WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Пасивні операції комерційних банків - Курсова робота

Пасивні операції комерційних банків - Курсова робота

Найбільш поширеною класифікацією ресурсів комерційного банку є класифікація відповідно до джерел формування. Згідно цього критерію кошти комерційного банку поділяються на власні, запозичені та залучені, а пасивні операції - на операції по формуванню власного капіталу банку, депозитні операції, операції по залученню коштів комерційним банком.

Власні ресурси комерційного банку, маючи чітко виражену правову основу і функціональну визначеність, є основою для залучення коштів інших суб'єктів ринку і є фінансовою базою розвитку діяльності банку. Виходячи з нормативу достатності капіталу встановленим Нацбанком на рівні 4%, можна зробити висновок про незначний вплив розміру капіталу на величину ресурсної бази, левова частка якої формується за рахунок інших видів пасивних операцій. Найбільш розповсюдженим видом пасивних операцій за рахунок яких формується ресурсна база банку являються депозитні операції.

Під депозитом розуміють грошові засоби в готівковій чи безготівковій формі, в національній чи іноземній валюті, передані в банк їх власником чи третьою особою по дорученню і за рахунок власника для зберігання на визначених умовах. Операції, пов'язані із залученням грошових засобів на вклади, називаються депозитними. Усі депозити поділяються на такі види: до запитання, строкові та ощадні. Можна сказати, що депозитні операції займають вагоме місце в процесі формування банками своїх ресурсів. В значній мірі завдяки депозитам банк може формувати довгострокові та короткострокові ресурси, на основі яких він може проводити активні операції та отримувати прибуток. Вдале проведення депозитної політики банком являється запорукою успіху. Проте не можна відводити даному виду операцій визначальне місце. Всі види пасивних операцій перебувають в тісному взаємозв'язку.

Крім залучених на депозити коштів, комерційні банки можуть формувати ресурси, отримуючи послуги на грошовому ринку – на ринку міжбанківських кредитів, в центрального банку, на ринку євровалют, випускаючи власні боргові зобов'язання, а також укладаючи угоди про продаж цінних паперів із можливістю поступового викупу (операції "репо").

Найбільш поширений спосіб серед зазначених операцій – отримання позик на міжбанківському ринку, пропозицію на якому формують стійкі у фінансовому відношенні комерційні банки, у яких завжди є надлишок. Отримання міжбанківських кредитів в політиці банку по залученню ресурсів займає важливе місце. Правильна політика по залученню МБК дозволяє банку підтримувати власну ліквідність та платоспроможність на належному рівні. Проте даний вид залучення ресурсів є досить дорогим. Тому для отримання стабільного прибутку банк повинен оптимізувати структуру своїх ресурсів, що являється можливим лише при ефективному управлінні пасивами.

Управління пасивами - складна і багатогранна проблема, що не має однозначної відповіді і потребує щоденного аналізу стану не лише банківських активів і пасивів, але й перспективи розвитку економіки і| країни в цілому. Управління може здійснюватися як на макраекономічному рівні – Національним банком так і на мікро- рівні – самим банком. Національний банк при управлінні використовує такі інструменти: встановлення ліміту кредитів, що надаються комерційним банкам і уряду; зміна рівня дисконту, тобто відсотків, які стягує центральний банк за надані ним кредити; операції з купівлі-продажу державних цінних паперів та валюти; встановлення центральним банком норм та нормативів, та обов'язкових нормативів через впровадження спеціальних інструкцій Національного банку для використання комерційними банками.

Виходячи з вищенаведеного можна надати такі основні рекомендації по вдосконаленню пасивних операцій в українських банках:

 • запровадити систему пільг для акціонерів для додаткового залучення акціонерного капіталу;

 • нарощувати обсяги різних видів депозитів усіх категорій вкладників;

 • спростити режим функціонування відповідних рахунків;

 • впровадження у банківську практику різних видів дебетних і кредитних карток, що стимулює їх власників до розміщення коштів у банку;

 • значно більшу увагу приділяти розвиткові депозитних операцій з населенням на основі впровадження нової техніки і технології банківського обслуговування фізичних осіб;

 • розширити обсяги строкових депозитів за рахунок використання коштів спеціального призначення, що містяться на рахунках підприємств;

 • розширити практику залучення коштів клієнтів на ощадні вклади як найбільш стійку частину мобілізованих банками ресурсів;

 • активно використовувати процентну політику як метод стимулювання розміщення коштів на різні види депозитів;

 • розширити коло депозитних рахунків клієнтів з різноманітним режимом функціонування , використовуючи практику відкриття різного роду СМА-, АТS-, NOW-рахунків західними банками;

 • активно застосовувати комплексне обслуговування клієнтури як засіб підвищення конкурентоспроможності банку у залученні додаткових сум коштів на депозити;

 • поєднання мікроекономічних напрямів вдосконалення депозитних операцій комерційних банків із заходами макроекономічного впливу з метою розширення ресурсної бази.

  Список використаної літератури:

 • Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 20.03.1991р. (із змінами та доповненнями ).

 • Інструкція № 10, затверджена постановою Правління Національного банку України № 141 від 14.04.1998 року "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків".

 • Бухгалтерська та статистична звітність Вінницької дирекції банку "Україна" за 1999 – 2000 р.

 • Андрушків Т.І. Перспективи розвитку ринку вкладів та депозитів., Фінанси України, №11, 1998. – 48 – 54 с.

 • Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, А.М. Максимова, О.М. Маркова и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 471 с.

 • Банковское дело. Учебник / Под ред. проф. В.И. Колеснокова, проф. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 480 с.

 • Банковское дело: Справ. пособие / М.Ю. Бабичев, Ю.А. Бабичева, О.В. Трохова и др.: Под ред. Ю.А. Бабичевой. – М.: Экономика, 1994. – 397 с.

 • Бицька Н.З., Чайківський Я.І. Робота ощадного банку із залучення коштів., Фінанси України, №12, 1999. – 68 – 77 с.

 • Вісник Української академії банківської справи: Науково – теоретичний та практичний журнал, Суми, 1996.

 • Вступ до банківської справи / Під ред. д.е.н., проф. М.І. Савлука. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

 • Гроші, банки та кредит: у схемах та коментаріях: Навч. посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – Львів: Львівський банківський коледж НБУ, 1999. – 156 с.

 • Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К.: Либідь, 1992. – 331 с.

 • Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999. – 404 с.

 • Гуцал І.С. Фінансування кредитного механізму в Україні в перехідний до ринку період. – Тернопіль: Збруч, 1999. – 433.

 • Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. – Тернопіль: "Тернопіль", 1996. – 140 с.

 • Дзюблюк О.В. Про деякі напрямки вдосконалення депозитних операцій комерційних банків в умовах фінансової стабілізації економіки України, Вісник ТАНГ, випуск №2, 1997. – 48 – 57 с.

 • Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках. Навч. посібник. – Товариство "Знання", КОО, 1997. – 172 с.

 • Івасів Б.С. Операції комерційних банків: Навч. посібник. – К.: НМК ВО, 1992. – 116 с.

 • Кириченко О.М. Банківський менеджмент, К.: Основи, 1999. – 671 с.

 • Основы банковского дела / Под ред. М.И. Савлук, Модуль 6: Коммерческие банки: Услуги, К.: УФБШ – 1996. – 47 с.

 • Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 272 с.

 • Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України / За ред. А.О. Епіфанов, Інститут економіки НАН України – Суми: Слобожанщина, 1999. – 266 с.

 • Шульга Н.П., Мельникова І.М. Банківське депозитне обслуговування фізичних осіб: Навч. посібник КДТЕУ – К.: 1999. – 143 с.

  Зміст

  План......................................................................1
  Вступ....................................................................2
 • Пасивні операції комерційних банків. Їх загальна характеристика..........................................................................4

 • Формування власного капіталу.....................................13

  3. Основні напрями розвитку пасивних операцій.................21

  Висновки............................................................31

  Список використаної літератури................................34

  4


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...