WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Діяльність комерційних банків - Курсова робота

Діяльність комерційних банків - Курсова робота

38

ПЛАН

Вступ

 • Комерційні банки у сфері фінансових послуг в Україні

 • Нормативно-правове забезпечення діяльності комерційних банків на фінансовому ринку

 • Вплив соціально-економічних факторів на результати діяльності комерційних банків

  Висновки

  ЗМІСТ

  Вступ 4

  1. Комерційні банки у сфері фінансових послуг в Україні 6

  2. Нормативно-правове забезпечення діяльності комерційних банків на фінансовому ринку 17

  3. Вплив соціально-економічних факторів на результати діяльності комерційних банків 28

  Висновки 36

  Список використаної літератури 38

  Вступ

  Функціонування ринкової економіки ґрунтується на функціонуванні різноманітних ринків, які можна згрупувати в два основні класи: ринки виробленої продукції (товарів та послуг) та ринки трудових і фінансових ресурсів. На ринку фінансових ресурсів зустрічаються такі, в яких у процесі господарювання виникає потреба в коштах для розширення їх діяльності, а також такі, у яких накопичуються заощадження, що можуть бути використані для інвестицій. Саме на ринку фінансових ресурсів, або фінансовому ринку, відбувається перелив коштів, при якому вони переміщуються від тих, хто має їх надлишок, до тих, хто потребує інвестицій. При цьому, як правило, кошти спрямовуються від тих, хто не може їх ефективно використати, до тих, хто використовує їх продуктивно. Це сприяє не тільки підвищенню продуктивності та ефективності економіки в цілому, а й поліпшенню економічного добробуту кожного члена суспільства. Ступінь розвитку фінансового ринку характеризується кількістю фінансових посередників і різноманітністю фінансових послуг, які вони надають. На розвиненому ринку здійснюють свою діяльність величезна кількість фінансових посередників, які за невелику плату надають різні види фінансових послуг. Ці послуги пов'язані як з емісією фінансових активів, так і з їх обігом на вторинному ринку. При емісії корпоративних цінних паперів та на кредитному ринку фінансові посередники сприяють інвестуванню коштів у різні галузі економіки. При емісії державних боргових зобов'язань та на ринку державного кредиту вони сприяють залученню коштів для забезпечення потреб державного бюджету.

  На вторинному ринку фінансові посередники забезпечують стабільне функціонування ринку, а також задовольняють інтереси юридичних та фізичних осіб щодо інвестування коштів у фінансові активи та вилучення їх з процесу інвестування. При цьому інститути ринку не тільки задовольняють потреби інвесторів щодо купівлі-продажу фінансових активів на регулярній основі за ринковою ціною, а й надають інформаційні, консультаційні, управлінські послуги.

  До основних фінансових послуг, які надаються фінансовими посередниками на первинному ринку, належать залучення коштів у вигляді депозитів та надання позик, яке здійснюють комерційні банки на ринку позикового капіталу. Такими послугами вважають також андерайтинг, або допомогу емітентам в організації та проведенні емісій фінансових активів, що завершується розміщенням емітованих активів на ринку. Андерайтинг, як і багато інших фінансових послуг, у різних країнах здійснюють різні фінансові посередники. У більшості країн Західної Європи андерайтингом займаються комерційні банки, а в США – інвестиційні банківські фірми.

  1. Комерційні банки у сфері фінансових послуг в Україні

  Відповідно до закону Украйни "Про банки і банківську діяльність" банки – це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій.

  Комерційні банки можуть створюватися на акціонерних та пайових засадах. Засновниками та учасниками комерційних банків можуть виступати юридичні та фізичні особи. Причому частка будь-кого із них не повинна перевищувати 35% статутного фонду банку, який формується лише, за рахунок грошових коштів. З метою захисту інтересів вкладників та забезпечення фінансової стійкості банку законодавством встановлюється мінімальний розмір статутного фонду. Крім статутного комерційний банк створює також резервний та страховий фонди, кошти яких у разі потреби використовуються на покриття збитків у діяльності банку.

  Основними операціями комерційних банків є:

  1) залучення і розміщення грошових вкладів та кредитів;

  2) розрахункове та касове обслуговування клієнтів;

  3) операції з цінними паперами;

  4) видавання поручительств, гарантій та інших зобов'язань;

  5) факторингові операції;

  6) лізинг;

  7) довірчі операції;

  8) надання консультаційних послуг тощо.

  На території України залучення та розміщення грошових коштів, а також розрахункове та касове обслуговування можуть здійснювати лише комерційні банки. Проте банки не можуть здійснювати діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі та страхування.

  Усі комерційні банки мають тримати обов'язкові резерви в Національному банку. При нестачі коштів для здійснення кредитних операцій і виконання взятих на себе зобов'язань банки можуть одержувати позички у Національному банку.

  Комерційні банки класифікуються за різними ознаками. Так, за складом операцій, які банки виконують, їх поділяють на спеціалізовані та універсальні. Спеціалізовані банки виконують окремі види банківських операцій (які обов'язково включають основні операції банків – залучення депозитів, надання кредитів та розрахункові операції). Універсальні банки виконують практично всі банківські операції, не спеціалізуючись на окремих їх видах. Залежно від сфери впливу банку, від того, де розміщені клієнти, яких він обслуговує, банк може називатись місцевим, регіональним, міжрегіональним або транснаціональним.

  За структурною побудовою розрізняють банки без філій, банки з філіями та банківські холдингові компанії. За типом діяльності банки можуть бути поділені на роздрібні та оптові. Роздрібні банки обслуговують клієнтів різних категорій, а оптові займаються обслуговуванням інших банків.

  Сфера діяльності банку визначає тип його діяльності. Так, місцеві банки переважно є роздрібними. Регіональні та міжрегіональні банки займаються обслуговуванням як клієнтів, так і інших банків. Транснаціональні банки, які часто називають грошовими центрами, переважно здійснюють оптові операції, але можуть обслуговувати і великих клієнтів, що мають високий кредитний рейтинг.

  Основними функціями банків є:

  • надання кредитів та забезпечення потреб у ліквідності інших суб'єктів ринку;

  • обслуговування комерційних угод та управління системою платежів;

  • трансформація ризиків, термінів та капіталів.

  Банки також є важливою ланкою в механізмі монетарного регулювання економіки.

  Трансформаційна функція є однією з найважливіших функцій банку. Банки трансформують не тільки обсяги та терміни грошових вкладень, а й ризики, що супроводжують цю трансформацію. Залучаючи великі обсяги короткострокових та невеликих за розміром депозитів, банки здійснюють інвестування їх у довгострокові і нерідко значні за розміром позички. При цьому банки приймають на себе ризики, пов'язані з можливим непогашенням позик, зі змінами процентних ставок та валютних курсів.

  Види діяльності комерційних банків можна поділити на три категорії: активні операції, пасивні операції та банківські послуги. Активні операції банків пов'язані з розміщенням коштів і проводяться переважно з метою отримання доходу та для підтримки ліквідності. До активних операцій банку належать надання кредитів та позичок, купівля-продаж цінних паперів, вкладення коштів у комерційні проекти, лізингові, факторингові операції, операції з векселями та інші банківські операції, формування різних категорій резервів, інвестиції в основні засоби, інші матеріальні та нематеріальні активи.

  До пасивних операцій банку належать операції, пов'язані з формуванням ресурсної бази банку. Це операції по залученню основних депозитів та фондів грошового ринку, випуск акцій для збільшення власного капіталу чи емісія боргових зобов'язань для збільшення кредитного потенціалу банку.

  До послуг, які можуть надавати банки, відносять послуги по управлінню активами інших суб'єктів ринку, консалтингові, гарантійні, посередницькі, довірчі та інші послуги. Характерним у наданні банківських послуг є те, що цей вид діяльності не супроводжується значними змінами в активах чи пасивах банку. Для збільшення обсягу консалтингових чи посередницьких послуг банку немає потреби залучати додаткові фінансові ресурси та нарощувати обсяг своїх активів.

  Специфіка всіх операцій банку полягає в тому, що навіть суттєве збільшення активів і пасивів банку не супроводжується різким збільшенням прибутку, а зменшення активів та пасивів банку не призводить до значних втрат, оскільки збільшення обсягу активів пов'язано із залученням додаткових коштів і збільшенням витрат по залученню коштів, а зменшення активів приводить до зменшення витрат по залученню коштів.

  Основними видами діяльності банку, які знаходять відповідне відображення в активах та пасивах банку, є діяльність по залученню депозитів, надання позик та операції з цінними паперами. Діяльність банків на ринку цінних паперів може бути досить різноманітною. До пасивних операцій банків з цінними паперами належить емісія банком власних цінних паперів: акцій – для формування акціонерного капіталу та облігацій, векселів, депозитних, ощадних сертифікатів, комерційних цінних паперів тощо для поповнення ресурсної бази. До активних операцій банків з цінними паперами відносять інвестиції в цінні папери з метою отримання доходу від володіння ними та торгівля цінними паперами з метою отримання доходу від їх перепродажу. Крім торгівлі цінними паперами за свій рахунок банки також здійснюють купівлю-продаж цінних паперів за дорученням клієнтів та допомагають емітентам у проведенні емісії цінних паперів.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...