WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Операцiї комерцiйних банкiв з цiнними паперами - Курсова робота

Операцiї комерцiйних банкiв з цiнними паперами - Курсова робота

Однак в цілому справедливість таких оцінок стосовно ризикованості і дохідності інвестицій не підлягає сумніву у переважній більшості країн з розвинутою ринковою економікою з урахуванням цього комерційні банки можуть формувати свої портфелі цінних паперів, дотримуючись певного балансу між існуючим ризиком і очікуваною віддачею, на кожен конкретний період часу. При однаковому рівні ризику банки намагаються придбати ті цінні папери, які приносять найбільший дохід. Разом з тим, оскільки дохідність цінних паперів, як правило, є похідною від рівня ризику, то лише незначна кількість банків надає перевагу вкладенням значних коштів у цінні папери з високим рівнем доходу та із значним ступенем ризику. Загалом кожен комерційний банк сам визначає співвідношення ризику і віддачі при інвестиціях, виходячи із власних можливостей здійснення операцій на фондовому ринку.7

З метою зниження ризику і забезпечення збалансованості інвестиційної діяльності портфель комерційного банку повинен включати різні типи цінних паперів - облігації, прості та привілейовані акції. Для оптимального поєднання можливостей досягнення дохідності, безпеки, зростання капіталу і ліквідності, як основних інвестиційних завдань банку, диверсифікації вкладень лише за типами цінних паперів недостатньо. Не менше важливим є розподіл інвестицій за якістю кожного типу цінних паперів, що визначається особливостями діяльності їх емітентів. Даний критерій диверсифікації інвестиційного портфеля є найбільш важливим для комерційних банків, так як безпосередні можливості реалізації тих чи інших цілей інвестицій залежать від надійності певного конкретного емітента та успішності його діяльності.

Безпосередньою основою для прийняття рішення про вкладення коштів у той чи інший вид цінних паперів, служить фундаментальний аналіз цінних паперів, інвестиційної ситуації, на основі якого портфелі інвестицій диверсифікуються за емітентами цінних паперів. Такий аналіз є детальним вивченням суті процесів, що відбуваються на фондовому ринку, з'ясуванням причин, які визначають економічну ситуацію на ньому, та вибором напрямків вкладень, які є найбільш ефективними з точки зору інвестиційних цілей.

Інвестиційний аналіз може здійснюватись комерційним банком у три основні етапи. На першому здійснюється аналіз загальноекономічної ситуації в країні та фондового ринку в цілому, на другому вибір галузей і підгалузей економіки, які найбільше підходять для інвестування; третій полягає у вивченні стану окремих фірм і компаній з точки зору перспективності вкладення коштів у їх цінні папери .8

На першому етапі аналізу при вивченні загальноекономічної ситуації розглядаються показники, які характеризують основні тенденції розвитку макроекономічних процесів: обсяги валового національного продукту (ВНП) за останні періоди, рівень інфляції, динаміка виробництва, стан ділової активності, загальні обсяги споживання і нагромадження, дефіцитність державного бюджету, ситуація на кредитному ринку і рівень позичкових процентних ставок та інші. При цьому аналізується поточна ситуація, а також робляться прогнози на перспективу щодо впливу зазначених показників на стан фондового ринку з точки зору наявності певних сприятливих або несприятливих умов, за яких комерційному банку доведеться проводити інвестиційні операції.

Оцінка макроекономічних показників дає уявлення про стан справ у переважній більшості галузей економіки. Однак для кожної з них, окрім загальноекономічних, притаманні внутрішні закономірності і особливості розвитку. Тому на другому етапі аналітичної роботи комерційним банкам необхідно оцінити стан окремих галузей і підгалузей економіки, представлених на фондовому ринку які за конкретних загальноекономічних умов є найбільш привабливими для розміщення капіталів.

На даному етапі інвестиційного аналізу комерційні банки намагаються виявити галузі, що знаходяться на підйомі і в рамках визначених інвестиційних пріоритетів надають кращі, порівняно з іншими, можливості розміщення коштів. Тому при здійсненні фундаментального аналізу діяльності галузей слід враховувати специфіку їх виробництва, інформацію про досягнення науково - технічного прогресу та передові технології, що надає глибокі уявлення про потенційні об'єкти інвестування та перспективи їх розвитку. Вибір галузевих напрямків інвестицій здійснюється на основі співставлення показників, що відображають динаміку виробництва, обсяги реалізації, величину товарних і сировинних запасів, рівень цін, заробітної плати, прибутку, нагромаджень як в розрізі різних галузей, так і у порівнянні з аналогічними показниками в економіці країни в цілому. Оптимальність такого вибору значною мірою визначає ефективність інвестиційної діяльності банку.

Оцінка найбільш прийнятних напрямків розміщення коштів серед різних галузей створює основу для вибору в їх рамках конкретних видів цінних паперів, вкладання в які забезпечували в найбільш повне вирішення інвестиційних завдань. Тому на третьому етапі інвестиційного аналізу комерційні банки проводять детальну оцінку стану окремих підприємств, у цінні папери яких можуть бути інвестовані кошти.

Даний етап інвестиційного аналізу відзначається найбільшою складністю і трудомісткістю, оскільки вимагає від банку всебічного вивчення усіх аспектів діяльності того чи іншого підприємства.

У загальному вигляді структура такої аналітичної роботи складається з двох частин. Одна включає оцінку поточного фінансово-господарського стану підприємства, ефективності його діяльності та перспективи розвитку .9

Такий аналіз дозволяє найбільш повно вивчити стан справ у емітента, що може слугувати одним із ключових моментів для прийняття рішення про інвестування коштів.

3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ.

З розвитком фондового ринку України - нарощуванням обсягів емісії цінних паперів, впровадженням приватизації, випуском державних боргових зобов'язань, комерційні банки стали приймати активну участь в його функціонуванні. Станом на 1.01.1999 р. Міністерством фінансів України було видано 141 дозвіл комерційним банкам на здійснення посередницької діяльності по випуску та обігу цінних паперів, а Фондом державного майна України було видано 22 ліцензії комерційним банком на здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами.10

Проте здійснення інвестиційних операцій комерційними банками в Україні було вкрай ускладнено деякими законодавчими актами, а також загальною ситуацією, яка склалась на фондовому ринку. Так згідно з доповненнями до закону "Про банки і банківську діяльність" загальна сума внесків комерційних банків до статутних фондів інших підприємств і організацій не могла перевищувати 10% його власного статутного фонду. При цьому частка комерційних банків у статутному фонді одного підприємства чи організації не повинна була бути вищою за 15 % . Значно гальмує розвиток інвестиційних операцій комерційних банків недосконалість фондового ринку України, який на даний період характеризується такими ознаками:

1) невизначеність моделі, нормативно-правова незабезпеченість з точки зору його ефективного функціонування, роздрібнена система державного регулювання;

2) невеликі обсяги і неліквідність цінних паперів, високий ступень ризиків, пов'язаних з цінними паперами;

3) нерозвиненість матеріальної бази, технології торгівлі цінними паперами, інфраструктури;

4) відсутність відкритого доступу до макро- та мікроекономічної інформації про стан фондового ринку. У результаті загальні обсяги банківських інвестицій залишались порівняно незначними (табл. 4)

Таблиця 4.

Динаміка обсягу і структури банківських інвестицій в Україні(млн. грн.)1

Види вкладень

1.01.96

1.01.97

1.01.98

1.01.99

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

Усього вкладень в цінні папери, в тому числі:

1) вкладення в акції акціонерних товариств

2) вкладення в акції підприємств

3) вкладення в недержавні боргові зобов'язання

4) вкладення в державні боргові зобов'язання

5) враховані векселі

29

18

1

0,0

1,0

0,0

100

62,1

3,4

-

34,5

-

92

4

3

39

1

45

100

4,4

3,2

42,4

1,1

48,9

141,41

68

1

116,84

1

23,87

100

0,5

0,0

82,6

0,0

16,9

316,36

10,46

5

17,49

207,55

80,81

100

3,3

0,0

5,5

65,7

25,5


 
 

Цікаве

Загрузка...