засоби банку складаються із основного і додаткового капіталу. Основний капітал включає фактичний статутний фонд, сума якого зареєстрована НБУ та інші фонди, що створені банком за рахунок прибутку, що залишились в розпорядженні банку після сплати податків і обов'язкових платежів.

  Додатковий капітал складається із резервів, що належать для покриття кредитних та валютних ризиків по операціях з цінними паперами; резерви, що створені за рахунок переоцінки фіксованих активів банку. При цьому додатковий капітал включається в склад власного засобу банку, розмір якого не перевищує основного капіталу.

  Ліквідність банку – це його здатність вчасно погасити свої фінансові зобов'язання за рахунок готівкових грошей, які він має, продажу активів або мобілізації ресурсів з інших джерел. Банк зобов'язаний постійно слідкувати за своєю ліквідністю, щоб не ставити під сумнів свою платоспроможність. В той же час висока ліквідність може негативно вплинути на доходну частину активу, тому що чим вища ліквідність активів, тим нижчий від них доход.

  Є три показники ліквідності балансу банку:

  • короткостроковий;

  • довгостроковий;

  • поточний.

  В зобов'язання банку при розрахунку ліквідності відносять кошти на розрахункових, депозитних рахунках, кредиторської заборгованості, а також сум гарантій, порук, які дає банк.

  Ліквідність поточна визначається, як відношення зобов'язань банку до запитання і строком виконання на протязі місяця і активів з відповідним строком погашення. Значення показника ліквідності не повинно перевищувати 1,0. По дирекції банку "Україна" по Чернівецькій області цей показник складає 0,75.

  Короткострокова ліквідність банку визначається як відношення зобов'язань банку до запитання і строком виконання на протязі трьох місяців, а також активів зі строком погашення не пізніше трьох місяців від дати, на яку проводиться розрахунок цього показника. Значення цього показника не перевищує 1,0.

  Загальна ліквідність визначається, як відношення всіх зобов'язань банку до його активів. Значення цього показника не повинно перевищувати 0,95.

  Цілком справедливо, що банк повинен постійно регулювати як активи, так і пасиви, щоб зберегти нормативи ліквідності. Їх порушення особливо поточної ліквідності, може визвати неплатоспроможність банку і його банкрутство.

  Максимальний розмір ризику на одного позичальника є дуже важливим економічним показником, бо якщо не повернутий великим кредитором може призвести до банкрутства банка. Навіть затримка погашення заборгованості по кредиту таким кредитором може викликати великі труднощі в діяльності банку. Цей показник визначається як відношення заборгованості по кредитах одного кредитора і 50% суми забалансових зобов'язань, виданих у відношенні цього кредитора до суми засобів банку. Значення цього показника максимального ризику, на одного кредитора, не повинно перевищувати 0,4. Економічні нормативи є важливим відносним показником, який допомагає підвищенню ефективності та надійності комерційних банків.

  Також однією з основних цілей комерційного банку – отримання прибутку, який є джерелом виплати дивідендів акціонерам, створення фондів банку, базою підвищення благоустрою робітником банку і т.д. Прибуток банку – це різниця між його доходом і видатками.

  Дохід банку залежить перш за все від суми кредитних вкладень та інвестицій, розміру процентних ставок по кредитах, які видаються від величини (структури активів балансу).

  Основним джерелом доходів більшості комерційних банків є відсотки, які стягуються з кредиторів за користування кредитами. Це пояснює те, що банки є фінансовими посередниками, які роблять перерозподіл грошових засобів між тими, у кого немає їх, і між тими, у кого появляється тимчасова потреба. Розмір процентних ставок за користування кредитом, визначається в процесі переговорів між банком та кредитором, при заключенні кредитного договору. До речі він неоднаковий не тільки в різних банках, але й в одному і тому самому банку у відношенні різних кредиторів.

  При встановленні розміру процентних ставок беруть до уваги такі фактори:

  • розмір базової ставки, встановленої НБУ;

  • вартість залучених кредитних капіталів;

  • відношення попиту і пропозиції;

  • степінь ризику, для кредиту;

  • розмір та термін користування кредитом;

  • рівень витрат банку, пов'язаних з оформленням кредиту і контролю за його погашенням;

  • перспективи розвитку економіки і насамперед всього інфляційного процесу.

  Зі своєї сторони кредитор, коли веде переговори про одержання кредиту, оцінює насамперед розмір прибутку, який отримав від попередньої операції, при запропонованій банком тій же процентній ставці за кредит. Для цього клієнт складає бізнес-план на втілення даної операції. Ці документи повинні достовірно аналізуватись банком.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...