WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська система України i роль Центрального банку - Курсова робота

Банківська система України i роль Центрального банку - Курсова робота

Штраф накладається на банки в розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів за такі порушення:

 • неподання документів на письмову вимогу уповноважених працівників НБУ, а також приховування рахунків, документів, активів тощо;

 • надання недостовірної інформації та звітності, а також неподання або несвоєчасне їх подання.

Мінімальна сума штрафу за кожен випадок порушення економічних нормативів та значень (лімітів) відкритої валютної позиції становить 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розрахунки штрафів за порушення нормативів проводяться згідно з Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.02.98 №38.

Якщо нарахована сума штрафу не буде перерахована банком-порушником у зазначений термін, то штраф стягується шляхом подання до арбітражного суду позовної заяви. Якщо стягнення штрафу спричинить суттєве погіршення фінансового стану банку, то до банку можуть не застосовуватись штрафні санкції. У цьому разі мають застосовуватися інші заходи впливу.

Рішення НБУ про ліквідацію або реорганізацію комерційного банку може бути прийняте в разі: порушення банком банківського законодавства чи інших нормативних актів Національного банку, що призвело до:

 • значної втрати активів або доходів;

 • неплатоспроможності банку;

 • істотної шкоди інтересам клієнтів банку, приховування будь-яких рахунків, інших документів чи активів.

Рішення про ліквідацію комерційного банку приймається Правлінням НБУ та оформлюється відповідною постановою. Ліквідація банку проводиться ліквідаційною комісією, яка створюється відповідним територіальним Управлінням Національного банку. До складу комісії можуть входити кредитори, які не є акціонерами банку, і представники органів Державної податкової служби за їх згодою. Ліквідатором комерційного банку може бути особа, основною діяльністю якої є надання юридичних чи аудиторських послуг. Робота ліквідатора (ліквідаційної комісії) оплачується за рахунок банку, що ліквідується, або з інших джерел.

Національний банк здійснює контроль за діяльністю ліквідаційної комісії. З дня свого призначення ліквідатор має повне та виняткове право управляти та контролювати банк, вживати будь-яких заходів для ефективної ліквідації банку та одержання максимальної виручки від продажу активів банку.

Дії ліквідатора можуть бути оскаржені кредиторами або засновниками, акціонерами банку в судовому порядку.

Продаж або реорганізація банку, що ліквідується, можуть здійснюватися за умови згоди кредиторів, майнові вимоги яких становлять не менше двох третин суми визнаних претензій до банку. У разі продажу або реорганізації банку, що ліквідується, вся сукупність майнових прав, зобов'язань переходить до юридичної особи, яка бажає викупити банк у цілому або приєднати його.

Для задоволення вимог кредиторів ліквідатор проводить роботу щодо продажу майна комерційного банку. Вимоги кредиторів не задовольняються в випадках, коли майна банку не вистачає для задоволення вимог; вимоги не надійшли протягом встановленого часу; вимоги не визнані ліквідатором, не оскаржені кредитором в установленому порядку. Вимоги кредиторів, що надійшли пізніше встановленого часу, можуть бути задоволені, якщо залишились кошти чи майно банку після задоволення вимог кредиторів, вимоги яких надійшли протягом встановленого часу.

Після закінчення роботи ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який передається разом з матеріалами про її роботу територіальному управлінню НБУ.

Рішення про виключення комерційного банку з Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж та фінансово-кредитних установ приймає Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків.

Ліквідація комерційного банку вважається завершеною, а банк таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до вище згаданого Реєстру.

ВИСНОВКИ

Сьогодні, в умовах розвитку товарного і становлення фінансового ринку, різко міняється структура банківської системи. З'являються нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів. Йде пошук оптимальних форм устрою кредитної системи, ефективно працюючого механізму на ринку капіталів, нових методів обслуговування комерційних структур. Створення стійкої, гнучкої й ефективної банківської інфраструктури - одна з найважливіших задач економічної реформи в Україні. Завдання ускладнюється тим, що крім економічних труднощів додаються соціальні: постійно міняється законодавча база; прагнення більшості банкірів одержати відразу прибуток — як наслідок — розвиток тільки одного напрямку діяльності, що веде до банкрутства окремих банків і кризи банківської системи в цілому. Завдяки тому, що прибуткові та стабільні клієнти стали рідкістю, посилилась конкурентна боротьба за клієнта. Внаслідок цього, для залучення клієнтів банки почали знижувати кредитні і підвищувати депозитні ставки. Ця тенденція посилюється також внаслідок зниження темпів інфляції. Таким чином, прибуток банку стає чутливим до змін ринкової ставки, що свідчить про підвищення процентного ризику. Середовище, в якому працюють українські банки, є дуже ризиковим.

Банкам для того, щоб вижити в даних умовах, необхідно досконало володіти інформацією про стан своїх справ, мати детальну інформацію про свою діяльність, володіти та застосовувати методи оперативного реагування на зміни зовнішніх факторів. Необхідно, шляхом вдумливого вивчення закордонної практики, відновити втрачені раціональні принципи функціонування банківських установ, які існують в цивілізованому світі і опираються на багатовіковий досвід ринкових фінансових структур.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Про банки і банківську діяльність, Закон України від 20 березня 1991р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності., Випуск 1, Київ, 1996р., С.5-16.

 • Про національний банк України, Закон України від 20 травня 1999р., // Голос України. 1999, №112 від 22.06.99р., С.4-7.

 • Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління НБУ від 04.02.98р., №38 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, додаток до журналу "Вісник НБУ", №4/1998. С.39.

 • Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення банківських операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 06.05.98р. №181 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, додаток до журналу "Вісник НБУ", №7/1998. С.30.

 • Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджена постановою Правління НБУ від 14 квітня 1998, №141 // Офіційний вісник України 1998, №21. – С.74-145.

 • Бюлетень Національного банку України №1/2000., Щомісячна статистичне видання Національного банку.

 • Аржевітін С., Етапи створення банківської системи України, // Вісник НБУ. – 1997. - №3.

 • Аржевітін С., У переддень десятирічного ювілею // Вісник НБУ. – 2000. - №2. – С.41.

 • Бугулов В., Бугулова Т., Національний банк та його операції // Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, 1997.

 • Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз., М.І.Савлук, М.Ф.Пуковкіна та ін.; за ред. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 394с.

 • Банківський нагляд і аудит: Навч. модуль, НБУ, Черкаський банківський коледж, 1999. – 155с.

 • Горячек І. Конопатська П., Регулювання діяльності комерційних банків // Вісник НБУ. – 1998. - №7. – С.13.

 • Горячек І. ключові принципи ефективного банківського нагляду // Вісник НБУ. – 1999. - №5. – С.35.

 • Державне регулювання економіки / за ред. І .Р.Михасюка. – Львівський національний університет ім.І.Франка., 1999. – 640с.

 • Джо Селбі, Національний банк України і банківський нагляд // Вісник НБУ. – 1998. - №12. – С.50.

 • Зінченко В., Виїзне інспектування - метод поточного контролю за діяльністю банківської системи в Україні // Вісник НБУ. – 1998. - №7. – С.3.

 • Зінченко В. Підсумки діяльності комерційних банків України за 1999 рік // Вісник НБУ. – 2000. - №3. – С.18.

 • Кірєєв О. Жабська І., Банківський нагляд як комплексний процес // Вісник НБУ. – 1998. - №3. – С.40.

 • Клименко В., Пуховкіна М. Основні напрями регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ. – 1999. - №5. – С.37.

 • Національний банк і грошово-кредитна політика.: Підручник / За ред. А.М.Мороза, М.Ф.Пуховкіної. К.: КНЕУ, 1999.

 • Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи, Українська фінансово-банківська школа, К. "Лібра", 1998.

 • Терещенко В. Підсистема "Банківський нагляд: аспекти побудови, пошук оптимального рішення" // Вісник НБУ. – 1998. - №10. – С.16.

 • Папуша А. Економічне середовище і діяльність центральних банків // Вісник НБУ. – 1998. - №6.

  5

  ЗМІСТ

  ВСТУП.................................................................................................

  4

  Розділ І. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ, ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ........................................................................

  6

  1.1. Створення банківської системи України...................................

  6

  1.2. Побудова банківської системи....................................................

  11

  Розділ ІІ. ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ НАГЛЯДУ.......................................................

  17

  2.1. Реєстрація і ліцензування діяльності комерційних банків....

  17

  2.2. Встановлення економічних нормативів, що регулюють діяльність комерційних банків.....................................................

  22

  2.3. Застосування заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства................................

  28

  Висновки...........................................................................................

  36

  Використана література.................................................................

  37


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...